Công văn 1272/CV-KNKL-GSN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
3
download

Công văn 1272/CV-KNKL-GSN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1272/CV-KNKL-GSN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu hàng hoá thức ăn chăn nuôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1272/CV-KNKL-GSN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  ô c  kh uy Õ n   « n g  vµ k h u y Õ n  l© m  ­ B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t  C n triÓn  n«ng   th«n sè 1272/CV­K N K L­G S N   n g µy  24 th¸ng 10 n¨ m  2002  Ò  viÖc n h Ë p  k h È u   v h µ n g  h o¸ thøc  ¨n c h¨n n u «i KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan, Ngµy  th¸ng  n¨m  06  9  2002, Bé   ëng      tr Bé N«ng nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng th«n  ban  ®∙  hµnh  QuyÕt  ®Þnh  80/2002/Q§­ sè  BNN   viÖc:c«ng  vÒ    bè  danh  môc  thøc ¨n ch¨n nu«i,        nguyªn liÖu dïng chÕ        biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i® îc           nhËp khÈu vµo  ViÖtNam     2002­   thêikú  2005. §Ó  lµm  mét  ®iÓm   iQuyÕt  râ  sè  t¹  ®Þnh   nµy, t¹o ®iÒu      kiÖn cho c¸c  doanh nghiÖp tham  gia xuÊt nhËp  khÈu c¸c m Æt  hµng nguyªn liÖu vµ  TACN.  Côc  KhuyÕn n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m,  quan  c¬  qu¶n    lýnhµ    níc ngµnh  ch¨n nu«icã      mét  ý  sè  kiÕn  sau: nh  1. T¹iphÇn        2, §iÒu  cña  1  QuyÕt  ®Þnh  80/2002/Q§­ sè  BNN  quy ®Þnh  ®èi víi   i     lo¹  c¸c nguyªn liÖu ®¬n      nhËp  khÈu  theo  cÇu  yªu  chÊt l      îng:c¸c doanh  nghiÖp  chÞu tr¸chnhiÖm       vÒ tÝnh  chÝnh    x¸c cña  liÖu khaib¸o    sè      khinhËp  khÈu, xuÊt    khÈu  chÞu  vµ  tr¸ch nhiÖm       víingêi sö    dông    vÒ chÊt îng  l hµng  nhËp  khÈu  theo ph¸p luËthiÖn        hµnh cña  Nhµ    nícViÖtNam.   2.    T¹i §iÒu  cña  2  QuyÕt  ®Þnh   80/2002/Q§­ sè  BNN   quy  ®Þnh:  Æt   m hµng thøc ¨n ch¨n nu«i,        nguyªn liÖu dïng chÕ        biÕn thøc ¨n ch¨n nu«ikhinhËp            khÈu  ph¶i® îc kiÓm         trachÊt l       a   îng.Tríc khi® vµo  danh  môc,    Æt   c¸c m hµng  nµy  ® îckiÓm    ®∙    trachÊtl   x¸c®Þnh  tiªuchuÈn   îng vµ    ®ñ    nhËp  khÈu  vµo ViÖt  Nam.  Tuy  vËy, sau      khi nhËp  khÈu,  doanh  nghiÖp  ph¶i b¸o    c¸o  l vµ  sè îng  chñng  i lo¹ hµng  nhËp  khÈu    vÒ Côc  KhuyÕn  n«ng  KhuyÕn  vµ  l©m   ®Ó Côc  cã  ho¹ch  kÕ  phèihîp      quan    víic¸c c¬  chøc  n¨ng trong ngµnh    kiÓm     tra®Þnh  kú  hoÆc   ®ét  xuÊttheo quy      ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3. C¸c  Æt     m hµng  thøc    ¨n ch¨n nu«i,nguyªn      liÖu dïng    chÕ biÕn thøc    ¨n ch¨n nu«i®∙  îckiÓm        ®   trachÊtl   tõngµy  th¸ng7   îng kÓ    01    n¨m 2002    îcBé  sÏ®   N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n tiÕp      tôc bæ sung  vµo danh  môc cña  n¨m 2003.V×    vËy,trong thêigian chê            bæ sung  vµo danh  môc, doanh    nghiÖp  tr×nh c«ng      v¨n chøng nhËn  tiªuchuÈn  ®ñ    chÊt l   Côc   îng do  KhuyÕn  n«ng vµ  KhuyÕn  l©m cÊp      víiH¶i quan    c¸ccöa  khÈu   ®Ó lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản