Công văn 1531/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Công văn 1531/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1531/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc thông báo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1531/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1531 / BXD-PC ------------------- V/v thông báo kiểm tra văn bản QPPL Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ- CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2003/NĐ - CP), sau khi kiểm tra Quyết định số 04/2009/QĐ - UBND ngày 15/01/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quyết định số 04/2009/QĐ- UBND) Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Tại khoản 1 Điều 4 của Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ- UBND đã quy định: “ Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đề án quy hoạch xây dựng được thực hiện theo các quy định tại Chương II của Nghị định số 08/2005/NĐ- CP và Thông tư số 15/2005/TT- BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.”, trong đó Thông tư số 15/2005/TT- BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 07/2008/TT- BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2008. 2. Các căn cứ để ban hành Quyết định số 04/2009/QĐ- UBND; các văn bản được viện dẫn tại khoản 1 Điều1, Điều 5, Điều 7, khoản 9 Điều 8, Điều 9, Điều 12 của Quy định và nội dung tại các Điều của Quy định có liên quan đến các văn bản: Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP, là những văn bản đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản: Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản suất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2009; Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành từ ngày 02/4/2009. Để đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tự kiểm tra và xử lý đối với các nội dung không còn phù hợp của Quyết định số 04/2009/QĐ- UBND và Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/ QĐ- UBND theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân; Đã ký - Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp; - Lưu VP, PC. Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản