intTypePromotion=1

Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn thực hiện chỉ tiêu nhập khẩu rượu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 1657 T M/ X N K  n g µ y 31  B T th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò  viÖc  gia  h¹n thùc hi Ö n  ch Ø  tiªu h Ë p   h È u    n k rîu KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  11/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  23/1/1998 vÒ  chÕ    c¬  ®iÒu hµnh xuÊtnhËp    khÈu n¨m 1998. Trong    khi chê  iÓn khai thùc  tr     hiÖn  Th«ng   sè  t 06/1998/TT­BTM   ngµy  26/3/1998 quy  ®Þnh  t¹m    nhËp  thêivÒ  khÈu  îu n¨m  r   1998. Bé    Th¬ng      m¹i gia h¹n thùc hiÖn    chØ    tiªunhËp khÈu  îu theo      r   c¸c v¨n b¶n cña  Th¬ng    Bé  m¹i cã  hiÖu    lùc®Õn  31/3/1998      ®èi víinh÷ng    l«hµng  ký    ®∙  hîp ®ång  mua   ngo¹i b¸n    th¬ng, ®∙      më tÝn  dông    th (L/C)vµ    hµng  ph¶ivÒ    ®Õn   c¶ng ViÖt Nam     chËm   nhÊt 30/6/1998,H¶i quan        cöa khÈu lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. C¸c  êng    tr hîp kh¸cph¶i® îcBé        Th¬ng    m¹ixem     thÓ. xÐt cô  §Ò   nghÞ  Tæng  côc  chØ  ®¹o    quan    c¸cc¬  H¶i quan    trùcthuéc thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2