Công văn 1412/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
4
download

Công văn 1412/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1412/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị phân bổ vốn tạm ứng theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1412/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1412 /BXD-QLN ------------------------ V/v: Đề nghị phân bổ vốn tạm ứng theo Quyết Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 định số 939/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg. Kính gửi: Bộ Tài chính Ngày 01 tháng 7 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 939/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách Nhà nước các năm 2010, 2011; theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ứng trước 1.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Thủ tướng chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng căn cứ các Đề án đã được phê duyệt bổ trí vốn thực hiện Chính sách. Ngày 24 tháng 6 năm 2009 Bộ Xây dựng đã có công văn số 1231/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị phân bổ vốn hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở của các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có dự kiến phân bổ số vốn 1.000 tỷ đồng cho các hộ thuộc 61 huyện nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương( công văn cũng đã gửi tới Quý Bộ). Để hoàn thành kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của năm 2009, Bộ Xây dựng đề nghị Qúy Bộ như sau: 1. Phân bổ 1.000 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các Tỉnh/Thành phố theo các đối tượng Bộ Xây dựng đề xuất tại công văn số 1231/BXD-QLN ngày 24/6/2009 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009 gửi Thủ tướng Chính phủ. 2. Nếu có những vấn đề cần thống nhất để có thể phân bổ vốn tạm ứng cho các Tỉnh/Thành phố, đề nghị Qúy Bộ bố trí làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất tạo điều kiện cho các Tỉnh/Thành phố sớm có vốn triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Đề nghị Quý Bộ quan tâm giải quyết . Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c); Đã ký - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Lưu: VP, QLN (2). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản