Công văn 1705/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 1705/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1705/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng áp dụng hạn ngạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1705/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 1705 TCHQ­GSQL  ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn thñ tôc  h¶i quan ®èi víi mÆt hµng ¸p dông h¹n ng¹ch KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè Bé   Th¬ng   m¹i   cã   Th«ng   t  sè   09/2003/TT­BTM   ngµy  25/12/2003 híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§­ TTg ngµy 9/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ¸p dông   h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam   cho n¨m 2004. Tæng côc H¶i quan ®∙ sao göi Côc H¶i quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   t¹i   C«ng   v¨n   sè   145/TCHQ­VP   ngµy   9/01/2004.   Sau  khi  trao   ®æi  Bé  Th¬ng  m¹i,  Tæng  côc  H¶i   quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Chi côc H¶i quan cöa khÈu n¬i lµm thñ tôc cho l«  hµng   ®Çu   tiªn   theo   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan   yªu   cÇu   doanh  nghiÖp xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu hµng ho¸ theo h¹n  ng¹ch thuÕ quan cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc Bé Th­ ¬ng   m¹i   uû   quyÒn   (phßng   cÊp   giÊy   phÐp   khu   vùc)   ®Ó   lËp  phiÕu   theo   dâi   trõ   lïi,   ®èi   víi   c¸c   trêng   hîp   ®∙   nhËp  khÈu nhng cha lËp phiÕu theo dâi trõ lïi th× ph¶i lËp bæ  sung.  Thñ  tôc  lËp  phiÕu  theo dâi trõ lïi ®îc thùc  hiÖn  theo   qui   ®Þnh   ®iÓm   4   C«ng   v¨n   sè   208/TCHQ­GSQL   ngµy  22/01/1996 cña Tæng côc H¶i quan 2.   Doanh   nghiÖp   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   nhËp   khÈu   mÆt   hµng  chÞu sù qu¶n lý cña h¹n ng¹ch thuÕ quan: nÕu cha cã h¹n  ng¹ch thuÕ quan cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc ®∙ nhËp hÕt sè lîng  trong   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan   th×   vÉn   ®îc   nhËp   khÈu   kh«ng  ph¶i xin phÐp Bé Th¬ng m¹i nhng ph¶i chÞu møc thuÕ ngoµi  h¹n ng¹ch thuÕ quan vµ ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chung  vÒ qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt khÈu ­ nhËp khÈu. 3. §èi víi mÆt hµng l¸ thuèc l¸ nÕu nhËp khÈu kh«ng  cã giÊy phÐp h¹n ng¹ch thuÕ quan th× ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 76/2001/N§­CP ngµy 22/10/2001  cña ChÝnh phñ, Th«ng t  01/2002/TT­BCN ngµy 26/2/2002 cña  Bé C«ng nghiÖp. 4. §èi víi mÆt hµng muèi nÕu nhËp khÈu kh«ng cã giÊy  phÐp h¹n ng¹ch thuÕ quan th× ph¶i thùc hiÖn theo ®óng qui  ®Þnh t¹i C«ng v¨n 975/CP­KTTH ngµy 29/11/2003 vµ C«ng v¨n  sè 1160/CP­KTTH ngµy 29/12/2003 cña ChÝnh phñ. Tæng   côc   H¶i   quan   yªu   cÇu   Côc   H¶i   quan   c¸c   TØnh,  Thµnh phè qu¸n triÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng qui 
  2. 2 ®Þnh trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c b¸o  c¸o kÞp thêi vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó ®îc híng dÉn cô thÓ.
Đồng bộ tài khoản