intTypePromotion=1

Công văn 179/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
3
download

Công văn 179/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 179/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc thông báo tập huấn xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 179/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 179 /BXD-KHCN ----------------- Hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 TH«ng  tËp  Ên b¸o  hu x©y  ùng  µ  d v qu¶n  ýhÖ   èng h¹tÇng  ü  Ët®«  Þ l   th     k thu   th KÝnh  öi: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … g    Ngµy nay,®«  Þ    µ mét  híng tÊtyÕu    th ho¸ l   xu     kh¸ch quan    song  µnh  íi h v  tiÕn  ×nh më   öa  éinhËp  µ    iÓn kinh tÕ, v¨n ho¸;víitiÕn  ×nh c«ng  tr   c h   v ph¸ttr            tr   nghiÖp    µ  Ön  iho¸ ®Êt  íc.Cïng  íi ù    ëng  Ò   è îng vµ  ho¸ v hi ®¹     n  v   t¨ngtr v s l   quy    s m« c¸c®«  Þ    a  µn  níc,c¸cvÊn    Ò     th trªn®Þ b c¶      ®Ò v b¶o  ¶m   sinhx∙héi,b¶o  Ö  ® an        v m«i  êng, giao th«ng  «  Þ  tr     ® th vv..  ∙  µ  ang  Æt    µy  µng  . v® ® ® ra ng c gay  ¾t  íc g tr   c¸c nhµ    o      l∙nh®¹ ­ qu¶n  ý®«  Þ    a  µn  níc.§Ó   ãp  Çn  l   th trªn®Þ b c¶    g ph b¶o  ¶m   ® ph¸ttr Ónc¸c®«  Þ  Öt nam   ét    i     th Vi   m c¸ch bÒn  ÷ng,Bé  ©y  ùng  chøc    v  X d tæ  kho¸   tËp  Ên  ©y  ùng  µ  hu “X d v qu¶n  ýhÖ   èng h¹tÇng  ü  Ët®«  Þ”  l   th     k thu   th   1­C¸c  éidung  Ëp  Ên  ñ  Õu: n  t hu ch y ­ Giíi Öu TiªuchuÈn     thi     quy  ¹ch nghÜa  ho   trang®«  Þ  µ        th v c¸cv¨n b¶n    quy ph¹m  ph¸p luËtvÒ  ©y  ùng,qu¶n  ývµ  ö  ông  Üa    xd   l  s d ngh trang. ­Giíi Öu c¸cv¨nb¶n     thi       quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ      qu¶n  ý® êng  «  Þ. l  ® th ­ GiíithiÖu  Ò   quy  ¹ch tho¸tníc vµ  ö  ýchÊt th¶ir¾n  ¹    ïng    § ¸n  ho       x l     ti ba  v   kinh tÕ  äng ®iÓ m   µ  ¬ng  ×nh  u   x©y  ùng  µ    tr   v Ch tr ®Ç t d nh m¸y  ö  ý r¸c toµn x l      quèc. ­Giíi Öu c¸cc«ng  Ö   ö  ýchÊtth¶i ¾n    Õn.    thi     ngh x l      r tiªnti  2­  èi t ng  §   î tham   ù   Ëp  Ên: C¸n  é    o, c¸n  é  d t hu b l∙nh ®¹   b chuyªn m«n   nghiÖp  ô  ang  v® c«ng    ¹ : t¸ct i ­ C¸c  ¬     C quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  ªnquan  l  n   li   (UBND     Êp; c¸c Së  ©y   c¸c c     X dùng, Së     Giao  th«ng  Ën  , Së   v t¶i    Quy  ¹ch kiÕn  óc;c¸c phßng  ho   tr     Qu¶n  ý®«   l  thÞ/C«ng  ¬ng);   th ­ C¸c  Ön    Vi Quy  ¹ch,c¸c §¬n  Þ   Ên, c¸c C«ng    ho    v tv     ty m«i  êng  «  Þ, tr ® th   c¸c Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n khu c«ng nghiÖp,khu  «  Þ;c¸c doanh    ® th     nghiÖp,c¸c tæ     chøc  Þch  ô  ¹t®éng  d v ho   trong lÜnh  ùc  ö  ýchÊtth¶i    v x l    ,b¶o  Ö   v m«i  êng,qu¶n  tr   lývµ  Ën  µnh    Üa   v h c¸cngh trang®«  Þ.   th ­Gi¶ng      êng  ¹ihäc,Cao  ng,    viªnc¸cTr §    ®¼ trungcÊp  èiX ©y  ùng    kh   d . 3­ Thêi gian  µ  a  iÓ m   Ëp  Ên:      v ®Þ ® t hu Kho¸  Ëp  Ên  ù  Õn  chøc  t hu d ki tæ    ng v trung tuÇn  trong 01  µy  µo    th¸ng6    n¨m  2009  ¹  µ   éivµ  t i n   TP.  å   Ý   H H Ch Minh  ( êigianvµ  a  iÓ m   ô  Ó  Ïth«ng b¸o sau). th     ®Þ ® c th s     
  2. Để chuẩn bị cho lớp tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn trước ngày 10/6/2009 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 04-38.546685, FAX: 04-35.524718; 04-38.546319; E-mail: bdcbnxd@vnn.vn; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn. TL.BỘ TRƯỞNG N ơinhận :   VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG ­Nh ư  Ýnh  ửi,   k g NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ­H ọc  Ön  vi C¸n  ộ  XD&     b QL  §T, Đã ký ­Lưu  VP,  ụ    V KHCN&MT. Nguyễn Trung Hoà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2