Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18/3/1993

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi S è  3216/L§T B X H/ V L   g µ y  10  n th¸ng  n¨ m  1993 V Ò  vi Ö c tri Ó n k hai  7  th«ng t liªn é  s è  03/TT­L B  n g µ y 18­3­1993  B K Ýnh  öi: ång  Ý  g  § ch Gi¸m  c  ë  ®è S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h   § Ó   iÓn khaikhÈn  ¬ng  µ  ã  Õt  tr     tr v c k qu¶  Th«ng   è  ts 03/TT­ ngµy  LB  18­ 3­1993  ña    é   c Liªn B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   µi chÝnh  µ  û   v X∙    T   vU ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvÒ   íng dÉn  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ViÖn  î ©n  o  k ho   n  h   th   Ch tr   tr  nh ®¹ cña  Ýnh  ñ  éng  µ    Ch ph C ho Liªnbang  Ðc  µ  S v Slovakia(cò)dµnh  ç  î ¹oviÖc     h tr    t lµm  µ  ¹y nghÒ   vd  cho    ng  Öt Nam   Ò   íctr cthêih¹n,Bé   lao ®é Vi   v n   í       Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi ®Ò   Þ   ng  Ý  v X∙    ngh ®å ch Gi¸m  c  ë   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,thµnh  è    X∙    ph trong chØ  ao  ùc hiÖn u    ét  è  Ên        ® th   l ý m s v ®Ò sau ®©y: 1­ Khithèng  Õ   è    ng  õTiÖp  ¾c  ò)trëvÒ     a  µn  ña     k s lao ®é t   Kh (c     trªn®Þ b c TØnh  Çn  Óm    ü  å  ¬  èc,®ång  êicÇn  ©n  ¹ c¸c®èi t ng vÒ   íc c ki trak h s g   th   ph lo i    î   tr     h¹n  µ  ng  ¹n,nhu  Çu  v ®ó h  c vay  èn  ña  i îng  Ò   íc h¹n  v c ®è t v tr   hoÆc   ng  ¹n  ®ó h nhng  a  ã  Öc  µm  µ  ch c vi l v nhu  Çu  äc  Ò   ña  i t ng vÒ   íctr cthêih¹n. c h ngh c ®è  î   n   í     2­ ChØ   o    ®¹ chÆt  ÏviÖc  Èm  nh  Ðt duþÖt    ù    Æc   Ötlµ ch   th ®Þ x  c¸cd ¸n,® bi     c¸cdù      ¸n vay  èn  Çn  ó        Çu  v c ch ý c¸cyªu c sau: ­ X ©y  ùng  ù  theo  ng  íng  Én  ¹    d d ¸n  ®ó h d ti V¨n b¶n  è  s 962/VL  µy    ng 03 th¸ng4    n¨m  1993  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi(cã m É u   ù    Ìm    X∙      d ¸n k theo). ­¦utiªncho    ù    ã  Ýnh       c¸cd ¸n c t kh¶    thicao  µ  v xem  Ðt ®èi t ng hëng  ù    x    î   d ¸n theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   Liªn Bé   è  TT­LB  µy  3­ t   s 03­ ng 18­ 1993  ña  c LiªnBé.   Hå   ¬  ù  lËp  µnh  b¶n: Chñ   ù  1  s d ¸n  th 3    d ¸n  b¶n, Kho  ¹c  ¬i chñ  ù      b n  d ¸n quan  Ö   b¶n,cßn  b¶n  öivÒ   é  h 1    1  g   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi(Trung    X∙    t©m   èc    óc  Õn  Öc  µm)    ã  ¬  ë  Qu gia x ti vi l ®Ó c c s xem   Ðt  µ  quyÕt  nh   x v ra  ®Þ chuyÓn  èn  ùc hiÖn  ù  v th   d ¸n. 3­  ChØ   o  èng  Êt  Öc  ¹y  ®¹ th nh vi d nghÒ   cho  i  îng    a   µn. V Ò   ®è t trªn®Þ b   nguyªn  ¾c  Êtc¶    ¬  ë  ¹y nghÒ,  Ó   cña  t t   c¸c c s d   k c¶  Trung  ng  µ  a   ¬ng, ¬ v ®Þ ph   thu hót® îc®èi t ng vµo  äc  Ò   u   îcx©y  ùng  ù           î   h ngh ®Ò ®   d d ¸n,theo  íng dÉn  ¹ h  t i V¨n b¶n  è  s 1236/L§TBXH­VL  µy  4­ ng 29­ 1993  ña  é  c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi,nhng  X∙    ph¶ichÞu  ù    s chØ  o  ña  û   ®¹ c U ban  ©n  ©n  a  ¬ng,c¸c nh d ®Þ ph    dù    ¹y nghÒ   îcduyÖt sÏgöivÒ   é  ¸n d   ®        B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi(qua    X∙    Trung  ©m   èc    óc  Õn  Öc  µm)    t Qu gia X ti vi l ®Ó xem   Ðt  µ  Êp  x v c kinh phÝ   ùc   th   hiÖn;Riªng  i îng d¹y nghÒ   ícm ¾t  tiªngi¶iquyÕt    ®è t     tr   u      cho  è    ng  Ò   s lao ®é v níctr cthêih¹n.Sè     ng  Ò   íc®óng  ¹n,nhng  a  ã  Öc  µm, cã      í       lao ®é v n   h  ch c vi l   nhu cÇu  äc  Ò   Ï® îcxem   Ðt tõng tr ng  îp cô  Ó. h ngh s     x    ê h   th 4­  ¹iTh«ng     é  è  T  t Liªnb s 03/TT­ ngµy  3­ LB  18­ 1993  ña    é   ∙    c LiªnB ® quy ®Þnh  Ò   å  ¬    ©n  îp  Ö  ña  i îng hëng  ù    v h s c¸ nh h l c ®è t   d ¸n,nay  é   B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héinãirâ thªm:n Õu  ®iÒu  Ön  Þ   Êtl¹c, å  ¬    X∙          do  ki b th     s kh«ng  h
  2. 2 ®ñ   lo¹  Êy  ê th×  éc  4  i gi t   bu ph¶icã    Quy Õt  nh  ®Þ chuyÓn    ña  ôc  îp    tr¶c C H t¸c Quèc  Õ  Ò     ng. t v lao®é Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  û   qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh U ban  ©n  nh d©n    a  ¬ng  öiv¨n b¶n  Ò   é    c¸c®Þ ph g    v B ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản