Công văn 2550/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Công văn 2550/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2550/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2550/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2550/VPCP-ĐMDN V/v kế hoạch cổ phần hóa Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (các công văn: số 702/DKVN-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2007, số 1178/DKVN-ĐMDN ngày 18 tháng 4 năm 2007 và số 1275/ DKVN-ĐMDN ngày 02 tháng 5 năm 2007) về kế hoạch cổ phần hóa năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý trong năm 2007 cổ phần hóa các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu, Tài chính dầu khí; trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần. 2. Chưa cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cung ứng và Xuất khẩu lao động dầu khí trong năm 2007. 3. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ quy định hiện hành về điều kiện cổ phần hóa bộ phận của công ty nhà nước để xem xét, quyết định việc cổ phần hóa đơn vị kinh doanh các sản phẩm xăng dầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí. 4. Việc cổ phần hóa Trường đào tạo nhân lực Dầu khí được xem xét, quyết định khi cơ chế, chính sách về cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp được ban hành. Văn phòng Chính phủ thông báo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên - TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động -TBXH; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ban Chỉ đạo ĐM& PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ: TH, KTTH, DK, CN; Phạm Viết Muôn - Lưu VT, ĐMDN (4b)
Đồng bộ tài khoản