Công văn 24/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí theo hình thức hợp đồng EPC

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
10
download

Công văn 24/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí theo hình thức hợp đồng EPC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 24/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí theo hình thức hợp đồng EPC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 24/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quản lý chi phí theo hình thức hợp đồng EPC

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 09 tháng 2 năm 2009 S : 24/BXD-KTXD V/v: Th c hi n qu n lý chi phí theo hình th c h p ñ ng EPC Kính g i: Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Sóc Trăng Tr l i Văn b n s 284/CV-BQL.08 ngày 25/12/2008 c a Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Sóc Trăng v hư ng d n m t s n i dung qu n lý d án theo hình th c h p ñ ng EPC, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo ði u 19 c a Ngh ñ nh 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph quy ñ nh v h p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng, ñ i v i h p ñ ng EPC (thi t k - cung ng v t tư, thi t b - thi công xây d ng) thì khi thanh toán các bên ph i căn c n i dung h p ñ ng ñã ñư c ký k t cùng v i các tài li u có liên quan (không c n thi t ph i l p l i d toán chi ti t); Vi c thanh toán kh i lư ng hoàn thành t ng ñ t theo giai ño n hay theo công trình, h ng m c công trình hoàn thành ph i tương ng v i các giai ño n thanh toán ñư c ghi trong h p ñ ng .vn sau khi ñã có h sơ thanh toán ñư c ki m tra, xác nh n c a ch ñ u tư. am Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Sóc Trăng, trong quá trình th c hi n còn vư ng m c ietn báo cáo S Xây d ng t nh Sóc Trăng ñ ñư c hư ng d n th c hi n./. atV .Lu ww TL. B TRƯ NG Ni nh n : w V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG - Như trên; - Lưu VP,V KTXD (M6). Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản