intTypePromotion=1

Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung quy chế tạm thời về kiểm tra gỗ nhập khẩu và vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ Cam-pu-chia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1284-NN.PTL/CV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   N«NG   Bé  NGHIÖP   PH¸T  Vµ  TRIÓN   N«NG  TH«N   1284  Sè  NN.PTLN/CV  NGµY   31  TH¸NG   N¨M   7  1996    Bæ SUNG  QUY   CHÕ  T¹M  THêI    VÒ KIÓM  TRA     Gç NHËP   KHÈU   Vµ  VËN   CHUYÓ N     NGUåN   Gç Cã  GèC   C¨MPUCHIA. Tõ  Bé N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  cã    ®∙  v¨n b¶n  573 NN. PTLN/ CV  ngµy  5­ 9­ 1996    vÒ quy  chÕ  t¹m thêi kiÓm     nhËp    tra gç  khÈu  vËn  vµ  chuyÓn  cã  gç  nguån  gèc    tõC¨mpuchia. C¨n  vµo  tham        cø  sù  gia,®Ò b¹tcña mét  ®Þa   sè  ph¬ng, ®¬n         vÞ; §Ó ®¶m   b¶o  nguyªn t¾c    qu¶n    lý,®ång          thêiphïhîp víithùc tÕ;   Bé N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n    bæ sung ®iÓm   1  I­ trong v¨n    b¶n  573 NN.PTLN/CV  söa  æi  sau: vµ  ® nh  I.QUY     ®ÞNH   KIÓM   TRA   Gç: 1.Quy    ®Þnh  chung: C¸c  doanh nghiÖp  ho¹t®éng  cã    nhËp    gç,vËn  chuyÓn  cã  gç  nguån  gèc  tõC¨mpuchiaph¶icã          c¸cgiÊy têsau:     a.§èivíi rõng          gç  tùnhiªn: 1.1.GiÊy    phÐp hoÆc  v¨n b¶n cho phÐp cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng th«n,Bé    Th¬ng  m¹i. 1.2.Gç    dÊu    trßncã  bóa  cña  l©m  nghiÖp  C¨mpuchia. 1.3.Lý    lÞch gç  C¨mpuchialËp.   do    1.4. X¸c nhËn  hoµn  thµnh thñ tôc xuÊt cña H¶i quan  cöa khÈu  C¨mpuchia.. 1.5.Tê    khainhËp    khÈu  cña  quan    c¬  H¶iquan  ViÖtNam.   1.6.Hîp    ®ång  ngo¹imua  gç.   b¸n  b.§èivíi cao          gç  su:NÕu   tÝnh  khèil    îng b»ng  ®¬n  Ste,th× viÖc  vÞ      nhËp  gç  cao  cÇn  c¸cgiÊy têsau: su  cã          ­ GiÊy    phÐp  hoÆc     v¨n b¶n  cho  phÐp  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,Bé    Th¬ng  m¹i. ­X¸c    nhËn  hoµn  thµnh      thñ tôcxuÊtcña      H¶i quan  cöa  khÈu  C¨mpuchia. ­Tê    khainhËp    khÈu  cña  quan    c¬  H¶i quan  ViÖtNam.   ­Hîp    ®ång  ngo¹imua    cao    b¸n gç  su. C¸c quy ®Þnh kh¸c t¹    i v¨n b¶n 573 NN­PTLN/CV vÉn    gi÷ nguyªn hiÖu  lùc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản