Công văn 2713/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 2713/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2713/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2713/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2713/VPCP-ĐMDN V/v chuyển giao quyền đại Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007 diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Nghệ An Kính - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà gửi: nước; - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tờ trình số 05/ SCIC-HĐQT ngày 23/3/2007) về việc xin chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Nghệ An cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Nghệ An từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam thông qua hình thức ghi giảm vốn tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và ghi tăng vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam có nhiệm vụ sử dụng có hiệu quả phần vốn nhà nước tại Công ty này. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Giao thông Vận tải, Tài chính, (Đã ký) Kế hoạch và Đầu tư; - VPCP: BTCN, các PCN; Phạm Viết Muôn Các Vụ: TH, KTTH, CN, ĐP, Website CP; Ban XDPL; - Lưu: VT, ĐMDN(5), 26
Đồng bộ tài khoản