Công văn 2258/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 2258/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2258/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình-Vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2258/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2258/VPCP-ĐMDN V/v cổ phần hóa TCT Xây Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007 dựng công trình giao thông 5 và tỷ lệ cổ phần nhà nước tại Công ty CP Công trình- Vận tải Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2088/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2007 và công văn số 2098/BGTVT-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 2007) về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 và điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Công trình-Vận tải, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 trong năm 2007. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định tỷ lệ cổ phần do Tổng công ty Xây dựng đường thủy nắm giữ tại Công ty cổ phần Công trình - Vận tải. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-TBXH; (Đã ký) - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Phạm Viết Muôn các Vụ: TH, KTTH, CN; - Lưu: VT, ĐMDN (3). 22
Đồng bộ tài khoản