Công văn 191/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Công văn 191/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 191/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng trạm BTS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 191/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p – T do – H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2009 S : 191/BXD-HðXD V/v: Hư ng d n TKKT và c p GPXD tr m BTS Kính g i: B Công an B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 203/BCA-GTEL ngày 09/02/2009 c a B Công an xin ý ki n v vi c th m ñ nh, c p gi y phép xây d ng tr m thu phát sóng cho Công ty c ph n vi n thông di ñ ng Toàn c u (Gtel-Mobile) tr c thu c B Công an. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: 1. Theo quy ñ nh c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình và Ngh ñ nh s 112/Nð-CP ngày 29/9/2006 v s a ñ i b sung m t s ði u c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP vi c th m ñ nh và phê duy t thi t k k thu t c a d án ñ u tư xây d ng công trình thu c trách nhi m c a ch ñ u tư. B Xây d ng ch th m ñ nh thi t k cơ s thu c các d án nhóm A ñ i v i công trình dân d ng, công nghi p v t li u xây d ng, h .vn t ng k thu t ñô th và các d án ñ u tư xây d ng công trình khác do Th tư ng Chính ph yêu c u. am 2. ð gi m b t các th t c c p gi y phép xây d ng cho các tr m thu phát sóng thông tin di ietn ñ ng t i các ñô th (tr m BTS), t o ñi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c này, ngày 11/12/2007 B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông ñã ban hành Thông tư liên t ch atV s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT Hư ng d n v c p gi y phép xây d ng ñ i v i các công trình tr m thu .Lu phát sóng thông tin di ñ ng các ñô th . Theo ñó, ñ i v i các tr m BTS lo i 1 ñư c xây d ng trên ww m t ñ t thì v n ph i xin gi y phép xây d ng theo quy ñ nh. Tuy nhiên thành ph n h sơ ñư c ñơn w gi n r t nhi u. ð i v i các tr m BTS lo i 2 ñư c l p ñ t trên công trình ñã ñư c xây d ng thì ñư c mi n Gi y phép xây d ng n u l p ñ t ngoài ph m vi Khu v c ph i xin gi y phép xây d ng. Khu v c ph i xin Gi y phép xây d ng ñ i v i lo i này do UBND c p t nh quy ñ nh. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh B Công an nghiên c u th c hi n. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên - Lưu: VP, HðXD (NTH-4) Tr n Ng c Chính
Đồng bộ tài khoản