intTypePromotion=1

Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
6
download

Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu bao bì nhựa thành phẩm để phục vụ gia công hàng may mặc xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2300/TM-ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  2300 T M/§T n g µ y 01  m S th¸ng 06 n¨ m   1999  vÒ   viÖc N K   a o  b ×   h ù a  thµnh p h È m   Ó  p h ô c  v ô   b n ® gia c«n g  h µ n g  m a y  m Æ c  x u Êt  h È u   k KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Võa qua  Th¬ng    Bé  m¹inhËn  îcnhiÒu  s¬  ®   hå  cña    c¸cdoanh  nghiÖp gia  c«ng hµng may  Æc   m xuÊt khÈu      ®Ò nghÞ  îcnhËp  ®   khÈu bao  b»ng  b×  nhùa  thµnh phÈm     ®Ó ®ãng    gãihµng may  Æc     m giac«ng  xuÊtkhÈu;   VÒ   vÊn    ®Ò nµy  Th¬ng    ý  Bé  m¹icã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy  ®Þnh  cña  Th«ng   t 18/1998/TT­ BTM  ngµy 18/8/1998  cña Bé  Th¬ng    m¹i híng  dÉn    thihµnh  NghÞ   ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy  7­ 31­ 1998  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕtthihµng  LuËt Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t ®éng    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, gia c«ng  ®¹i lý mua       vµ      b¸n hµng  ho¸      víiníc ngoµi;   Th«ng   sè  t 03/1999/TT­ BTM   ngµy  15/1/1999 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng  dÉn  thùc hiÖn  QuyÕt  ®Þnh  254/1998/Q§­ TTg ngµy 30/12/1998    vÒ ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp  khÈu  hµng  ho¸  n¨m  1999  th× doanh nghiÖp  nhËp  khÈu  bao b×  b»ng nhùa  thµnh  phÈm   ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng    ®©y    Æt   Bé  m¹i,v×  lµm hµng nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  theo    yªu cÇu b¶o  s¶n  hé  xuÊt bao  trong n­   b×    íc.Nhng    thùc tÕ    viÖc  s¶n  xuÊtbao  trong níccha    b×      ®¸p øng  îc. ®   ViÖc  thùc hiÖn    quy ®Þnh    g©y  trªn®∙  ¶nh  hëng  nhÊt ®Þnh    cho Doanh  nghiÖp  trong viÖc  mÊt  thªm    thêigian  lµm  thñ      tôc xin phÐp  Th¬ng    Bé  m¹i nhÊt lµ®èi víi           Doanh  c¸c nghiÖp    gia c«ng  hµng  xuÊt khÈu.Trong        khichê  Bé  Th¬ng    c¸o ChÝnh  m¹ib¸o    phñ ®iÓu  chØnh    bæ sung  chÕ  c¬  ®iÒu  hµnh  xuÊt  nhËp  khÈu  n¨m 1999,®ång        thêi®Ó ®Èy  m¹nh  xuÊtkhÈu    hµng    giac«ng  may  m Æc,    Bé Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    víiTæng   côc H¶i quan  íc m ¾t   tr   cho  phÐp  Doanh  nghiÖp    gia c«ng hµng  xuÊt khÈu  îctrùctiÕp lµm        ®       thñ tôc nhËp  khÈu  bao  b»ng  b×  nhùa  thµnh phÈm     ®Ó ®ãng   gãi hµng    gia c«ng  xuÊt khÈu      mµ kh«ng  ph¶i cã    giÊy  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i;C¸c  doanh  nghiÖp  kh«ng  îc ®   phÐp  nhËp  bao  thµnh  b×  phÈm  b»ng  nhùa      ®Ó b¸n hoÆc       tiªuthô trong níc.   §Ò  nghÞ  Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o H¶i quan c¸c ®Þa  ph¬ng    gi¶i quyÕt viÖc nhËp khÈu bao  nhùa  b×  thµnh  phÈm     ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng  hµng  xuÊtkhÈu    theo ý    kiÕn cña  Th¬ng    Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản