Công văn 2274/TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Công văn 2274/TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2274/TM/XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra tình hình phân giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2274/TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 2274 T M/ X N K  n g µ y 20  B T th¸ng 7 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  h íng d É n   æ   u n g  viÖc kiÓ m  tra t×nh h × n h   b s p h © n  giao vµ thùc hi Ö n  h¹n n g¹ch h µ n g   Öt  a y   d m xu Êt k h È u  san g  H o a   ú K KÝnh   göi:   ­ Th¬ng    nh©n   xuÊt  khÈu  hµng  dÖt  may   sang  thÞ  êng  tr Hoa   Kú ­Së    Th¬ng    Thµnh  m¹i c¸c  phè  th¬ng  cã  nh©n   trùc thuéc.   ­ C¸c    Phßng  Qu¶n    lý XuÊt  nhËp  khÈu  khu  vùc  thuéc  Th­ Bé  ¬ng  m¹i §Ó   iÓn khai thùc  tr     hiÖn  i t¹ Th«ng   Liªn tÞch  02/TTLT/BTM­KH§T­ t   sè  BCN   ngµy  th¸ng 5  27    n¨m  2003    vÒ viÖc  giao  thùc hiÖn  vµ    h¹n ng¹ch  hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  tr Hoa  n¨m  Kú  2003  QuyÕt  vµ  ®Þnh  cña    Bé tr ëng  Th¬ng    0808/Q§­ Bé  m¹i sè  BTM   ngµy  th¸ng  n¨m  01  7  2003   vÒ viÖc  thµnh  lËp    Tæ Gi¸m    ªnBé  s¸tli   thùc  hiÖn  HiÖp  ®Þnh  DÖt    may  ViÖt Nam     ­  Hoa  Kú,  Liªn ngµnh    Th¬ng      m¹i,KÕ ho¹ch  &§Çu  , C«ng  t  nghiÖp, H¶i    quan,  HiÖp    héi DÖt  may ViÖt Nam,    Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam     tiÕn hµnh    kiÓm        tra®îtIIt×nh  h×nh  ph©n  giao,thùc hiÖn  ng¹ch dÖt      h¹n    may   xuÊt  khÈu  sang  Hoa      Kú nh»m   ph¸t hiÖn    nh÷ng  bÊt  cËp trong qu¸  tr×nh  ph©n  giao,thùc hiÖn      h¹n ng¹ch;nh÷ng      saiph¹m  trong qu¸    tr×nh    xin cÊp  vµ  sö dông    h¹n ng¹ch ®Ó   nh÷ng      cã  ®Ò xuÊtxö        lýphïhîp. I. èi tîng ki Ó m  tra:  § 1.Th¬ng    nh©n  cã      c¬  s¶n  ®∙  b¸o c¸o vÒ  së  xuÊtvÒ  Th¬ng      ­   Bé  M¹i®Ó ® îcnhËn  ng¹ch   h¹n  2. Th¬ng    nh©n  sè îng xuÊt khÈu      cã  l     lín,t¨ng ®ét biÕn trong th¸ng 5      vµ  th¸ng6    n¨m 2003. 3. Thu    thËp b¸o  theo  c¸o  mÉu     qui ®Þnh  i t¹ C«ng  sè  v¨n  1780/TM­XNK   ngµy 7/7/2003 cña  Th¬ng    Bé  m¹i ®èi    víiTh¬ng nh©n  s¶n  ®∙  xuÊt hµng      ®Ó s½n sµng xuÊtkhÈu    trongth¸ng6      nhng cha  îcgiao do  ®     thiÕu h¹n ng¹ch.     II. h ñ  tôc ki Ó m  tra:  T 1.Thµnh          lËp c¸cTæ Gi¸m    ªnBé s¸tli   a.Thµnh    phÇn  cña    Tæ Gi¸m    ªnBé  s¸tli   theo QuyÕt    ®Þnh  0808/Q§­BTM   ngµy  th¸ng7  01    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. b.V¨n    phßng  êng    th trùccña    Tæ Gi¸m    ªnBé  Æt    s¸tli   ® t¹i
  2. 2 ­Bé    Th¬ng    Ng«  m¹i:21  QuyÒn,  Néi Hµ  ­ Së    Th¬ng      ChÝ   m¹i Tp. Hå  Minh:59­ Lý  Träng,Q1,    ChÝ     61  Tù    Tp. Hå  Minh c.Néi dung      kiÓm  tra: ­KiÓm       tran¨ng    lùcs¶n  xuÊtcña    ¬ng    c¸cth nh©n  cha  thµnh  cã  tÝch  xuÊt   khÈu (®Þa chØ,  l   sè îng thiÕtbÞ, sè îng c«ng      l   nh©n, t×nh    h×nh  dông  sö  h¹n  ng¹ch…., theo    biÓu mÉu   nªu  iPhô    QuyÕt  t¹  lôc 01  ®Þnh  0808/Q§­ sè  BTM   ngµy  th¸ng7  01    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) ­ KiÓm       ¬ng    trac¸c th nh©n xuÊt khÈu    nhiÒu trong th¸ng 5  6        vµ  (sè liÖu  xuÊt khÈu    theo  c¸o cña    b¸o    c¸cPhßng  Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  thuéc Bé    Th­ ¬ng    m¹i ®èi chiÕu n¨ng    lùc s¶n xuÊt,nguyªn    phô liÖu nhËp  khÈu, tæ    chøc  s¶n  xuÊt…  cña    ¬ng  c¸cth nh©n). ­ C¸c  êng      tr hîp hµng  s¶n  ®∙  xuÊt s½n    sµng xuÊt khÈu    trong th¸ng 6      nh­ ng  thiÕu h¹n    ng¹ch ®Ó     giao hµng      (néidung  theo phô    kÌm    lôc01  theo). 2. Th¬ng    nh©n  s¶n  ®∙  xuÊt hµng      ®Ó s½n  sµng xuÊt khÈu    trong th¸ng6      nhng cha  giao  îc hµng  thiÕu  ®   do  h¹n ng¹ch    göi b¸o  vÒ     c¸o  Tæ Gi¸m    ªn s¸tli   Bé theo ®Þa    chØ  t¹ §iÓm   Kho¶n  Môc  : nªu   i b  1  II ­ Th¬ng nh©n  thuéc ®Þa  bµn c¸c Phßng Qu¶n     lý XNK     Hµ Néi, H¶i     Phßng,§µ    N½ng          Th¬ng  göib¸o c¸o tíBé  i m¹i. ­  Th¬ng nh©n  thuéc ®Þa  bµn c¸c Phßng Qu¶n    lý XNK  Tp.    Hå ChÝ   Minh,§ång      Nai,Vòng Tµu:göib¸o      Th¬ng      ChÝ      c¸o tíSë  i m¹iTp. Hå  Minh. 3.Tæ     Gi¸m    ªnBé  nhiÖm   thu thËp  c¸o cña    ¬ng  s¸tli   cã  vô    b¸o    c¸cth nh©n  ®ång    thêitiÕn hµnh  kiÓm     thÓ  tracô  theo      c¸c néidung nªu  i t¹ §iÓm   Kho¶n  c  1 Môc    göi b¸o  IIvµ    c¸o      vÒ Tæ §iÒu hµnh  ªnBé  li   hµng  dÖt may  xuÊt khÈu    sang Hoa      Kú  ®Ó tæng      hîp,®Ò xuÊt tr×nh L∙nh      ®¹o  Th¬ng      KÕ   Bé  m¹i ­ Bé  ho¹ch & §Çu    C«ng      t­Bé  nghiÖp  lý. xö  4.Thêigian kiÓm      :         tra®îtII tõngµy    23/7 ®Õn     ngµy  th¸ng8  8    n¨m  2003 Bé Th¬ng    m¹i th«ng b¸o      quan  ®Ó c¸c c¬  h÷u quan, c¸c Phßng      Qu¶n    lý xuÊtnhËp    khÈu  biÕtvµ    phèihîp thùc hiÖn.        

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản