intTypePromotion=1

Công văn 1368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
165
lượt xem
12
download

Công văn 1368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với xe máy nguyên chiếc, động cơ xe máy nguyên chiếc, chi tiết động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1368/TC H Q­G S Q L   B T ­ T q n g µy  03 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thñ tôc h¶i q u a n  ® èi    víi xe  ¸ y  n g u yªn chiÕc, ® é n g   m c¬ xe m ¸y  n g u yªn c hiÕc,  chi tiÕt é n g  c¬ vµ p h ô  tïng xe m ¸ y   h Ë p  kh È u  ® n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy 25/10/2002 cña Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    chÕ   vÒ c¬  ®iÒu  hµnh  qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu, s¶n    xuÊt,  l¾p    hai b¸nh  r¸p xe    g¾n  m¸y  phô      vµ  tïng giai®o¹n  2003­ 2005, ý    kiÕn  chØ   ®¹o  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  t¹ C«ng  v¨n sè  1665/CP­ i KTTH  ngµy  25/12/2002    vÒ t¨ng cêng    qu¶n    lýchÊt l vµ     îng  gi¸tÝnh  thuÕ  ®èi    m¸y, víixe    ®éng  vµ  c¬  phô    m¸y  tïng xe  nhËp khÈu, Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn thªm  vÒ        thñ tôch¶iquan,chÝnh    s¸ch thuÕ  chÕ  b¸o    sau:   vµ  ®é  c¸o nh  1.Thñ        tôch¶iquan: Khilµm          thñ tôch¶iquan cho      c¸cl«hµng    m¸y,®éng  vµ  lµxe    c¬  phô    tïng xe m¸y nhËp khÈu, H¶i quan c¨n cø  quy ®Þnh   i t¹ §iÒu 1,  QuyÕt ®Þnh  147/2002/Q§­ TTg ngµy 25/10/2002  ®iÓm     vµ  b, môc  C«ng    1665/CP­ 2  v¨n sè  KTTH  ngµy  25/12/2002    ®Ó thùc  hiÖn  nghiªm  tóc chØ  ®¹o cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. Ngêi khaih¶iquan        ph¶inép  xuÊt tr×nh bé  s¬      vµ      hå  h¶iquan  theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh, ngoµira,theo        quy  ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 01/2003/Q§­ BKHCN   ngµy 30/01/2003 cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ  (Tæng  côc  sao    ®∙  göitheo C«ng    670/TCHQ­VP   v¨n sè  ngµy 19/02/2003  ph¶i  nép thªm b¶n sao,xuÊttr×nh b¶n        chÝnh chøng    tõsau  ®©y: a. §èi víixe        m¸y  nguyªn chiÕc  ®éng  xe  vµ  c¬  m¸y nguyªn chiÕc nhËp  khÈu. a.1.GiÊy    chøng nhËn chÊt l cña  quan, tæ   îng  c¬    chøc  thÈm   cã  quyÒn  cña bªn xuÊt khÈu  thùc hiÖn    ®∙    HiÖp ®Þnh thõa nhËn  nhau  îchaibªn  lÉn  ®     thõa nhËn,hoÆc:     a.2.GiÊy    chøng nhËn chÊt l cho   îng  tõng    l« hµng  c¬  do  quan, tæ    chøc  chøng nhËn cña    nícxuÊt khÈu  ký    ®∙  Tho¶ thuËn thõa nhËn  nhau  kÕt  lÉn  vÒ  qu¶  chøng  nhËn    víiViÖtNam,  ® îchaibªn    ®∙      thõa nhËn,hoÆc:     a.3.GiÊy    chøng  nhËn chÊt l cña  quan   îng  c¬  §¨ng kiÓm   giao  Bé  th«ng  vËn    t¶iViÖt Nam         ®èi víihµng nhËp khÈu        tõ c¸c níckh¸c cha  Tho¶    ký  thuËn  thõa nhËn      víiViÖtNam.   Danh  s¸ch c¸c c¬      quan,tæ    chøc   nícngoµicÊp    giÊy chøng  nhËn  chÊt l  ­ îng cho  m¸y  xe  nguyªn  chiÕc thuéc      c¸c níc xuÊt khÈu      mÉu     nãi trªnvµ  giÊy  chøng  nhËn  tem/dÊu  chøng nhËn  kÌm theo  Bé  do  Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ  th«ng b¸o. b. §èi víichi tiÕt®éng  xe            c¬  m¸y kh«ng ®ång  vµ  bé  phô    m¸y  tïng xe  nhËp khÈu
  2. 2 V¨n b¶n thÈm    chÊt l   xÐt vÒ   îng ®èi        víichitiÕt®éng  kh«ng  c¬  ®ång bé  vµ  phô    m¸y  tïngxe  nhËp  khÈu  cña  Khoa  Bé  häc  C«ng  vµ  nghÖ. C¨n  quy  cø  ®Þnh     trªn ®©y, H¶i quan chØ   îc th«ng  ®   quan cho      c¸c l« hµng  cã  ®∙  GiÊy  chøng  nhËn  chÊt l    îng,híng dÉn doanh  nghiÖp  ªnhÖ   li   bé  Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ  hoÆc   Giao  Bé  th«ng vËn    t¶i(Côc  §¨ng kiÓm)    ®Ó xiný    kiÕn    gi¶iquyÕt c¸cvíng m ¾c   chÊtl       vÒ   îng. c.VÒ   h÷u    së  c«ng  nghiÖp: Doanh nghiÖp nép b¶n cam  kÕt kh«ng x©m  ph¹m quyÒn  h÷u  së  c«ng  nghiÖp  ®ang  îcb¶o  ®   hé. 2.VÒ     chÝnh  s¸ch thuÕ:   ­ ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp  khÈu thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 144/2002/Q§­BTC  ngµy 22/11/2002 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  hiÖu  Bé    (cã  lùcthi    hµnh    tõ01/01/2003). ­ Gi¸tÝnh      thuÕ thùc hiÖn    theo b¶ng      gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  sè  164/2000/Q§­ BTC   ngµy  10/10/2000 vµ    B¶ng   gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy 27/12/2002 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    3.VÒ     chÕ  thèng      ®é  kª,b¸o c¸o: §Ó  qu¶n    lýchÆt    l   chÏsè îng,chñng  ixuÊt xø... xe  lo¹   ,     m¸y, ®éng  vµ  .   c¬  phô    m¸y  tïngxe  nhËp  khÈu, yªu    cÇu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè chØ  ®¹o thùc hiÖn:cËp      nhËt ®Çy    ®ñ,    chitiÕt,  chÝnh      x¸cc¸cth«ng      khai tintrªnTê    xe m¸y, ®éng      c¬, phô    m¸y  tïng xe  nhËp khÈu, truyÒn  liÖu h»ng    sè    ngµy    vÒ Côc C«ng  nghÖ  th«ng    ®Þnh  hµng  tinvµ  kú  th¸ng b¸o      c¸o b»ng    v¨n b¶n (vµo  ngµy  5  thø  cña  th¸ng)vÒ    Tæng  côc    H¶i quan (Vô Gi¸m    s¸tqu¶n    lý)theo mÉu   sau ®©y: Tªn    DN Tªn  hµng Ký,m∙  XuÊt    xø M∙  Sè îng l   Gi¸trÞ     nhËp  hiÖu sè (chiÕc,  (USD) khÈu bé) Xe m¸y nguyªn chiÕc   §éng  c¬  xe  nguyªn  chiÕc Phô    m¸y tïngxe  C«ng v¨n  nµy  hiÖu    ngµy  (QuyÕt  cã  lùc tõ  ký  ®Þnh   01/2003/Q§­ sè  BKHCN   hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõ ngµy ®¨ng c«ng  15/3/2003),thay b¸o      thÕ  C«ng    404/TCHQ­GSQL   v¨n sè  ngµy  27/01/2003 cña    Tæng  côc    H¶i quan. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ph¸tsinh th×    tËp      hîp,®Ò xuÊtbiÖn    ph¸p xö          lýb¸o c¸o Tæng  côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o  kÞp thêi  .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2