intTypePromotion=1

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
133
lượt xem
13
download

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  170/CV­N H 1 4 N N VI N G µ Y  20 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 v Ò   Ö c B¸ N  V µ  T H A N H  T O¸ N vi  T Ý N  P HI Õ U  K H O  B ¹ C   Ê U  T H Ç U  Q U A  N H N N  K HI  Õ N  H ¹ N ® ® K Ý nh   öi: g  ­C¸c  µnh    Þ   êng  Êu  Çu  Ýn  Õu    th viªnTh tr § th t phi Kho  ¹cb ­C¸c      chinh¸nh  ©n  µng Nhµ   íctØnh,thµnh  è Ng h   n    ph Ngµy  th¸ng 3  8    n¨m 1995,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc®∙  ý    ®è Ng h Nh n   k Quy Õt  ®Þnh  è  s 61/Q§­ NH19  ban  µnh  h Quy  Õ   chøc  u   Çu  Ýn  Õu    ch tæ  ®Ê th t phi Kho B¹c.Nay  ©n   µng  µ   íchíng dÉn  Õp viÖc    Ng h Nh n     ti   b¸n  Ýn  Õu  t phi Kho  ¹c sau  b  khi tróng  Çu  µ    th v thanh  to¸n tÝn  Õu    phi Kho  ¹c  u   Çu  b ®Ê th qua  ©n   µng  Ng h Nhµ   íckhi®Õ n   ¹n    n    h nh sau: 1.ViÖc  tÝn  Õu    b¸n  phi Kho  ¹c (lo¹chøng  b    i chØ)  sau    óng thÇu. khitr   C¸c  µnh    Þ   êng  u   Çu  Ýn  Õu  th viªn Th tr ®Ê th t phi Kho  ¹c  b sau    óng khi tr   thÇu  Õu  l¹tÝn  Õu  n b¸n    phi Kho  ¹c (lo¹chøng  i b    i chØ)  cho    chøc,c¸nh©n   c¸ctæ     hoÆc   µnh    th viªnkh¸ctrªnthÞ  êng      tr ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1.1.§ãng  Êu      µ    µnh    µo  Ýn  Õu.   d gi¸plai tªnth v viªnv t phi ­ Dïng  Êu  µnh  Ýnh  ña  µnh    ng      µo  Æt     dh ch c th viªn®ã gi¸plaivm sau  ÷a (gi   phÇn  èng  µ  Çn  ©n)têtÝn  Õu; cu v ph th     phi ­ §ãng  Êu    ña  µnh    µo  Æt     d tªn c th viªnv m sau  ë  ãc    Ýa    Çn   ( g trªnph tr¸ ph i th©n)têtÝn  Õu.     phi D Êu    tªnph¶i® îcghi®Çy  ,  â rµng    êicã  Ýn  Õu      ®ñ r   ®Ó ng   t phi Kho  ¹c khib   ®Õ n   ¹n  h thanh      nh  îc ngêi cã  to¸n x¸c ®Þ ®    tr¸chnhiÖ m     thanh    Ýn  Õu  to¸n t phi ®ã. C¸c  Öc  µy  vi n chØ  ùc hiÖn  i víi   Ýn  Õu  th   ®è     t phi Kho  ¹c ® îcthµnh    c¸c b    viªn tróng thÇu    b¸n  Çn  u   l ®Ç cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     hoÆc     µnh    c¸c th viªnkh¸c  trªnthÞ  êng.   tr 1.2.Giao  Ýn  Õu   t phi Sau    khigiao tÝn  Õu    phi cho  êimua,  µnh    óng thÇu  ¾t  µ u  ¹ ng   th viªntr   c v l l  i phÇn  èng    ïng    cu ®Ó d x¸c minh    Çn  Õt.N Õ u   êi mua   µ c¸c tæ  khic thi   ng   l     chøc,   cö  êi®¹idiÖn  Ën  Ýn  Õu  ×  µnh    ph¶ikiÓm      Êy tê ng     nh t phi th th viªnb¸n    trac¸c gi     cña  êinhËn  Ýn  Õu    ¶m   ng   t phi ®Ó ® b¶o  giao ®óng  êimua.   ng   2.ViÖc    thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi Kho  ¹c khi®Õ n   ¹n b   h 2.1.C¸c  µnh    óng  Çu  ∙    th viªn tr th ® b¸n  Ýn  Õu  µ      t phi v c¸c chi nh¸nh  ña  c m × nh hoÆc     ©n  µnh    µ    c¸nh th viªnv chinh¸nh  ña  ×nh  Ën  û  Öm  cm nh u nhi thanh  to¸ntÝn  Õu    phi cho    µnh    óng thÇu  ã  c¸cth viªntr   c tr¸chnhiÖ m     thanh    ÷ng  to¸nnh tÝn  Õu  phi Kho  ¹c do  Ýnh  µnh    óng thÇu    ∙  b   ch th viªntr   ®ã ® b¸n  cho      ra  c¸c tæ chøc  µ    ©n  v c¸ nh (sau    Óm     Õu  ng  µ tÝn  Õu  Ët,cã  Êu    khiki tran ®ó l  phi th   d gi¸p lai µ    ña  µnh    óngthÇu).   tªnc th v viªntr   ViÖc thanh to¸n ph¶i tiÕn  µnh  y   ,  Þp  êikhi c¸c tæ      h ®Ç ®ñ k th       chøc    c¸ nh©n  n   ®Õ thanh to¸n.
  2. 2 PhÝ   û  Ö m   u nhi thanh    bªn  vµ  to¸ndo  b¸n  bªn  Ën  û  Öm   nh u nhi tho¶ thuËn    víi  nhau. Qu¸  ¹n  h thanh  to¸n,c¸c tÝn  Õu     phi Kho  ¹c  Én  îc b¶o u  µ  bv ®  l v chØ   îc ®  thanh    to¸ntheo m Ö nh         êtÝn  Õu.   gi¸ghitrªnt   phi 2.2.§èivíi ©n  µng  µ   íc:viÖc       Ng h Nh n   thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi Kho  ¹c ®Õ n   b  h¹n cho    µnh    µ    c¸c th viªnv chinh¸nh  ña    µnh    Þ   êng  u   Çu  c c¸c th viªnTh tr ®Ê th tÝn  Õu  phi Kho  ¹c ® îcthùc hiÖn  ¹ Së  b      t   Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícvµ    i d Ng h Nh n   c¸c chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è    ¬ithµnh    Ng h Nh n     ph ­ n   viªn,     nh¸nh  ña  chi c thµnh    ë   µikho¶n. viªnm t   TÝn  Õu  phi Kho  ¹c ® îcthanh    µtÝn  Õu  b    to¸nl   phi Kho  ¹c ®∙  îckiÓm    b ®  tra ®óng  µ tÝn  Õu  Ët ®Õ n   ¹n  l  phi th   h thanh  to¸n do  µnh    th viªn,chi nh¸nh  ña     c thµnh    a  n   ©n  µng  µ   íc®Ó   viªn® ®Õ Ng h Nh n   thanh to¸n,kh«ng  ©n  ÖttÝn    ph bi   phiÕu Kho  ¹c ®ã   thµnh    µo      Çn  u. b   do  viªnn b¸n ra l ®Ç §èi víitÝn  Õu     phi Kho  ¹c  b qu¸  ¹n  h thanh to¸n,® îc b¶o u  µ     l v thanh    to¸n nh  ∙  ë  iÓ m   ® nªu  ® 2.1. C¸c  µnh    Þ   êng  u  Çu  Ýn  Õu  th viªnTh tr ®Ê th t phi Kho  ¹c (vµ chinh¸nh  ña  b     c m × nh),Së     giao  Þch  ©n   µng  µ   íc vµ    d Ng h Nh n   chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    ph ph¶itæ    chøc  ètviÖc  t  thanh    Ýn  Õu  to¸nt phi Kho  ¹c khi®Õ n   b   h¹n. Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     c¸c quy  nh    y  Õu  ã  ×  íng m ¾ c,  ®Þ trªn®© n cgv   c¸c ®¬n  Þ   Çn    vc ph¶n ¶nh  Þp  êivÒ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng    k th   Ng h Nh n   ¬ ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2