Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  13897 T C/§T  g µ y  19 th¸ng 12  m  2002  c n n¨ v Ò  vi Ö c c Ê p  v è n  Ç u  t X D C B  b æ  su n g  k Õ  h o ¹ ch n¨ m   ® 2002 K Ý nh   öi: g  ­ C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh   ñ,  thu Ch ph c¬   quan                                   Trung  ng    oµn  Ó, Tæng   ¬ c¸c ® th   c«ng    ty 91. ­UBND       c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. ¬ Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1117/Q§­ TTg  µy  ng 25/11/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi bæ sung  ån  èn  éc ng©n  ngu v thu   s¸ch nhµ  íccho  u      n  ®Ç t ph¸ttr Ón n¨m   i   2002, Bé   µi chÝnh  íng  Én  Ò   Öc  Êp  èn  u      T  h d v vi c v ®Ç t XDCB   bæ   sung  Õ   ¹ch n¨m  k ho   2002    nh sau: 1.C¨n  chØ        cø  tiªubæ sung  Õ   ¹ch ®Ç u    k ho   tXDCB  n¨m  2002  îcgiao t¹ ®     i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1117/Q§­ TTg  µy  ng 25/11/2002  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v v¨n b¶n  è    s 7569  BKH/TH  µy  ng 29/11/2002 cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸cBé,   B K ho   § t      c¬ quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  Trung  ng    oµn  ¬ c¸c ® thÓ, Tæng     c«ng    (sau  y   äi chung  µ c¸c  é)  µ  ty 91  ®© g   l  b v UBND   c¸c tØnh,  thµnh  è   ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ  ®© g   l UBND   c¸c tØnh)  th«ng  kÕ   ¹ch    b¸o  ho bæ sung  cho  õng  ù    ¶m   t d ¸n ® b¶o    c¸c nguyªn t¾c  ∙  îc   ®®  quy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n  trªnnh  ®Þ t      i nªu    sau: ­ §¶m     b¶o  ng  ®ó danh  ôc  ù    µ  m d ¸n v tæng møc  èn  ña  õng  ù    vct d ¸n theo  th«ng    ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . b¸o c B K ho   § t ­ C¸c  ù    îcbè  Ýtrong kÕ   ¹ch bæ     d ¸n ®   tr     ho   sung  ph¶i®¶m     b¶o    ñ tôc ®ñ th     ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Kh«ng  ö  ông  ån  èn      sd ngu v bæ sung  µy    n ®Ó thanh    to¸ncho  èil ng nî kh  î     cña    c¸cn¨m  íc. tr Thêigian tr Ón khaikÕ   ¹ch vµ  öicho  é   µi chÝnh  µ  é   Õ   ¹ch     i     ho   g   BT  v B K ho vµ  Çu  chË m   Êt  µ ngµy  § t nh l   31/12/2002    ®Ó theo  âi vµ  µm  d   l c¨n  thanh  cø  to¸nvèn.   2. Nguån  èn      v bæ sung  Õ   ¹ch n¨m  k ho   2002  chØ  thanh    to¸ncho  èil ng kh  î   hoµn  µnh  îc nghiÖm   th ®  thu  n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/3/2003; thêih¹n     thanh to¸n  ®Õ n   Õt  µy  h ng 30/4/2003. 3. §èivíi   ù    éc c¸cBé        d ¸n thu     qu¶n  ý, é  µichÝnh  c¸c l  T   B chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c nhµ  íc ®Ó   b  n  thanh to¸n;®èi  íic¸c dù  thuéc      v     ¸n  c¸c tØnh qu¶n  ý,Bé  l  TµichÝnh  Êp      c bæ sung  ã  ôc    cm tiªucho    c¸ctØnh.C¸c    tØnh  chuyÓn  èn  v sang  Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   b Nh n   thanh to¸n cho    ù      c¸c d ¸n.Nguån  èn  Êp    v c bæ sung  Õ   k ho¹ch n¨m    2002  îcquyÕt to¸nvµo      ©n  ®     niªn®é ng s¸ch n¨m    2002. §èi víic¸c dù  ¸n  ∙  îc Bé   µi chÝnh  Êp  ¹m         ®®  T  c t øng  èn  íc khicã  v tr     chØ   tiªubæ     sung,Bé  µichÝnh  ùc hiÖn    åivµo    T  th   thu h   chØ    trªn. tiªunªu  § Ò   Þ     é   µ  ngh c¸c B v UBND    c¸c tØnh chØ  o    ñ  u     ùc hiÖn, ®¹ c¸c ch ®Ç t th     ®ång  êiphèi hîp  th     chÆt  Ï víiBé   µi chÝnh      Õt  Þp  êivíng ch     T   ®Ó gi¶iquy k th    
  2. 2 m ¾c  ph¸tsinh,kh«ng        ®Ó ¸ch  ¾c  t trong  Öc  Êp  èn  u    bæ   vi c v ®Ç t sung  Õ   k ho¹ch n¨m    2002.
Đồng bộ tài khoản