Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 1835BKH/KT§N ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg ngµy 26/4/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ C¨n cø theo §iÒu 9 trong Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi (sau ®©y ®îc gäi t¾t lµ Quy chÕ viÖn trî PCPNN) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg ngµy 26/4/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 04/2001/TT-BKH ngµy 05/6/2001 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· cã b¸o c¸o sè 1343 BKH/KT§N ngµy 12/3/2003 tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ t×nh h×nh thøc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg trong n¨m 2002 ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî PCPNN. Sau khi ChØ thÞ sè 11/2002/CT-TTg ngµy 17/4/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÊn chØnh c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông viÖn trî PCPNN ® îc ban hµnh ®· cã mét sè tiÕn bé ®¹t ® îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg nh ®îc nªu trong b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, râ rÖt nhÊt lµ viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh, tuy nhiªn trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2002 l¹i cã xu híng sao nh·ng. Do vËy, nh÷ng tån t¹i trong n¨m 2002 kh«ng nh÷ng vÉn bÞ lÆp l¹i mµ cßn cã xu hãng xÊu ®i, cô thÓ: - Nh×n chung, quy ®Þnh vÒ viÖc göi b¸o c¸o ®Þnh kú theo §iÒu 20 cña Quy chÕ viÖn trî PCPNN cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Cô thÓ, tíi ngµy 12/3/2003 Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ nhËn ®îc b¸o c¸o cña 28/61 tØnh vµ thµnh phè (kho¶ng 46%), thÊp h¬n so víi 6 th¸ng ®Çu 2002 lµ 64%. Tuy kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c c¬ quan, tæ chøc ë Trung ¬ng ®Òu cã ch¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî PCPNN, song chØ cã 06 Bé, ngµnh vµ 05 tæ chøc tiÕp nhËn viÖn trî göi b¸o c¸o, ®©y lµ con sè qu¸ thÊp so víi thùc tÕ. - Néi dung vµ chÊt lîng cña phÇn nhiÒu b¸o c¸o vÉn kh«ng ®ång bé, thiÕu th«ng tin, cha ®¶m b¶o nh yªu cÇu t¹i c¸c Phô lôc 2 vµ 3 cña Th«ng t sè 04/2001/TT-BKH ngµy 05/6/2001 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg, cô thÓ: + Mét sè ®Þa ph¬ng vÉn ®a sè liÖu cña nguån viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) vµo trong b¸o caã vÒ nguån viÖn trî PCPNN, ®ång thêi tæng hîp c¶ c¸c dù ¸n thuéc c¸c c¬ quan Trung ¬ng lµ C¬ quan chñ quan, dÉn ®Õn trïng lÆp vÒ sè liÖu. + VÒ tæng trÞ gi¸ cam kÕt: mét sè ®Þa ph¬ng kh«ng nªu râ tæng trÞ gi¸ cña tõng ch¬ng tr×nh, dù ¸n mµ chØ ghi ng©n s¸ch cña n¨m 2002, do ®ã thiÕu th«ng tin vÒ cÊp phª duyÖt cña c¸c dù ¸n còng nh ®¸nh gi¸ kh«ng ®Çy ®ñ vÒ tæng trÞ gi¸ cam kÕt chung. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu b¸o c¸o ch a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ cÊp phª duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n nªn kh«ng cã c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.
  2. 2 + Trong b¸o c¸o, phÇn lín cha nªu ®îc nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p xö lý. - HÇu hÕt c¸c C¬ quan chñ qu¶n ®Òu kh«ng cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña m×nh sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt (kÌm theo v¨n kiÖn dù ¸n cã ®ãng dÊu gi¸p lai). Sau khi cã v¨n b¶n nh¾c nhë cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (sè 6328BKH/KT§N ngµy 03/10/2002), sè lîng ch¬ng tr×nh, dù ¸n kh«ng ®ñ hå s¬ vÉn chiÕm tíi h¬n 58%, trong khi ®ã trong b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002 tû lÖ nµy chØ kho¶ng 38%, c¸ biÖt cßn cã c¶ c¬ quan lµm c«ng t¸c qu¶n lý viÖn trî PCPNN. - §· cã mét sè ®Þa ph¬ng phª duyÖt dù ¸n vît møc thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña m×nh, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n khi víng m¾c trong viÖc nhËp ph¬ng tiÖn ®i l¹i nh « t«, xe m¸y c¸c C¬ quan chñ qu¶n míi tiÕn hµnh c¸c thñ tôc tr×nh duyÖt. - §Ó tr¸nh ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ, vÉn cßn mét sè trêng hîp chia thµnh c¸c dù ¸n cã trÞ gi¸ thÊp h¬n møc thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - Cã sù chªnh lÖch lín vÒ sè liÖu: sè lîng c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®· ®îc phª duyÖt tæng hîp qua Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chØ b»ng kho¶ng 23% (165/709 dù ¸n) so víi sè liÖu b¸o c¸o tõ c¸c C¬ quan chñ qu¶n. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ viÖc tæng hîp sè liÖu kh«ng ®óng, trong mét sè b¸o c¸o ®· tÝnh thµnh nhiÒu dù ¸n víi trÞ gi¸ nhá cã cïng néi dung, cña cïng mét nhµ tµi trî, thùc chÊt chØ lµ mét dù ¸n ®îc thùc hiÖn trªn mét sè ®Þa bµn trong cïng mét tØnh (vÝ dô nh trong b¸o c¸o cña Bé Lao ®éng, Th ¬ng binh vµ X· héi, thµnh phè §µ N½ng....). Sè liÖu vÒ tæng trÞ gi¸ gi¶i ng©n cña c¸c ch ¬ng tr×nh, dù ¸n viÖn trî PCPNN gi÷a c¸c C¬ quan chñ qu¶n vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cßn c¸ch biÖt, chØ b»ng 45% (38,55/85 triÖu USD) so víi b¸o c¸o cña Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam (c«ng v¨n sè 046/CV-UB ngµy 28/01/2003). C¸c sè liÖu nªu trªn cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña nhiÒu c¬ quan Trung ¬ng, tæ chøc ®oµn thÓ vµ ®Þa ph¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi nguån viÖn trî PCPNN nµy vÉn cßn rÊt yÕu. XÐt vÒ mÆt tµi chÝnh th× h¬n 55% trÞ gi¸ viÖn trî cßn cha qu¶n lý ®îc. Quan träng h¬n lµ c¸c c¬ quan qu¶n lý viÖn trî PCPNN kh«ng cã th«ng tin vµ tµi liÖu liªn quan tíi néi dung cña kho¶ng 77% c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n. Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ t íng ChÝnh phñ nªu t¹i ®iÓm 1 trong c«ng v¨n sè 1298/VPCP-QHQT ngµy 21/3/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nªu trªn trong c«ng t¸c qu¶n lý viÖn trî PCPNN, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ nghiªm chØnh chÊp hµnh quy chÕ viÖn trî PCPNN kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg ngµy 26/4/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ tËp trung vµo nh÷ng néi dung chñ yÕu nh sau: 1. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú ®óng nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 16 vµ §iÒu 20 trong Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§- TTg nªn trªn. 2. Cung cÊp ®Çy ®ñ hå s¬ ®èi víi c¸c ch ¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña c¸c C¬ quan chñ qu¶n nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 16 trong Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg vµ t¹i Ch ¬ng II, ®iÓm 2.2, môc k trong Th«ng t sè 04/2001/TT-BKH nªu trªn.
  3. 3 3. ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh ®èi víi viÖc tiÕp nhËn nh÷ng hµng ho¸ ®· qua sö dông ®îc nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 18 trong Quy chÕ kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 64/2001/Q§-TTg. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam theo dâi viÖc thùc hiÖn ba ®iÓm nªu trªn trong n¨m 2003 vµ sÏ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ cô thÓ c¸c trêng hîp kh«ng chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p xö lý kiªn quyÕt. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t mong nhËn ®îc sù phèi hîp chÆt chÏ cña Quý c¬ quan.
Đồng bộ tài khoản