Công văn 2452/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
3
download

Công văn 2452/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2452/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2452/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- --------------------- Số: 2452/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009 V/v Thực hiện Thông tư 128/2008/TT-BTC Kính gửi: - Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN; (Lô 76, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) - Cục Hải quan TP.Hà Nội; - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số ABS-QD106/CV5-09 ngày 15/04/2009 của Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN đề nghị hướng dẫn chi tiết điều chỉnh khấu trừ thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính; ngày 07/4/2009 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1819/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện bù trừ khoản hoàn trả với các khoản phải thu giữa các đơn vị Hải quan. Theo đó, trên cơ sở văn bản đề nghị của Công ty, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nơi ra quyết định hoàn thuế là đơn vị quản lý số thuế phải hoàn và kiểm tra tình hình nợ thuế của đối tượng trên hệ thống KT559 sẽ lập hồ sơ hoàn thuế gửi Kho bạc nhà nước, đồng thời lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN chi tiết theo đúng số thuế còn nợ tại Cục Hải quan Tp.Hà Nội. Cục Hải quan Tp.Hà Nội căn cứ chứng từ báo có do Kho bạc Nhà nước chuyển, hạch toán và thanh khoản nợ thuế cho doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH PANASONIC HOM APPLIANCES VN,Cục Hải quan TP.Hà Nội và Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và phối hợp thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Hưng
Đồng bộ tài khoản