Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
19
download

Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thủ tục xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é   B th¬ n g  m ¹i sè 1720/T M­X N K  n g µ y 03 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc  7  thñ tôc x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y   san g  thÞ tr g  H o a  K ú ên KÝnh   göi:­Tæng      côc  H¶i  quan ­C¸c    phßng  qu¶n    lýXNK   khu  vùc ­ Th¬ng nh©n     XK hµng dÖt may  sang thÞ  êng  tr Hoa  Kú. C¨n  vµo  cø  Th«ng   03/2003/TT­ tsè  BTM   ngµy  th¸ng 6  05    n¨m  2003 cña  Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    vÒ viÖc cÊp VISA hµng dÖt may  xuÊt khÈu sang  Hoa  theo HiÖp  kú    ®Þnh dÖt may ViÖtNam      ­Hoa kú: C¨n  vµo  cø  t×nh h×nh thùc tÕ  ®Ó       vµ  t¹o®iÒu kiÖn thuËn    lîcho    ­ i c¸c th ¬ng  nh©n    khilµm      thñ tôcxuÊtkhÈu    hµng  dÖt  may xuÊtkhÈu    sang  Hoa  kú: Bé  Th¬ng    m¹ith«ng    sau: b¸o nh  1.Huû  quy    bá  ®Þnh: “Th¬ng    nh©n  ph¶ixuÊttr×nh b¶n        chÝnh  th«ng b¸o  giao h¹n ng¹ch  cho    H¶i quan  cöa khÈu  (nép  b¶n  01  sao  dÊu  cã  “sao  b¶n  y  chÝnh”  x¸c nhËn  cã    cña ngêi ®øng    ®Çu   ¬ng  th nh©n)    khi lµm thñ    tôc xuÊt   khÈu  Hoa  vµ  ng¹ch cßn    phiÕu  ®i  kú  h¹n    l¹ ë  i theo        ng¹ch cña    dâitrõlïh¹n  i   c¸c phßng  qu¶n    lýXNK  khu vùc ph¶ib»ng    hoÆc     lính¬n  l   ¬ng  sè îng th nh©n  lµm  thñ tôc H¶i quan        xuÊt khÈu” nªu  i       t¹  Th«ng  c¸c b¸o Giao h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  vµo  tr thÞ  êng Hoa  n¨m  Kú  2003 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 2. Huû  quy    bá  ®Þnh:  “Trong  th¸ng 6  th¸ng 7/2003,do    vµ      khèil    îng trÝch  ngang  h¹n ng¹ch    kh©u  línvµ  v¨n   hµnh  th chÝnh  qu¸    t¶inªn  thÓ  cã  mét  sè  doanh  nghiÖp  vÉn  cha nhËn  îc b¶n  ®   chÝnh  Th«ng  b¸o  giao h¹n ng¹ch  cña  Bé Th¬ng    giao    m¹i,Bé  c¸c phßng  qu¶n    lý XNK,  c¨n  vµo  cø  b¶ng  tæng    hîp giao h¹n ng¹ch cña  ªnBé    li   x¸c nhËn  h¹n  ng¹ch  cho doanh  nghiÖp    ®Ó doanh  nghiÖp  dông  sö  lµm        thñ tôc h¶iquan  (t¹m    thêithay thÕ    b¶ng  th«ng b¸o giao  h¹n ng¹ch  cña    Bé Th¬ng  m¹i) ® îc thuËn  i tr¸nh g©y      lî   ,   ¸ch t¾c  xuÊt khÈu  kh«ng  cÇn thiÕt(MÉu      x¸c nhËn    göikÌm  theo)”nªu  i   t¹ th«ng  sè    b¸o  1620/TM­ XNK  ngµy  th¸ng7  01    n¨m  2003 cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3. Th¬ng    nh©n  kh«ng  ph¶ixuÊt tr×nh th«ng        b¸o giao h¹n ng¹ch cña Bé  Th¬ng    m¹i(hoÆc  E/C) t¹ c¬    i quan      H¶i quan    khilµm xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  sang thÞ  êng  tr Hoa    l   Kú. Sè îng hµng  xuÊt khÈu    sau    ¬ng  khith nh©n  hoµn  ®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan,Bé    Th¬ng      m¹i(c¸cphßng  qu¶n    lýxuÊtnhËp    khÈu khu  vùc)sÏtrõlïvµo            i tiªuchuÈn  ng¹ch cña  ¬ng  h¹n    th nh©n    khilµm        thñ tôcxincÊp  VISA  i   t¹ c¸cphßng    qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu.Bé    Th¬ng   m¹ichØ  cÊp VISA cho  th¬ng nh©n  xuÊt khÈu  hµng  dÖt  may  sang Hoa  phï hîp    l h¹n Kú    víisè îng    ng¹ch ® îcgiao.     4.  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ò nghÞ  Tæng  côc H¶i quan  phèi hîp    chØ  ®¹o c¬  quan    H¶iquan    trùcthuéc thùc hiÖn        c¸cquy ®Þnh    t¹ th«ng    i b¸o nµy.  Th«ng    b¸o nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký.
Đồng bộ tài khoản