intTypePromotion=1

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
78
lượt xem
4
download

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. c «ng v¨n  c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   s è   1 3 2 0 9   T C / T C D N   n g µ y   1 5   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2004 vÒ viÖc híng dÉn bæ sung mét sè vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh  khi thùc hiÖn cæ phÈn hãa KÝnh göi:       ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ                          ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,   thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Trong khi chê  ChÝnh phñ  ban hµnh NghÞ   ®Þnh thay thÕ   NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§­CP ngµy 19/6/2002 vÒ chuyÓn doanh   nghiÖp nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Bé  Tµi chÝnh híng   dÉn   bæ   sung   mét   sè   vÊn   ®Ò   vÒ   tµi   chÝnh   nh»m   ®Èy   nhanh   tiÕn tr×nh thùc hiÖn cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ  n íc nh  sau: 1. VÒ xö lý tµi chÝnh: ­ Doanh nghiÖp chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn   quan vµ  C«ng ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh   nghiÖp  ®Ó  xö  lý  cã  hiÖu qu¶ c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng tríc khi cæ phÇn hãa. Riªng   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   vµ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn thuéc  ®èi tîng  ®îc xö  lý  quy  ®Þnh  Th«ng t  sè  05/2003/TT­NHNN ngµy 24/2/2003  cña Ng©n hµng  nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn xö lý nî tån ®äng cña c¸c doanh   nghiÖp nhµ níc t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc, Th«ng  t sè 74/2002/TT­BTC ngµy 09/09/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn viÖc  ®¸nh gi¸ l¹i kho¶n nî  tån  ®äng kh«ng cã  tµi s¶n  b¶o   ®¶m   cña   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   Nhµ   níc,   Th«ng   t  sè  89/2004/TT­BTC   ngµy   3/9/2004   híng   dÉn   xö   lý   rñi   ro   vèn  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc cña Bé  Tµi chÝnh,  doanh  nghiÖp  ph¶i  lËp  Hå  s¬  göi ng©n hµng  th¬ng m¹i vµ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  ®Ó  xö  lý  tríc khi c«ng bè  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÈn hãa. ­   Nh÷ng   tµi   s¶n,   c«ng   nî   lo¹i   khái   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp cæ phÇn hãa; sau khi gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®îc cÊp  cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt,   ®¹i   diÖn   chñ   së   h÷u   vµ   doanh  nghiÖp ph¶i bµn giao cho C«ng ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n  tån ®äng cña doanh nghiÖp trong vßng 10 ngµy lµm viÖc. ­   §èi   víi   doanh   nghiÖp   cã   t×nh   h×nh   tµi   chÝnh   xÊu,  khi x©y dùng ph¬ng ¸n xö  lý  tµi chÝnh, nî  vµ  tµi s¶n tån   ®äng theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cßn  vèn nhµ  níc,  ®Ò  nghÞ  c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa chñ 
  2. 2 ®éng cã  ph¬ng ¸n chuyÓn  ®æi b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c. Bé  Tµi chÝnh kh«ng cÊp thªm vèn ®Ó thùc hiÖn cæ phÇn hãa. 2. VÒ quyÕt to¸n thuÕ: ­ C¨n cø vµo Ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh  nghiÖp   ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  phª  duyÖt,  c¸c Bé, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng vµ  c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc dù  kiÕn thêi gian tiÕn hµnh x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m   vi qu¶n lý  vµ  th«ng b¸o cho Tæng côc ThuÕ, Côc ThuÕ  c¸c  tØnh,  thµnh  phè   ®Ó  chØ  ®¹o tæ chøc  quyÕt to¸n  thuÕ   ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp nµy. ­   Trêng   hîp   ®Õn   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   mµ  vÉn  cha  hoµn   thµnh   quyÕt   to¸n   thuÕ   th×   doanh   nghiÖp   ®îc   sö   dông   B¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®Ó   lµm   c¬   së   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp (kÓ  c¶ viÖc x¸c  ®Þnh c¸c nghÜa  vô  cña doanh nghiÖp  vÒ  thuÕ  vµ  thùc hiÖn ph©n  phèi  lîi  nhuËn). Sau khi cã  quyÕt to¸n thuÕ, c¸c kho¶n chªnh lÖch  vÒ nghÜa vô thuÕ víi Nhµ níc (nÕu cã) sÏ ®îc ®iÒu chØnh ë  thêi   ®iÓm  doanh   nghiÖp   ®îc   cÊp   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. 3.   VÒ   lùa   chän   tæ   chøc   t  vÊn   ®Ó   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ  doanh nghiÖp: ­ §Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa, c¸c Bé, Uû ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng,   Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc chñ   ®éng  lùa chän vµ chØ ®Þnh c«ng ty kiÓm to¸n, tæ chøc tµi chÝnh  cã chøc n¨ng ®Þnh gi¸, cã ®ñ n¨ng lùc (theo danh s¸ch ®îc  Bé  Tµi chÝnh c«ng bè)  ®Ó  ký  kÕt hîp  ®ång thùc hiÖn viÖc  t  vÊn, x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, kh«ng  cÇn ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän. ­ Hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp ph¶i göi vÒ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  Bé  Tµi chÝnh. C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh   nghiÖp ph¶i thÈm tra hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  tríc khi quyÕt   ®Þnh vµ  c«ng bè  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  cæ  phÇn hãa. ­ §èi víi c¸c trêng hîp gi¶m vèn nhµ  níc ph¶i cã   ý  kiÕn tháa  thuËn  cña Bé  Tµi chÝnh,   ®Ò  nghÞ  c¸c  Bé,  UBND  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng, c¸c tæng c«ng  ty ph¶i chñ ®éng xö lý nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vÒ tµi chÝnh,   nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp theo thÈm quyÒn  tríc khi göi v¨n b¶n cho Bé Tµi chÝnh. 4.   VÒ   chi   phÝ   cæ   phÇn   hãa:   trêng   hîp   cæ   phÈn   hãa  nh÷ng  doanh  nghiÖp  cã  quy  m« lín,  phøc  t¹p, chi phÝ  cæ  phÇn hãa vît møc khèng chÕ  theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  76/2002/TT­BTC ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2002 cña Bé  Tµi chÝnh  
  3. 3 híng   dÉn   nh÷ng   vÊn   ®Ò   vÒ   tµi   chÝnh   khi   chuyÓn   doanh  nghiÖp  nhµ  níc thµnh c«ng  ty cæ phÇn th×  c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa chñ   ®éng  xem  xÐt,  quyÕt  ®Þnh  vµ  th«ng  b¸o cho Bé Tµi chÝnh. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   ®Ò   nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2