intTypePromotion=1

Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
192
lượt xem
1
download

Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quy định ngày có hàng thực xuất, thực nhập để thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2386/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   æ N G   ô C   ¶I  U A N     T C H Q Sè 2386/TC H Q­G S Q L   G µ Y   N 4  T H¸N G   N¨ M   10  1995  Ò   V VIÖ C   U Y   Þ N H   G µ Y   ã   µ N G   Q ® N C H T H ù C   U Ê T,  H ù C   H Ë P   Ó   H ù C   Ö N   U Ë T   H U Õ   K,  X T N ® T HI L T X THU Õ   K N KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Thêigian gÇn      ®©y  theo ph¶n ¶nh  cña    h¶iquan  mét  tØnh,thµnh  sè    phè  vÊn      ®Ò kh¸iniÖm    x¸c ®Þnh  ngµy  hµng  cã  thùc xuÊt,thùc nhËp        (®Ó  lµm c¬  së cho viÖc tÝnh  thuÕ, ph¹tchËm       nép thuÕ; truythu thuÕ, hoµn          thuÕ theo  quy ®Þnh  cña LuËt  thuÕ  xuÊt,thuÕ    nhËp  khÈu) cßn  nhiÒu  cã  ®iÓm  kh¸c  nhau,dÉn    ®Õn   t×nh tr¹ng: a) Hµng    kiÓm     ho¸ ®∙  tra,tÝnh thuÕ, th«ng    b¸o thuÕ  i   t¹  ®Þa   c¸c ®iÓm   ngoµi khu    vùc cöa khÈu  îc h¶i quan  ®     chÊp  nhËn,    khi vËn  chuyÓn hÕt    l« hµng ®Õn  cöa khÈu xuÊt cuèicïng th×  qu¸ h¹n  ngµy  tõ ngµy        ®∙    15  kÓ    ®¨ng  ký    têkhai, n¬ih¶iquan   cã      cöa khÈu    yªu cÇu chñ hµng        trël¹h¶iquan    i n¬ilµm  thñ tôc ban  ®Çu  ®Ó  lµm  l¹ tê khai míi theo quy ®Þnh  t¹ c«ng v¨n  i i 817/TCHQ­GSQL   ngµy  4­ 20­ 1995. b)  hµng  kiÓm   L«  ®∙  ho¸,tÝnh    thuÕ  th«ng  vµ  b¸o thuÕ xong, ®∙    vËn  chuyÓn  vµo  trÝ®Ó   vÞ    xÕp    lªnph¬ng tiÖn vËn      t¶ixuÊt,nhng      khiph¬ng  tiÖn  vËn    t¶i®Õn  nhËn hµng    ®Ó xuÊt khÈu        th× thêigian ®∙    15    qu¸ h¹n  ngµy  tõ  kÓ  ngµy ®¨ng  tê khai,h¶iquan  cÇu  ký        yªu  chñ  hµng      më tê khaimíi®Ó       tÝnh  i l¹  thuÕ. C¸c  êng      tr hîp trªng©y  nhiÒu    trëng¹i  ,khã kh¨n cho    chñ  hµng  trong ho¹t     ®éng kinhdoanh    xuÊt,nhËp    khÈu. §Ó  gióp h¶iquan        c¸c tØnh,thµnh    phè  c¬  trong viÖc  cã  së    hoµn    tÊtthñ  tôc H¶i quan  cho mét    l« hµng xuÊt,nhËp    khÈu    phï hîp    víiPh¸p lÖnh  H¶i  quan; §iÒu  ­    21  NghÞ   ®Þnh  54/CP cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthi hµnh    luËtthuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu;TiÕp    theo quy    ®Þnh    t¹ c«ng  i v¨n  817/TCHQ­GSQL   ngµy  4­ 20­ 1995, Tæng    côc thèng nhÊt quy    ®Þnh  ngµy  cã  hµng thùc xuÊt,thùc nhËp        theo ph¬ng diÖn qu¶n    lýNhµ    h¶iquan  nícvÒ    nh  sau: 1.§èivíi       hµng  xuÊtkhÈu:   Ngµy  hµng  cã  thùc xuÊt lµ ngµy  quan        c¬  h¶i quan  kiÓm   ®∙  ho¸ xong  toµn  l«hµng  ký  bé    vµ  th«ng    b¸o thuÕ    göichñ  hµng. Riªng ngµy    thùc xuÊt hµng          ®èi víinguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n xuÊt  hµng xuÊt khÈu    vÉn   ¸p dông  theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    20  quy chÕ  qu¶n    lý hµng    gia c«ng xuÊt nhËp    khÈu  nguyªn liÖu nhËp  vµ      khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu  (Ban hµnh  theo  QuyÕt  ®Þnh   126/TCHQ­Q§   sè  ngµy  4­ 08­ 1995  cña Tæng  côc    H¶i quan). 2.§èivíi       hµng  nhËp  khÈu: Ngµy  hµng  cã  thùc nhËp    khÈu    lµngµy    h¶iquan  kiÓm     ®∙  ho¸ xong  toµn  bé    l«hµng  ký  vµ  th«ng    b¸o thuÕ    göichñ hµng.
  2. 2 3.C¸c      v¨n b¶n  híng dÉn  íc®©y          tr   tr¸víi b¶n  i v¨n nµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  b¸o c¸o Tæng      côc    ý  ®Ó cã  kiÕn  chØ  ®¹o.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2