Công văn 1546/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
4
download

Công văn 1546/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1546/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu linh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1546/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   ­   t æ n g   c ô c   h ¶ i   q u a n   S è   1 5 4 6 / T C H Q ­ K T T T  ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2005 vÒ viÖc nhËp khÈu linh kiÖn  « t« d¹ng CKD tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña mét sè doanh   nghiÖp vÒ viÖc nhËp khÈu vµ tÝnh thuÕ linh kiÖn « t« d¹ng   CKD tõ nhiÒu nguån vµ nhiÒu chuyÕn kh¸c nhau. VÒ vÊn ®Ò   nµy, Tæng côc h¶i quan cã ý kiÕn nh sau: ­ C¸c doanh nghiÖp ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp  nhËp khÈu bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD tõ nhiÒu nguån vµ  nhiÒu chuyÕn kh¸c nhau, ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn theo quy  ®Þnh cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ®îc ¸p dông thuÕ xuÊt  nhËp   khÈu   cña   bé   linh   kiÖn   «   t«   d¹ng   CKD   quy   ®Þnh   t¹i  BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   hiÖn   hµnh   theo   híng   dÉn   t¹i  C«ng v¨n sè 3932/TC­HTQT ngµy 15/04/2004 cña Bé Tµi chÝnh  vÒ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt cho bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD  nhËp khÈu tõ nhiÒu nguån vµ nhiÒu chuyÕn kh¸c nhau. ­ §Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña bé linh  kiÖn « t« d¹ng CKD quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  hiÖn hµnh, khi nhËp khÈu bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD tõ  nhiÒu nguån vµ nhiÒu chuyÕn kh¸c nhau, doanh nghiÖp ph¶i  thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.  Thùc hiÖn  ®¨ng  ký lµm  thñ tôc  nhËp khÈu  ®èi  víi  toµn   bé   c¸c   l«   hµng   linh   kiÖn   «   t«   d¹ng   CKD   nhËp   khÈu  kh«ng  ®ång  bé t¹i  mét  Côc  H¶i  quan  ®Þa ph¬ng n¬i doanh  nghiÖp thÊy thuËn tiÖn nhÊt vµ ph¶i nép cho c¬ quan H¶i  quan n¬i lµm thñ tôa nhËp khÈu B¶ng kª chi tiÕt c¸c linh  kiÖn « t« d¹ng CKD nhËp khÈu cña tõng chñng lo¹i xe theo  ®óng   tiªu   chuÈn   quy   ®Þnh   cña   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ  (B¶ng kª chi tiÕt c¸c linh kiÖn « t« d¹ng CKD nhËp khÈu  cña tõng chñng lo¹i xe ph¶i ®îc Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  kiÓm tra, x¸c nhËn). 2. Khi thùc hiÖn nhËp khÈu, doanh nghiÖp tù kª khai  chi tiÕt linh  kiÖn  « t« thùc nhËp  khÈu  cña tõng chuyÕn  víi c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu (kª khai  chi tiÕt: tªn, sè lîng, trÞ gi¸, nguån nhËp khÈu cña tõng  linh kiÖn). Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc   ph¸p   luËt   vÒ   sè   liÖu   tù   kª   khai   víi   c¬   quan   H¶i  quan. ­ C¨n cø thùc tÕ linh kiÖn « t« nhËp khÈu vµ kª khai  cña   doanh  nghiÖp,  c¬   quan  H¶i  quan   thùc   hiÖn   tÝnh  thuÕ 
  2. 2 theo thuÕ suÊt cña bé linh kiÖn « t« d¹ng CKD quy ®Þnh  t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i hiÖn hµnh vµ C«ng v¨n híng  dÉn sè 3932/TC­HTQT  cña Bé Tµi chÝnh nªu trªn (thùc hiÖn  tÝnh theo thuÕ suÊt nhËp khÈu u ®∙i cña bé linh kiÖn « t«  d¹ng   CKD   hoÆc   tÝnh   theo   thuÕ   suÊt   nhËp   khÈu  u   ®∙i   ®Æc  biÖt   cña   bé   lÞnh   kiÖn   «   t«   d¹ng   CKD   nÕu   hµng   ho¸   nhËp  khÈu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt nhËp  khÈu  u ®∙i hoÆc  u ®∙i ®Æc biÖt. NÕu hµng ho¸ nhËp khÈu  kh«ng  ®¸p  øng  c¸c  ®iÒu  kiÖn ®Ó ®îc tÝnh  theo  thuÕ suÊt  nhËp khÈu u ®∙i, thuÕ suÊt nhËp khÈu u ®∙i ®Æc biÖt, th×  tÝnh theo thuÕ suÊt nhËp khÈu th«ng thêng). §ång thêi c¬  quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu ph¶i më sæ theo  dâi ®èi víi tõng l« hµng linh kiÖn « t« d¹ng CKD do doanh  nghiÖp nhËp khÈu. ­ ChËm nhÊt ®Õn ngµy 1 th¸ng 3 n¨m sau doanh nghiÖp  ph¶i   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   viÖc   nhËp   khÈu   n¨m   tríc   víi   c¬  quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vÒ: sè lîng linh  kiÖn « t« thùc tÕ nhËp khÈu, sè lîng linh kiÖn « t« thùc  tÕ     ®a   vµo   l¾p   r¸p   ®∙   ®îc   ¸p   dông   thuÕ  suÊt   thuÕ   nhËp  khÈu theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn « t« d¹ng  CKD;  Sè lîng linh kiÖn sö dông vµo môc ®Ých kh¸c, sè lîng  linh kiÖn  tån  chuyÓn  n¨m sau.  Vµ thùc  hiÖn  kª khai  nép  thuÕ nhËp khÈu theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu phô tïng «  t« quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi sè lîng linh  kiÖn « t« nhËp khÈu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c. Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè chØ ®¹o thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn  nÕu ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Tæng côc H¶i  quan  ®Ó ®îc híng dÉn bæ sung.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản