Công văn 2290/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 2290/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2290/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem thuốc lá xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2290/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  2290/TC H Q­G S Q L   n g µy  19 th¸ng 5 n¨ m  2000 v Ò   viÖc d¸n te m  thuèc l¸   x u Êt  h È u k KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Trªn c¬  ý    së  kiÕn  cña  Tµi chÝnh  Bé    (thay m Æt       i   Liªnbé) t¹  C«ng    v¨n sè  1811/TC/TCT  ngµy 10/5/2000 vÒ    viÖc  tem  d¸n  thuèc l¸xuÊt khÈu,Tæng         côc  H¶i quan    híng dÉn  sau:   nh  1. Thuèc      l¸bao  c¸c doanh  do    nghiÖp s¶n xuÊt thuèc      l¸ViÖt Nam     s¶n  xuÊt®Ó     xuÊtkhÈu        ra nícngoµikh«ng    ph¶id¸n tem;     2.Trêng      hîp thuèc l¸bao     ViÖtNam     s¶n xuÊt®∙    xuÊtkhÈu  phÝa    bÞ  ngêi   mua    inÕu  tr¶l¹   : thuèc l¸bao  phÝa       do  nícngoµitr¶l¹ hoµn        i toµn        phïhîp víi hå  s¬    h¶iquan  l« thuèc    vÒ    l¸bao  ViÖt Nam     s¶n xuÊt ®∙    xuÊt khÈu  íc ®ã       tr   th× H¶i quan    gi¶iquyÕt  hoµn  thµnh  thñ    thñ    i tôc nh  tôc t¸ nhËp  theo  ®óng  quy  ®Þnh;  ViÖc  d¸n  tem ®èi        víic¸c l« thuèc   l¸bao  nµy  thuéc  tr¸ch nhiÖm     cña  doanh  nghiÖp  c¸c c¬  vµ    quan  qu¶n   lýNhµ   níc trong thÞ  êng      tr néi ®Þa,  îc ®   quy ®Þnh  it¹  QuyÕt  ®Þnh  175/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  25/8/1999  cña  Thñ íng t   ChÝnh  phñ  vµ  híng  dÉn  thùc  hiÖn  t¹  Th«ng  t Liªn tÞch  sè  i   133/1999/TTLT/BTM­BTC­BCN   ngµy  16/11/1999  cña    Th¬ng      LiªnBé  m¹i ­ Bé  TµichÝnh   C«ng    ­Bé  nghiÖp  viÖc  tem  vÒ  d¸n  thuèc l¸   s¶n xuÊttrong níc.     Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c     cã  m ph¸t sinh    ngoµi thÈm    quyÒn, ®Ò     nghÞ  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè      Tæng  b¸o c¸o vÒ  côc      ®Ó xin chØ ®¹o.
Đồng bộ tài khoản