Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2108/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  T µ i c h Ý n h  s è  2108T C T/N V 7   T n g µ y 29  th¸ng 5 n¨ m  2002 v Ò  c h Ý n h   s¸ch mi Ô n  gi¶ m  ti Ò n thuª ® Ê t KÝnh  öi:Côc  Õ  g    thu tØnh    Th¸iNguyªn Tr¶  êi l  c«ng    è  v¨n s 145 CT/NV  µy  4­ ng 19­ 2002  ña  ôc  Õ  c C thu tØnh  Th¸i  Nguyªn  Ò   Öc:"ChÝnh  v vi   s¸ch miÔn    gi¶m  Òn thuª®Êt",Tæng  ôc  Õ  ã    ti       c thu c ý kiÕn    nh sau: I­ Ò  m i Ô n, gi¶ m  ti Ò n thuª ® Ê t  V C¨n  quy  nh  ¹  iÓ m     ôc  IPh Çn    cø  ®Þ ti ® 5.5 M II   , I,Th«ng    è  t s 35/2001/TT­ BTC   µy  5­ ng 25­ 2001  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ép  Òn thuª®Êt  ña  c BT  h  vi n ti     c c¸ctæ    chøc,hé    nh, c¸nh©n:   gia®×     ­   êng  îp  chøc, hé    nh, c¸ nh©n  ép  íc tiÒn    Tr h tæ    gia ®×    n tr   thuª®Êt  ét    m lÇn  cho  Òu  nhi n¨m  ngay  trong n¨m  u,  × ® îcgi¶m  Òn thuª®Êt.   ®Ç th     ti     ­   êng  îp  n  Þ  ép  Òn    Tr h ®¬ v n ti thuª ®Êt  µng    h n¨m  n   Õt  ®Õ h n¨m  2001.  Nay  n  Þ  ép  Òn thuª®Êt  ét  Çn  ®¬ v n ti     m l cho  n¨m  45  cßn  ¹ th×  îcgi¶m  Òn l  ®   i ti   thuª®Êt  Ýnh  õn¨m    t t  2002. ­   êng  îp ®¬n  Þ  ép  Òn thuª®Êt  ét  Çn   Tr h  v n ti     m l cho  Òu  nhi n¨m  µ  ∙  îc v®®   gi¶m  Òn thuª®Êt  ti     theo quy  nh; sau  ,  n  Þ  ùc hiÖn  ù    ©y  ùng    ®Þ   ®ã ®¬ v th   d ¸n x d c¬ b¶n  µ  îc miÔn  Òn  v®  ti thuª ®Êt    trong  êigian  ©y  ùng  ¬  th   x d c b¶n  ×  è  th s tiÒn thuª ®Êt  ∙  ép  íc m ét  Çn    ® n tr   l cho  Òu  nhi n¨m  îc trõ vµo  Òn  ®   ti thuª ®Êt    ph¶inép    cho    c¸cn¨m  Õp theo. ti   2­ V Ò   Èm  Òn  Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt:   th quy mi   ti     ThÈ m   Òn  Ôn,  quy mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt  Côc  ëng  ôc  Õ    do  tr C thu tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh. C¬   ph tr     ¬ quy ®Þ   quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ý thu tr     l  thu tiÒn thuª®Êt       (Chicôc  Õ    thu hoÆc   Phßng  nghiÖp  ô  éc côc  Õ) lËp  v thu   thu   hå  ¬    Ôn,  s xin mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt  ña    chøc, hé    nh,    ©n     c c¸c tæ    gia ®× c¸ nh tr×nh Côc  ëng  ôc  Õ    Õt  nh  Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt    tr C thu ra quy ®Þ mi   ti     cho  õng t  tæ chøc,hé    nh, c¸nh©n.   gia®×     § Ò   Þ  ôc  Õ  ngh C thu tØnh    Th¸iNguyªn    vµo  íng dÉn    µ  Ýnh  c¨n cø  h  trªnv ch s¸ch  Ò   Òn  v ti thuª ®Êt  ùc hiÖn  Ôn  Òn    th   mi ti thuª ®Êt    cho  n  Þ  ng    ®¬ v ®ó quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản