Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n   c ñ a V¨n p h ß n g   h Ý n h  p h ñ  S è  154/VP C P­K T T H   C n g µ y  10 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c x ö  lý v è n ® Ç u  t  V x © y   ù n g  c ¬  b¶ n  thu é c k Õ   o ¹ ch n¨ m  2001  d h K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan            éc ChÝnh  ñ,          thu   ph            éi ®ång  ©n  ©n, Uû           ­H   nh d   ban  ©n  ©n    nh d c¸c                     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬            ñ  Þch  éi ®ång          ­Ch t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m                   c             ®è c¸cTæng  c«ng    ty91,            ¬           ­C quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó ¬ c c¸c® th V Ò     Þ   ña  é   µi chÝnh  ¹  ®Ò ngh c B T   ti V¨n b¶n  è  s 12603  TC/§T  µy    ng 26 th¸ng 12    n¨m  2001; cña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ¹    B K ho v§ tt iV¨n b¶n  è  s 8883  BKH/TH   ngµy  th¸ng12  28    n¨m  2001,xö  ývèn  u    ©y  ùng  ¬    l  ®Ç tx d c b¶n  éc kÕ   ¹ch  thu   ho n¨m  2001, thay m Æt   ñ íng  Ýnh  ñ, Phã  ñ íng      Th t Ch ph   Th t Nguy Õn  Ên  òng   T D cã    Õn    ý ki nh sau: 1.Cho  Ðp  Ðo  µithêigian thùc hiÖn  èil ng x©y  ùng  ¬    ph k d         kh  î   d c b¶n  n   ®Õ h Õt  ý    qu I n¨m 2002  µ  v thanh  to¸n ®Õ n   Õt    h th¸ng 4    n¨m 2002  i  íinguån  ®è v   vèn  ùc  Ön  ña    ù  x©y  ùng  th hi c c¸c d ¸n  d phßng  Ý  th nghiÖm   äng  iÓ m    µ  tr ® v nguån  èn  éc Ng ©n   v thu   s¸ch Nhµ   íccho  u      n  ®Ç t ph¸ttr Ón ® îcbæ     i     sung  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1117/Q§­TTg  µy  th¸ng8  ng 22    n¨m  2001  ña  ñ íng ChÝnh  c Th t   phñ  µ  v Th«ng  sè  BKH/TH  µy  th¸ng8  b¸o  90  ng 27    n¨m 2001  ña  é  Õ   ¹ch c B K ho   vµ  Çu . § t 2.Riªng ®èi víi ÷ng  ù           nh d ¸n sau  y,  ®© cho  chuyÓn  Õp sè  èn  u    ­ ti   v ®Ç tch a  ùc hiÖn  Õt  th   h trong n¨m    2001 sang  Õp tôcthùc hiÖn  ti       trong n¨m    2002: ­ C¸c  ù    îcbè  Ývèn    d ¸n ®   tr   n¨m  2001    Ëp  ÕtbÞ, ®∙  ý  îp ®ång, ®Ó nh thi     k h     nhng  n   µy  th¸ng12  ®Õ ng 31    n¨m  2001  µng  a  Ò   µ   ÏvÒ   µo  h ch v m s   v n¨m  2002; ­ Vèn  ña    ù  ® îc bè  Ý n¨m    c c¸c d ¸n    tr   2001    n   ï,gi¶iphãng  Æt   ®Ó ®Ò b     m b»ng hoÆc   ùc hiÖn  ét  è  th   m s c«ng  Öc  Èn  Þ   u   ,nhng  khã  vi chu b ®Ç t   do  kh¨n  trëng¹icha  Þp  ùc hiÖn     k th   trong n¨m    2001, sÏ thùc hiÖn  µo  u        v ®Ç n¨m 2002  ®Ó   Þp  iÓnkhaidù    k tr     ¸n trong n¨m    2002; ­ C¸c  ù  kh ¾c  ôc  Öth¹ido  d ¸n  ph thi     thiªntai  ò lôtg©y      ¬ng    ,l     ra;c¸c Ch tr×nh m ôc    èc    µ  ù    ång 5  iÖuha  õng.   tiªuqu giav d ¸n tr   tr   r V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph xin th«ng b¸o      ¬  ®Ó c¸c c quan  iÓn  tr khai thùc     hiÖn.
Đồng bộ tài khoản