Công văn 207/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 207/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 207/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc chỉ tiêu kiến trúc và quy hoạch của công trình tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê tại số 1 - 1a - 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 207/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p – T do – H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2009 S : 207/BXD-KTQH V/v: ch tiêu KTQH t h p TMDV 1 – 1a-2 Tôn ð c Th ng, Qu n 1, TP H Chí Minh Kính g i: Công ty TNHH C nh Hưng – H i Thành Tr l i Công văn s 10CH-HT ngày 16/9/2008 c a Công ty TNHH C nh Hưng – H i Thành v vi c ñ ngh xem xét ch tiêu ki n trúc và quy ho ch c a công trình t h p thương m i d ch v văn phòng cho thuê t i s 1 – 1a- 2 Tôn ð c Th ng, phư ng B n Nghé, Qu n 1, TP H Chí Minh, B Xây d ng có ý ki n như sau: Căn c Lu t Xây d ng, Ngh ñ nh 08/2005/Nð-CP c a Chính ph v quy ho ch xây d ng, Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m ñ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng thì vi c cung c p thông tin, c p ch ng ch quy ho ch và cho phép ñi u ch nh các ch tiêu quy ho ch ki n trúc thu c th m quy n cơ quan qu n lý xây d ng (ki n trúc .vn quy ho ch) các c p c a ñ a phương. am ð ngh Công ty liên h v i S Quy ho ch Ki n trúc Thành ph H Chí Minh ñ nghiên c u ietn và có ý ki n xem xét vi c ñi u ch nh ch tiêu ki n trúc quy ho ch c a t h p trên cơ s phù h p v i ñi u ki n cơ s h t ng k thu t, ñ m b o th m m phương án ki n trúc c a t h p, s hài hoà v i atV không gian, ki n trúc, c nh quan v i khu v c xung quanh. .Lu ww w KT/B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên - S QHKT TP HCM - Lưu V KTQH. Tr n Ng c Chính
Đồng bộ tài khoản