intTypePromotion=1

Công văn 1387/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
18
download

Công văn 1387/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1387/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1387/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1387/ BXD- TCCB ---------------------- V/v: đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 chuyên môn nghiệp vụ các ngạch viên chức Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng được thành l ập theo Quy ết đ ịnh s ố 981/BXD-TCLĐ ngày 12/11/1996 của Bộ Xây dựng (tiền thân là Trung tâm Ki ểm đ ịnh áp l ực thành lập năm 1990), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng có ch ức năng giúp B ộ Xây d ựng qu ản lý, kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị, vật tư có yêu c ầu nghiêm ng ặt v ề an toàn lao đ ộng trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng. Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Th ủ t ướng Chính ph ủ về các đ ơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy ết đ ịnh s ố 71/QĐ-BXD ngày 21/01/2009 chuyển Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây d ựng thành Công ty TNHH MTV Ki ểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng (INCOSAF) do Nhà nước nắm 100% v ốn đi ều l ệ. Mặc dù đã chuyển từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thành Doanh nghi ệp nh ưng Công ty INCOSAF chủ yếu vẫn hoạt động trong lĩnh vực kiểm định k ỹ thuật an toàn các máy, thi ết b ị, v ật t ư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Bộ Xây d ựng vẫn giao cho Công ty m ột s ố ho ạt đ ộng công như theo dõi, tổng hợp, giúp Bộ Xây dựng dự thảo các quy ch ế quản lý, ho ạt đ ộng c ủa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo hộ lao đ ộng s ử d ụng trong ngành Xây d ựng và giúp Bộ kiểm tra tình hình thực hiện vi ệc đăng ký, ki ểm đ ịnh và s ử d ụng máy, thi ết b ị, v ật t ư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị trong Ngành. V ề lĩnh v ực chuyên môn, Công ty luôn theo sát sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục An toàn lao động – B ộ Lao đ ộng Th ương binh và xã hội và hợp tác chặt chẽ với các Trung tâm Kiểm định k ỹ thuật an toàn lao đ ộng c ủa B ộ Lao đ ộng Thương binh và Xã hội, thường xuyên cử cán bộ, viên ch ức theo học các khoá h ọc, th ực t ập nghi ệp vụ do Cục An toàn lao động tổ chức, vì vậy Công ty INCOSAF (Trung tâm Ki ểm đ ịnh k ỹ thu ật an toàn trước đây) đã được Bộ Lao động Thương binh và xã h ội công nh ận là đ ơn v ị đ ủ đi ều ki ện th ực hiện việc kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đ ộng. Ngày 05/6/2009, Bộ Lao động Thương binh và xã h ội ban hành Thông t ư s ố 18/2009/TT- BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ki ểm định k ỹ thuật an toàn lao đ ộng. Sau khi nghiên cứu Thông tư trên, Bộ Xây dựng nh ận th ấy, nh ững quy đ ịnh ban hành trong Thông tư là rất phù hợp với các ngạch viên chức kiểm định k ỹ thuật an toàn lao đ ộng c ủa Công ty INCOSAF, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã h ội đ ưa Công ty INCOSAF vào phạm vi và đối tượng áp dụng tại Điều 1- Thông tư s ố 18/2009/TT-BLĐTBXH ngày 05/6/2009 ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ki ểm định kỹ thuật an toàn lao đ ộng đ ể th ực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên ch ức c ủa Công ty làm nhi ệm v ụ ki ểm đ ịnh các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đ ộng. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ TCCB Đã ký Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2