Công văn 2339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 2339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm giữ tại công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2339/VPCP-ĐMDN V/v điều chỉnh tỷ lệ vốn do Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN nắm giữ tại công ty con Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 135/TTr- TCCB-HĐQT ngày 20/4/2007) về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có trên 50% vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chiến lược kinh doanh của Tập đoàn quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần do Tập đoàn nắm giữ tại các công ty con của Tập đoàn dưới đây: 1. Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện; 2. Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện; 3. Công ty cổ phần In Bưu điện; 4. Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông; 5. Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện; 6. Công ty cổ phần Phát triển công trình Viễn thông; 7. Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện; 8. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện; 9. Công ty cổ phần Thiết bị điện thoại. Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, (Đã ký) Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN; Phạm Viết Muôn - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: CN, TH; - Lưu: VT, ĐMDN (3b), 23
Đồng bộ tài khoản