Công văn 1535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 1535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thu nợ từ Lào bằng nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1535/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1535/TC H Q­G S Q L   q n g µy  10 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò   viÖc thu nî tõ L µ o  b» n g   N K  linh kiÖ n  C K D  xe hai b¸nh  ¾ n  m ¸ y g KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Bé Th¬ng    C«ng    0115/TM­XNK   m¹i cã  v¨n sè  ngµy  31/01/2002  C«ng  vµ  v¨n  0398/TM­XNK   sè  ngµy  25/3/2002      göic¸c Bé,  Ngµnh  UBND     vµ  c¸c tØnh,  thµnh phè th«ng  thêih¹n  b¸o    chÊm     døt viÖc      thu nî b»ng nhËp  khÈu    linhkiÖn  CKD   haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  theo ph¬ng    thøc ®æi    hµng        c¸ckho¶n  ®èi víi c¶    tÊt nî cña    Lµo cßn  i l¹ trong c¸c n¨m        1998, 1999  ® îc Bé    ®∙    Th¬ng    m¹i cho phÐp   theo quy ®Þnh cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ, Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc  hiÖn  sau: nh  ChØ  lµm      thñ tôc nhËp khÈu cho nh÷ng    l«hµng      lµlinhkiÖn CKD   hai xe    b¸nh g¾n  m¸y nhËp  khÈu theo ph¬ng  thøc  æi  ® hµng    víiLµo, ®∙  îc Bé    ®   Th­ ¬ng    m¹i cho phÐp  nhËp  khÈu, ®Õn     cöa khÈu ViÖt Nam     chËm  nhÊt lµ ngµy      30/6/2002. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtthùc hiÖn. vÞ     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản