Công văn 1877/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 1877/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1877/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1877/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1877/TTg-ĐMDN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 V/v thành lập Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX Kính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; gửi: - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Xét đề nghị của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) tại công văn số 3199 CV/VC-TCKH ngày 12 tháng 11 năm 2007 về việc thành lập Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam góp vốn thành lập Công ty cổ phần VINACONEX theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành về Tài chính, tín dụng; trong đó Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tham gia tối đa 40% vốn Điều lệ. 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty Tài chính cổ phần VINACONEX theo quy định của pháp luật hiện hành./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Nội vụ; (Đã ký) - Ban CĐĐM&PTDN; - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, CN, Website CP; - Lưu: VT, ĐMDN (3). 25
Đồng bộ tài khoản