Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
1
download

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 223/TTg ngày 6/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 238/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 238/NHNN-TD vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh 223/TTg ngµy 6/3/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ KÝnh göi: - Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, - Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNN c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 223/Q§-TTg ngµy 06/03/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc tiªu thô lóa, g¹o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long; Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc yªu cÇu Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long, thùc hiÖn mét sè néi dung sau: 1. VÒ gia h¹n nî, gi·n nî cò cho c¸c hé s¶n xuÊt lóa vµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu g¹o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long: 1.1. §èi víi hé s¶n xuÊt thuéc ®Þa bµn ®ång b»ng s«ng Cöu Long do cha tiªu thô ®îc lóa nÕu cha cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n theo hîp ®ång tÝn dông vµ cã ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n nî, gi·n nî th× c¸c tæ chøc tÝn dông thÈm tra xem xÐt cho gia h¹n nî, gi·n nî. 1.2. §èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu g¹o ë ®Þa bµn c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long, lîng lóa, g¹o tån kho cao do cha xuÊt khÈu nÕu cha cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng theo hîp ®ång vµ cã ®¬n xin gia h¹n nî, gi·n nî, th× c¸c tæ chøc tÝn dông thÈm tra xem xÐt cho gia h¹n nî, gi·n nî. 1.3. ViÖc gia h¹n nî thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Trêng hîp hé d©n s¶n xuÊt lóa vµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu g¹o ®· ®îc gia h¹n nî theo quy ®Þnh nhng vÉn cha cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Õn h¹n theo thêi h¹n ®· ®îc gia h¹n nî th× tæ chøc tÝn dông xem xÐt cho gia h¹n (gi·n nî) thªm mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi cho vay ng¾n h¹n hoÆc thªm 1/2 thêi h¹n ®èi víi cho vay trung dµi h¹n. 2. VÒ cho vay míi c¸c hé s¶n xuÊt lóa vµ doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu g¹o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. - C¸c tæ chøc tÝn dông huy ®éng vµ c©n ®èi ®ñ nguån vèn ®Ó cho vay míi c¸c hé s¶n xuÊt lóa vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu g¹o ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long. ViÖc xem xÐt cho vay míi thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 2.1. §èi víi hé n«ng d©n s¶n xuÊt lóa: Tæ chøc tÝn dông cho vay chi phÝ phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt lóa nh gièng, ph©n bãn, thuèc trõ s©u... 2.2. §èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu g¹o: Tæ chøc tÝn dông cho vay kÞp thêi c¶ thu mua kinh doanh b×nh thêng vµ ®Æc biÖt cho vay mua t¹m tr÷ 01 triÖu tÊn g¹o trong hai th¸ng 3 vµ 4, trong ®ã tËp trung mua sè lîng lín vµo th¸ng 3 n¨m 2001 theo chØ tiªu ph©n bæ cô thÓ cña Bé Th ¬ng m¹i vµ UBND c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long.
  2. 2 3. Tæ chøc thùc hiÖn: 3.1. §èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: - C¸c Vô, Côc chøc n¨ng cña Ng©n hµng Nhµ níc, trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, theo dâi chÆt chÏ, xö lý kÞp thêi nh÷ng víng m¾c ph¸t sinh mµ c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ò nghÞ. - C¸c chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc t¹i c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long phèi hîp chØ ®¹o c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn triÓn khai thùc hiÖn ®óng c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ChÝnh phñ vµ cña Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam. §ång thêi, cã biÖn ph¸p chØ ®¹o, xö lý víng m¾c thuéc ph¹m vi chøc n¨ng cña chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc. 3.2. §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông: - C¨n cø c¸c quy ®Þnh t¹i c«ng v¨n nµy vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¸c tæ chøc tÝn dông tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn ngay chñ tr ¬ng cña ChÝnh phñ. - §Þnh kú vµo ngµy 5 hµng th¸ng, c¸c tæ chøc tÝn dông tæng hîp göi b¸o c¸o kÕt qu¶ cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt lóa vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu g¹o th¸ng tríc vÒ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô TÝn dông) theo mÉu biÓu kÌm theo c«ng v¨n nµy.
  3. 3 Ng©n hµng..... B¸o c¸o TiÕn ®é cho vay thu mua lóa g¹o (Th¸ng.... n¨m 2001) §¬n vÞ tÝnh: Tû ®ång, ngµn tÊn STT Tªn Doanh D.sè cho vay D.sè cho vay D nî ®Õn Mua vµo B¸n Tån nghiÖp xuÊt kú BC luü kÕ cuèi th¸ng (quy thãc) ra kho khÈu g¹o Tæn Tr.®ã Tæn Tr.®ã Tæng Tr.®ã g sè t¹m tr÷ g sè t¹m tr÷ sè t¹m tr÷ I TØnh, thµnh phè Doanh nghiÖp A Doanh nghiÖp B ...... II TØnh, thµnh phè Doanh nghiÖp A Doanh nghiÖp B ..... Tæng céng LËp biÓu KiÓm so¸t Ngµy.... th¸ng... n¨m 2001 Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)
Đồng bộ tài khoản