intTypePromotion=1

Công văn 1626/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 1626/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1626/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1626/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1626/TTg-NN V/v đề xuất của Hiệp hội Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007 Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Kính gửi: - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản; - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Y tế. Xét đề nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (công văn số 02/2007/ VASEP-VPĐD ngày 04 tháng 9 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 1362/BCT-XNK ngày 21 tháng 9 năm 2007), Nội vụ (công văn số 2725/BNV-TCPCP ngày 19 tháng 9 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7004/BKH-PTDN ngày 26 tháng 9 năm 2007), Tư pháp (công văn số 4108/BTP-PLQT ngày 01 tháng 10 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2656/BNN-CLTYTS ngày 26 tháng 9 năm 2007) về các giải pháp phát triển doanh nghiệp dân doanh trong ngành thủy sản giai đoạn 2007-2010, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Nhà nước khuyến khích việc nhập khẩu thủy sản nguyên liệu để phát huy thế mạnh của ngành chế biến thủy sản xuất khẩu, nhằm tạo thêm việc làm, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về thuế suất nhập khẩu thủy sản nguyên liệu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển và phù hợp với các cam kết quốc tế. 2. Về kiểm soát dư lượng hóa chất kháng sinh: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 37/2005/CT-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2005 về một số biện pháp tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm; số 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. Về phí kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản nghiên cứu phương án tính phí và lệ phí kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ, phù hợp với quy định của Nhà nước và thông lệ quốc tế. 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có giải pháp đẩy nhanh việc xã hội hóa các dịch vụ công, trong đó có hoạt động kiểm nghiệm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
  2. 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu một số đề xuất khác của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản để xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu phát triển, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐMDN; (Đã ký) Website Chính phủ; - Lưu: VT, NN (3). Hoàng Trung Hải
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2