Công văn 1339/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
2
download

Công văn 1339/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1339/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1339/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1339 /BXD-HĐXD --------------------- V/v: Phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009 công trình Nhà Quốc hội Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (m ới). Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 298/BQLDA-TTr ngày 24/6/2009 c ủa Ban qu ản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (m ới) v ề vi ệc phê duy ệt thi ết k ế c ọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội t ại Lô D, khu Trung tâm chính trị Ba đình, TP Hà N ội. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội đang trong quá trình l ập d ự án trình Th ủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thực hiện công tác thi công và thí nghi ệm c ọc th ử đ ể chu ẩn b ị s ố liệu cho thiết kế công trình trước khi Dự án đầu t ư xây dựng công trình Nhà qu ốc h ội đ ược phê duy ệt đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận t ại cuộc h ọp Ban ch ỉ đ ạo xây d ựng Nhà Qu ốc hội (Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 23/4/2009 của Văn phòng Chính ph ủ). Bộ Xây dựng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây d ựng Nhà Quốc h ội và H ội tr ường Ba Đình (mới) kiểm tra, phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Qu ốc h ội theo đúng tiêu chu ẩn áp dụng. Đề nghị Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thi ện th ủ t ục v ề việc s ử d ụng tiêu chu ẩn n ước ngoài cho công trình theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 c ủa B ộ tr ưởng B ộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây d ựng nước ngoài trong ho ạt đ ộng xây d ựng ở Việt Nam và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy đ ịnh c ủa pháp lu ật tr ước khi trình Chính phủ phê duyệt dự án./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c); Đã ký - Vụ KHTC; - Lưu VP, HĐXD. Bùi Phạm Khánh 1
Đồng bộ tài khoản