intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

153
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1383 /BXD-HĐXD ----------------------- V/v: Góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 đầu tư Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tỉnh Tây Ninh. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1370/KHĐT-KT ngày 16/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh đề nghị góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về hồ sơ dự án: - Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng thuộc diện được xem xét để cấp Giấy chứng nhận đầu tư. - Nhà đầu tư là Công ty cổ phần TRAENCO có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010774 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/01/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 16/11/2007, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung dự án xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản số 3296/UBND-KTTH ngày 06/12/2007 chấp thuận về chủ trương cho Công ty cổ phần TRAENCO đầu tư xây dựng Dự án cấp điện, cấp nước và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 130A/2005/QĐ-UB ngày 23/02/2005 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát; Quyết định số 130/2005/QĐ-UB ngày 23/02/2005 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát và Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực cột mốc biên giới thuộc Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát. - Thuyết minh giải trình kinh tế – kỹ thuật có nội dung phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực cột mốc biên giới thuộc Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát đã được phê duyệt tại Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về: quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất. Khu đất thực hiện dự án hiện chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, vì vậy chưa có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng của dự án. - Theo thuyết minh giải trình kinh tế – kỹ thuật, số vốn góp để thực hiện dự án của chủ đầu tư là 30% tổng mức đầu tư của dự án, phù hợp với yêu cầu về điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản. 2. Vấn đề cần lưu ý: - Hồ sơ trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa có Quyết định số 130/2005/QĐ-UB ngày 23/02/2005 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, đề nghị bổ sung để có đủ cơ sở xem xét. - Trong bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cũng như thuyết minh giải trình kinh tế – kỹ thuật của dự án cần nêu rõ mục tiêu đầu tư của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (phần cấp điện, cấp nước) và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.
  2. - Chủ đầu tư cần làm rõ ranh giới khu đất thực hiện dự án, tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. - Để chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án, chủ đầu tư cần bổ sung danh mục các dự án đang thực hiện đầu tư trong đó nêu rõ tổng vốn đầu tư của từng dự án theo như quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ. - Hoàn thành các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh báo cáo UBND xem xét theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD. Đã ký Bùi Phạm Khánh - Đây là dự án phát triển nhà ở thương mại, trong thuyết minh dự án cần bổ sung phương án bàn giao phần quỹ đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2