Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
132
lượt xem
3
download

Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 236/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. C «ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 236 BKH/TH  ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn  ChØ thÞ sè 29/2003/CT­TTg ngµy 23/12/2003 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÊn chØnh qu¶n lý ®Çu t vµ  x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ níc KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ; ­ Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh,     thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; ­ C¸c Tæng c«ng ty 91; Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003, Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ cã   ChØ thÞ  sè  29/2003/CT­TTg vÒ  chÊn chØnh qu¶n lý   ®Çu t  vµ   x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ  níc. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ò   nghÞ  c¸c Bé  ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c Tæng c«ng ty   91 triÓn khai thùc hiÖn ngay néi dung ChØ thÞ  cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ, trong  ®ã  cÇn tËp trung thùc hiÖn mét sè   vÊn ®Ò cô thÓ sau: 1. VÒ  rµ  so¸t l¹i thñ  tôc  ®Çu t, c¬  cÊu vµ  môc tiªu  kÕ ho¹ch vèn ®Çu t n¨m 2004 C¸c   Bé   ngµnh   vµ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   cÇn   khÈn   tr ¬ng  ph©n bæ vèn  ®Çu t  cho c¸c dù  ¸n cô  thÓ  giao cho c¸c  ®¬n  vÞ c¬ së thùc hiÖn. (1) C¸c dù  ¸n  ®îc ghi vèn  ®Çu t  trong kÕ  ho¹ch n¨m  2004 ph¶i tu©n thñ   ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n  lý ®Çu t vµ x©y dùng theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP;   sè  12/2000/N§­CP; sè  07/2003/N§­CP vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  x©y  dùng;   NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP;   sè   14/2000/N§­CP;   sè  66/2003/N§­CP vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy   liªn quan theo c¸c yªu cÇu cô thÓ sau: ­ §èi víi c¸c dù ¸n chuyÓn tiÕp: C¾t gi¶m hoÆc lo¹i bá c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n kh«ng phï   hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn  ®îc duyÖt, c¸c c«ng tr×nh,  dù  ¸n kh«ng cÊp thiÕt cña ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng, cña thÞ  trêng. Cha bè trÝ vµ giao vèn cho c¸c dù ¸n chuyÓn tiÕp nhng  cha ®ñ thñ tôc vÒ ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ®Þnh; c¸c dù  ¸n cha x¸c ®Þnh râ hiÖu qu¶. Kh«ng triÓn khai ®èi víi c¸c  dù ¸n ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, nhng vÉn cha ®Çy ®ñ thñ tôc  vÒ   ®Çu t  vµ  x©y dùng hoÆc kh«ng cã  kh¶ n¨ng c©n  ®èi vèn  theo tiÕn ®é ®îc duyÖt. ­ §èi víi dù ¸n khëi c«ng míi:
  2. Ph¶i   ®¶m   b¶o   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   ® îc   duyÖt;   cã  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t tríc thêi  ®iÓm 31 th¸ng 10 n¨m tríc; cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt, tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt theo  ®óng quy  ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. §èi víi dù ¸n nhãm A, nÕu cha cã thiÕt kÕ kü thuËt vµ  tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt, ph¶i cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  dù  to¸n h¹ng môc khëi c«ng  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  vµ cã hîp ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p. ChËm nhÊt sau khi  thùc   hiÖn   ®îc   30%   tæng   møc   ®Çu   t,   ph¶i   cã   thiÕt   kÕ   kü  thuËt vµ tæng dù to¸n ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. (2)  Bè  trÝ   vèn  ®Çu  t  tËp  trung,  cã  träng   ®iÓm,  phï  hîp víi kh¶ n¨ng c©n  ®èi vèn n¨m 2004 vµ  nh÷ng n¨m tiÕp  theo. §èi víi c¸c Bé  ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng cßn tån nî  vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n, khi ph©n bæ dù  to¸n vèn  ®Çu t  n¨m  2004, ph¶i dµnh mét phÇn vèn ®îc giao ®Ó thanh to¸n sè nî  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ  níc  tõ n¨m 2003 trë vÒ tríc. Khi ph©n bæ vèn  ®Çu t, c¸c  ®Þa ph¬ng ph¶i  ®¶m b¶o c¬  cÊu  ®Çu t  hîp lý  gi÷a c¸c c¬  së  h¹  tÇng  kinh tÕ  vµ  x∙   héi;   riªng   hai   lÜnh   vùc   gi¸o   dôc,   ®µo   t¹o   vµ   khoa   häc  c«ng nghÖ, ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ møc vèn tèi thiÓu ®îc giao  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   242/2003/Q§­TTg   ngµy   17   th¸ng   11   n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. (3) Bè trÝ ®ñ vèn ®èi øng cho c¸c dù ¸n ODA theo tiÕn   ®é  thùc hiÖn vµ  theo HiÖp  ®Þnh  ®∙ ký  kÕt víi níc ngoµi.  Sau khi bè  trÝ   ®ñ  vèn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  nªu trªn  míi bè trÝ vèn cho nh÷ng dù ¸n khëi c«ng míi. (4) Bè  trÝ  vèn  ®Çu t  yªu cÇu ph¶i  ®¶m b¶o c¸c dù  ¸n  ®îc phª duyÖt  ®Çu t  cã  thÓ  hoµn thµnh  ®óng thêi h¹n quy  ®Þnh (c¸c dù  ¸n nhãm C ph¶i  ®îc c©n  ®èi vèn  ®Çu t  ®Ó   ®¶m  b¶o   thêi   gian   thùc   hiÖn   tõ   khi   khëi   c«ng   ®Õn   khi   hoµn  thµnh   kh«ng   qu¸   2   n¨m;   c¸c   dù   ¸n   nhãm   B   tèi   ®a   lµ   04  n¨m). Vèn hç  trî  cã  môc tiªu cña ng©n s¸ch Trung  ¬ng ph¶i  bè  trÝ   ®óng theo c¸c môc tiªu hç  trî  ghi trong kÕ  ho¹ch.  C¸c tØnh, thµnh phè ®îc quyÒn ®iÒu chØnh møc vèn gi÷a c¸c  nhiÖm vô  trong môc tiªu  ®îc hç  trî, nhng kh«ng  ®îc  ®iÒu  chuyÓn vèn cña môc tiªu nµy cho môc tiªu kh¸c. Ng©n s¸ch  Trung  ¬ng   chØ   hç   trî   mét   phÇn   vèn   cho   c¸c   dù   ¸n,   c¸c  tØnh, thµnh phè  cã  tr¸ch nhiÖm bè  trÝ  thªm vèn  ®Çu t  tõ  nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng  sím ®a c«ng tr×nh vµo sö dông. 2. ChØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2004 ­   C¸c   Bé,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   chØ   ®¹o   vµ   gi¸m   s¸t  viÖc thùc hiÖn khèi lîng vèn ®Çu t kh«ng vît møc vèn giao  kÕ ho¹ch n¨m 2004. Tõ n¨m 2004, ng©n s¸ch Trung  ¬ng kh«ng 
  3. dµnh   vèn   ®Ó   thµnh   to¸n   nî   vèn   x©y   dùng   c¬   b¶n   vît   kÕ  ho¹ch. ­ C¸c chñ ®Çu t phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn c¸c  ®Þa ph¬ng cã  c«ng tr×nh x©y dùng  ®Ó  triÓn khai c«ng t¸c  ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c ngay tõ th¸ng ®Çu  n¨m 2004, b¶o ®¶m tiÕn ®é thi c«ng, tr¸nh t×nh tr¹ng “vèn   chê c«ng tr×nh”. ­ C¸c c¬  quan qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia  t¨ng cêng híng dÉn nghiÖp vô, ®«n ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t   t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia cña  c¸c Bé vµ c¸c tØnh. C¸c Bé ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ   viÖc sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t  cña c¸c  dù ¸n ®îc giao, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t, l∙ng phÝ. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc lång  ghÐp vµ  phèi hîp c¸c nguån lùc  ®Ó  thùc hiÖn c¸c môc tiªu  nhiÖm  vô  cña c¸c ch¬ng tr×nh  môc  tiªu  quèc gia. C¨n cø  ®Æc  ®iÓm, tÝnh chÊt vµ  néi dung ho¹t  ®éng cña tõng ch ¬ng  tr×nh, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n cÊp  tØnh, tæ chøc lång ghÐp c¸c môc tiªu vµ nguån vèn cña c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý ngay tõ kh©u ph©n  bæ nguån vèn  ®Ó  tr¸nh trïng l¾p, gi¶m bít  ®Çu mèi vµ  tËp  trung nguån lùc cho môc tiªu cÇn u tiªn. Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh t¹i c¬  së. KÞp thêi uèn n¾n c¸c hiÖn trîng mÊt d©n  chñ, kh«ng c«ng khai trong viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ  xö   lý   nghiªm   c¸c   trêng   hîp   ®Ó   thÊt   tho¸t   kinh   phÝ   do  thiÕu tr¸ch nhiÖm hoÆc tham nhòng. 3. C«ng khai ho¸ ho¹t ®éng ®Çu t Thùc   hiÖn   c«ng   khai,   minh   b¹ch   trong   qu¶n   lý   vµ   sö  dông vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc. T¨ng cêng thanh tra,  kiÓm tra chÆt chÏ  theo quy  ®Þnh, chèng thÊt tho¸t, l∙ng  phÝ, tiªu cùc trong ho¹t  ®éng  ®Çu t. Ngêi ký  tr×nh dù  ¸n  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c th«ng tin, sè liÖu nªu trong   hå s¬ dù ¸n. Ngêi cã thÈm quyÒn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm khi  ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. C¬  cÊu  ®Çu t  vµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  quan träng hoÆc cã  tæng møc  ®Çu t lín thuéc thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cña chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ph¶i   ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n   tr×nh   ra   Héi  ®ång nh©n d©n th¶o luËn, quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng. Chñ  c¸c ch¬ng tr×nh,   dù  ¸n  ®Çu  t  ph¶i  c«ng  bè  c«ng  khai néi dung quyÕt  ®Þnh  ®Çu t, ch¬ng tr×nh kÕ  ho¹ch  ®Çu  t (tªn dù ¸n, quy m« x©y dùng, ph¹m vi chiÕm ®Êt, vèn ®Çu   t, nguån  vèn,  chñ   ®Çu t, tiÕn   ®é  thùc  hiÖn...)  t¹i  ®Þa  ®iÓm thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  vµ  t¹i trô  së  Héi  ®ång nh©n 
  4. d©n, Uû  ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng n¬i cã  dù  ¸n  ®Ó  nh©n d©n  biÕt, tham gia gi¸m s¸t, kiÓm tra. 4. Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ ®Çu t C¸c   Bé   ngµnh,   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   ph¶i   thùc   hiÖn   nghiªm tóc c«ng t¸c gi¸m s¸t,  ®¸nh gi¸  ®Çu t  trong ph¹m  vi ngµnh, lÜnh vùc vµ   ®Þa bµn do m×nh qu¶n lý  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP vµ  Th«ng t sè  03/TT­ BKH ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. N¨m 2004, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan thùc hiÖn chøc n¨ng  ®îc giao vÒ  gi¸m s¸t  vµ   ®¸nh   gi¸   ®Çu   t,   tæ   chøc   kiÓm   tra   thêng   xuyªn,   ph¸t  hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vµ  sai ph¹m; yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa   ph¬ng,   doanh   nghiÖp   xö   lý   hoÆc   kiÕn   nghÞ   Thñ   tíng  ChÝnh phñ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 5. C«ng t¸c thanh tra ngµnh C¸c tØnh, thµnh phè khÈn tr¬ng thµnh lËp Thanh tra Së  t¹i   Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  theo   Ph¸p   lÖnh   Thanh   tra   ban  hµnh n¨m 1990. C¸c Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ   ®éng  ®Ò  xuÊt  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô,  c¬  cÊu tæ chøc phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn cña tõng  ®Þa ph¬ng.  TriÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 05­KH/TW ngµy 10 th¸ng 9   n¨m   2003   cña   Ban   ChÊp   hµnh   Trung  ¬ng   §¶ng   vÒ   kiÓm   tra  thùc hiÖn kÕt luËn cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ   ®Çu t  x©y dùng vµ  qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai. C¸c   Bé   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   chñ   ®éng   ph¸t   hiÖn   vµ   ph¶n  ¸nh kÞp thêi nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc kÕ  ho¹ch vµ ®Çu t cÇn ®îc thanh tra, kiÓm tra. 6. VÒ b¸o c¸o kÕ ho¹ch C¸c Bé ngµnh, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn nghiªm quy ®Þnh b¸o  c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t hµng quý, 6 th¸ng,  c¶ n¨m vÒ  c¸c mÆt: huy  ®éng c¸c nguån vèn, khèi lîng x©y  dùng, chÊt lîng vµ  sù  cè  c«ng tr×nh (nÕu cã), cÊp ph¸t,  thanh to¸n, dù ¸n hoµn thµnh, n¨ng lùc t¨ng thªm. §èi víi   c¸c dù  ¸n nhãm A vµ  c¸c dù  ¸n quan träng quèc gia, Chñ  ®Çu t ph¶i b¸o c¸o riªng vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t chËm nhÊt vµo ngµy 20 hµng th¸ng göi Bé KÕ ho¹ch vµ   §Çu t ®Ó tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn   ph¸p tæ chøc thùc hiÖn theo  ®óng tiÕn  ®é. §Ò  nghÞ  c¸c Bé  ngµnh   vµ   c¸c   ®Þa   ph¬ng   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   kÕ  ho¹ch vèn ®Çu t (nh mÉu biÓu kÌm theo). §Ò  nghÞ  c¸c Bé  ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè  khÈn tr¬ng  triÓn khai thùc hiÖn.
  5. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Bé, c¬ quan...... Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t  b»ng nguån vèn NSNN n¨m 2004 §¬n vÞ: TriÖu ®ång T×nh h×nh thùc hiÖn n¨m 2004 §Þa  Thêi  N¨ng  Tæng  Tæng dù  Khèi l­ Khèi l­ Ghi chó KÕ  TÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o  So víi KH  STT Tªn c«ng  ®iÓm  gian  lùc  møc ®Çu to¸n ®­ îng thùc  îng gi¶i  ho¹ch  c¸o n¨m (%) tr×nh thùc  KC­HT thiÕt  t îc  hiÖn ®Õn  ng©n ®Õn  n¨m  Khèi l­ Khèi l­ Ngµy  =10/9 =11/9 hiÖn kÕ duyÖt 31/12/20 31/12/20 2004 îng thùc  îng gi¶i  b¸o  03 03 hiÖn ng©n c¸o A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Dù ¸n nhãm A 1 Dù   ¸n  chuyÓn  tiÕp ­ Dù ¸n Vèn  trong   n­ íc V«n   níc  ngoµi 2 Dù   ¸n   khëi  c«ng Vèn  trong   n­ íc Vèn   níc  ngoµi Dù     ¸n   nhãm  B Dù ¸n nhãm C Dù     ¸n   kh¸c  (*)
  6. 6 Ghi chó: (*) C¸c dù ¸n kh¸c nÕu cã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản