intTypePromotion=1

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu chênh lệch giá đối với hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng    v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  1258/TC H Q­K T T T  n g µy  29 th¸ng 3 n¨ m  2000  vÒ  viÖc thùc hi Ö n  thu chªnh  lÖch gi¸ ® èi   h µ n g  n h Ë p  kh È u víi KÝnh   göi:    ­Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 27/9/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ; C¨n cø Th«ng t  sè 150/1999/TT/BTC  ngµy 21/12/1999 cña Bé  Tµi  chÝnh;  C¨n cø  c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 03/2000/Q§/BTC  ngµy 07/01/2000, sè  42/2000/Q§/BTC ngµy  17/3/2000 cña  TµichÝnh;   Bé    §Ó   iÓn khai thèng  tr     nhÊt viÖc thu chªnh lÖch    gi¸®èi    víimét  m Æt   sè  hµng nhËp khÈu, Tæng     côc H¶i quan  t¹m    thêihíng dÉn thùc hiÖn mét sè  ®iÓm   sau: nh    1­ Danh    môc hµng    tû lÖ    ho¸ vµ    thu chªnh lÖch    gi¸hµng nhËp  khÈu  îc ®   quy ®Þnh  thÓ  cô  trong    c¸c quyÕt ®Þnh cña  Tµi chÝnh  quyÕt  Bé    vµ  ®Þnh  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ (theophô      lôc®Ýnh kÌm). ChØ   thùc hiÖn  chªnh    thu  lÖch    gi¸®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  nhËp khÈu  thuéc c¸c nhãm,  sè      m∙  hµng    ho¸ theo Danh  môc  biÓu thuÕ nhËp khÈu  hiÖn  hµnh  îcghirâ tªnt¹    ®         i quyÕt  c¸c ®Þnh  quy ®Þnh  viÖc    vÒ  thu chªnh lÖch    gi¸ hµng nhËp  khÈu  Bé    do  TµichÝnh  do  vµ  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ ban hµnh. 2­ Møc       gi¸ ®Ó lµm  c¨n  thu  cø  chªnh lÖch    îc ¸p  gi¸ ®   dông  theo    c¸c nguyªn  t¾c    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp khÈu hiÖn  hµnh. Cô    thÓ, gi¸tÝnh      thu chªnh  lÖch    gi¸®èi    víihµng  ho¸ nhËp khÈu      lµ gi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  cña hµng  ho¸    ®ã (kh«ng  ph¶i céng    thªm thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨nghoÆc     thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt). 3­ Thêi®iÓm       tÝnh,thêih¹n      th«ng  vµ    nép  b¸o  thêih¹n  kho¶n chªnh  lÖch  gi¸hµng    nhËp khÈu  îc¸p dông  thêi®iÓm   ®     nh    tÝnh thuÕ, thêih¹n      th«ng  b¸o  vµ    thêih¹n nép thuÕ theo quy ®Þnh  i t¹ môc    môc  I phÇn  Th«ng    IIvµ  II   , C,  t 172/1998/TT/BTC  ngµy 22/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    Trêng  hµng  hîp  nhËp  khÈu    lµ nguyªn liÖu,vËt t     , phô  tïng,bé      linhkiÖn  phôc  trùctiÕp cho  vô      s¶n xuÊt,l¾p    îcphÐp    r¸p®   nép trong thêih¹n  ngµy      60  (kÓ  c¶ thêi gian ® îc phÐp  chËm  nép) nh híng dÉn  t¹ C«ng  v¨n sè  i 5173/TCHQ­KTTT   ngµy  14/9/1999  cña Tæng   côc H¶i quan  cho ®Õn  hÕt  ngµy 31/12/2000. Khi th«ng    b¸o kho¶n  thu chªnh lÖch    gi¸®èi    víihµng nhËp khÈu thuéc  diÖn ph¶ithu chªnh      lÖch    quan    gi¸, c¬  H¶i quan  thêighisè  t¹m      tiÒn  ph¶inép    vµo môc  "Phô thu" trong    giÊy th«ng b¸o thuÕ  ghi râ    vµ    lµ môc  "Thu chªnh  lÖch  . gi¸" 4­ C¸c  Æt   m hµng  kh«ng ph¶i thu    chªnh lÖch    gi¸bao gåm: Hµng    ho¸ nhËp khÈu    tõ Khu chÕ  xuÊt;ThiÕt bÞ         vËt t hµng    ho¸ nhËp khÈu theo LuËt  §Çu     tnícngoµit¹    iViÖt Nam;    Hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ®Ó lµm hµng 
  2. 2 mÉu, qu¶ng    héitrî iÓn l∙m;Hµng  c¸o,dù      tr     viÖn    trîhoµn    kh«ng  l¹ vµ  i hoµn  i l¹   ; Hµng    lµquµ biÕu,hµng    hµnh      ho¸ vµ  lýcña  ngêixuÊtc¶nh,nhËp        c¶nh  c¸c vµ    hµng  ho¸ nhËp khÈu kh¸c kh«ng    thuéc Danh  môc  hµng ho¸ ph¶i thu    chªnh  lÖch  gi¸. 5­ Doanh  nghiÖp  m Æt   cã  hµng  thuéc diÖn ph¶i thu    chªnh lÖch    gi¸vµ  thuéc    c¸c quyÕt ®Þnh  thu  vÒ  phô  tr   thu  íc ®©y  cßn hiÖu    lùc thùc hiÖn    viÖc  nép tiÒn vµo    tµikho¶n cña Quü  trî hç    xuÊt khÈu  i   t¹ Kho    b¹c Nhµ    ® îc níc vµ    h¹ch to¸nvµo      Môc 026,TiÓu    môc  theo Môc    01    lôcNg©n  s¸ch hiÖn    hµnh. Tæng  côc H¶i quan th«ng  b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕt vµ    thùc hiÖn. Trong        qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    c¸c ®¬n vÞ  kÞp    thêiph¶n ¸nh    vÒ Tæng  côc  H¶i quan  (Côc KiÓm       tra ­ Thu thuÕ XNK)  ®Ó   híng dÉn  cã    kÞp thêi.
  3. 3 P h ô  lôc I ­ C¸c m Æ t  h µ n g  p h ¶i thu p h ô  thu theo c¸c Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a  B a n  V Ët gi¸ h Ý n h  p h ñ  ® a n g  c ß n  hi Ö u  lùc  C 1. ChÊt ho¸ dÎo DOP  theo QuyÕt ®Þnh  07/1999/Q§­BVGCP  ngµy  19/01/1999 (*)     2. Ph©n     bãn (URE, NPK, DAP) theo QuyÕt ®Þnh 62/1998/Q§­BVGCP   ngµy  18/7/1998. 3. ThÐp  èng hµn ®en   m¹  vµ  kÏm theo QuyÕt ®Þnh   121/BVGCP­ sè  TLSX ngµy 29/7/1997 4.    H¹t ®iÒu th« (xuÊt khÈu)    theo QuyÕt ®Þnh  05/BVGCP­BOG  ngµy  26/01/1995. 5. ThÐp    x©y  dùng (thÐp trßn tr¬n CT3,      thÐp trßn v»n    CT5, thÐp tÊm  CT3  CT3c    itheo QuyÕt  c¸clo¹   )   ®Þnh  404/BVGCP­TLSX  ngµy 14/5/1994. II­  C¸c m Æ t  h µ n g  p h ¶i thu thô thu,  thu c hªnh lÖc h gi¸ theo c¸c  Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a B é  T µi c h Ý n h: 1.Bét PVC       theo QuyÕt    ®Þnh  03/2000/Q§­BTC   ngµy  07/01/2000. 2. C¸c  Æt   m hµng nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh   42/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  17/03/2000. ­   Dioctyl  orthophthalates(chÊtho¸ dÎo DOP)          (*) ­   C¸c  i lo¹ b×a,cartonph¼ng        lµm  bao  b× ­     Ly,cèc,®å    dïng nhµ    bÕp  b»ng  sµnh  sø ­     Ly, cèc, ®å     dïng nhµ bÕp  b»ng thuû        i® îc s¶n  tinh (trõc¸c lo¹    xuÊt  b»ng  thuû tinhpha      lª) ­   Qu¹tbµn,qu¹tc©y,qu¹ttrÇn,qu¹ttreot                êng,qu¹tgiãdíi         100W ­   Ruét phÝch      nícnãng  th«ng  dông          tõ2,5 lÝttrëxuèng ­   PhÝch    nícnãng  th«ng  dông          tõ2,5 lÝttrëxuèng (*)Lu      ý:Riªng m Æt     hµng  chÊt ho¸ dÎo DOP         chØ    thu chªnh  lÖch    gi¸theo  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  42/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 17/03/2000 cña  Tµi  Bé  chÝnh, kh«ng thu phô thu theo QuyÕt ®Þnh  07/1999/Q§­ BVGCP  ngµy  19/01/1999 cña    Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2