intTypePromotion=1

Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và tiêu thụ lúa, gạo vụ đông xuân 1998-1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 275/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n          c ña C h Ý n h  p h ñ  S è  275/CP­K T T H  n g µ y  18 th¸ng 3 n¨ m  1999  vÒ   viÖc ®i Ò u  h µ n h  xu Êt k h È u  g¹o vµ tiªu  thô  lóa,  g¹o v ô   n g   u © n  1998­1999 §« x                 KÝnh    göi: ­ C¸c    Bé: Th¬ng      m¹i,Tµi chÝnh, N«ng    nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,   Ngo¹igiao,KÕ       ho¹ch vµ    §Çu ,C«ng  t  nghiÖp,  ­Ng©n    hµng  Nhµ  níc, ­Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ, ­Tæng    Côc    H¶i quan, ­UBND       c¸ctØnh:Long      An, TiÒn Giang,§ång    Th¸p,VÜnh    Long,CÇn     Th¬,      KiªnGiang,Trµ        Vinh,Sãc    Tr¨ng,An    Giang,B¹c    Liªu, Mau   Cµ  ­Ban    chØ ®¹o ®iÒu  hµnh xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu ph©n bãn (Ban  chØ ®¹o) ­HiÖp      héixuÊtnhËp    khÈu ¬ng  l thùc, ­Tæng    c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam, ­Tæng    c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    B¾c. Sau    khixem     xÐt b¸o    c¸o cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,  Bé Th¬ng    C«ng  m¹i,Bé  nghiÖp,ý    kiÕn    ph¸tbiÓu  cña      c¸c Bé, ngµnh, UBND     c¸c tØnh    §ång  b»ng s«ng  Cöu  Long  mét  doanh  vµ  sè  nghiÖp  t×nh  vÒ  h×nh  s¶n xuÊt,tiªuthô vµ        xuÊtkhÈu  trong quý    g¹o    I1999,viÖc    b¶o ®¶m   ph©n  bãn  cho    kÕ ho¹ch  s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp n¨m  1999, Thñ  íng    t ChÝnh  phñ  ý  cã  kiÕn chØ ®¹o  sau: nh  I. Ò  c « n g  t¸c h u È n  b Þ  thÞ tr n g  v µ   V  c ê ®i Ò u  h µ n h  x u Êt k h È u  g¹o 1. Trong  quý  I/1999, do    nhu  cÇu  cña  thÞ  êng  tr g¹o thÕ  icã  gií  biÕn  ®éng  nªn kÕt qu¶  xuÊt khÈu    cha      kiÕn  s¸tvíidù  cña  ho¹ch  n¨m  kÕ    1999 ®∙  ®Ò     ra.Tuy  nhiªn,Ban    chØ  ®¹o u  viÖc  l ý  n¾m   b¾t t×nh  h×nh  th«ng    tinvÒ  thÞ  êng  tr g¹o cÇn  îc chÆt    ®   chÏ h¬n. ViÖc    c«ng  c¸c biªnph¸p  bè      ®iÒu  hµnh  cÇn  îc th ®   êng  xuyªn  trao ® æi      víic¸c  doanh  nghiÖp, HiÖp      héi xuÊt  nhËp  khÈu ¬ng  l thùc nh»m     ®¸p øng   tèth¬n  cÇu  yªu  cña thùc tiÔn ho¹t®éng kinh           doanh  xuÊtkhÈu    g¹o. 2. §Ó     ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu            g¹o,phïhîp víit×nh h×nh  s¶n  xuÊt,thu mua      lóa g¹o    trong níc vµ      nhu  cÇu  cña thÞ  êng  tr bªn ngoµi,® Æc     biÖt lµ tõ quý          II n¨m  1999,yªu cÇu  Th¬ng        Bé  m¹icïng Ban    chØ  ®¹o phèihîp ®iÒu      hµnh  theo  c¸cnguyªn t¾c:    
  2. 2 ­ Thóc    ®Èy nhanh  viÖc  giao hµng    theo      c¸chîp ®ång  ký  ®∙  îcmë   ®∙  vµ  ®   thtÝn    dông  thanh  to¸n. ­ Doanh    nghiÖp nµo  kh¶  cã  n¨ng thùc hiÖn hÕt  h¹n ng¹ch  trong th¸ng  4/1999      thiUû ban  nh©n  d©n  tØnh xem  xÐt, ®iÒu    chØnh  h¹n ng¹ch  trong  tõng tØnh;tr   êng    hîp kh«ng ®iÒu chØnh  trong tØnh  îcth×  th   ®   Bé  ¬ng      m¹ic¨n cø    ®Ò nghÞ  cña  ban    Uû  nh©n d©n tØnh  ,xem  xÐt,tr×nh Thñ  t        íng ChÝnh  phñ giao bæ     sung   h¹n ng¹ch. ­   Cho phÐp    c¸c doanh  nghiÖp ngoµi®Çu       mèi  îctrùctiÕp xuÊt khÈu  ®         g¹o  nÕu  giao dÞch,ký  îchîp ®ång      ®¸p      ®     gi¸tètvµ  øng  îcc¸c®iÒu  ®     kiÖn th   ­ ¬ng    m¹itheo híng dÉn      cña  Th¬ng  Bé  m¹i. ­ Phèihîp víi KÕ           Bé  ho¹ch §Çu   Bé      tvµ  TµichÝnh  xem     ho¹ch tr¶ xÐt kÕ      nî c¸c níc b»ng        hµng    ho¸ trong n¨m    1998­1999      æi        ®Ó trao ® víic¸c nícnhËn  mét  phÇn    nîb»ng  g¹o. 3. Bé    Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  C«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam   cÇn  ®Èy  nhanh  viÖc  kÕt      ký  c¸c hîp ®ång ChÝnh  phñ  mua,  vÒ  b¸n  víimét  nícCh©u    g¹o    sè    ¸ ®∙  tho¶ thuËn  bé        cã    s¬  víi ®Ó thùc hiÖn  ta   trong quý  /1999,theo      II   c¸cnguyªn  t¾c  nªu  i ®∙  t¹ quyÕt    ®Þnh sè    250/1998/Q§­ TTg ngµy  24/12/1998 cña  Thñ t  ­ íng ChÝnh    phñ.Trêng      hîp doanh nghiÖp nµo  ® îchîp ®ång  gi¸t   ký      cã   ¬ng  ­® ¬ng    gi¸cña      c¸chîp ®ång  ChÝnh  phñ    Th¬ng    th× Bé  m¹icho phÐp  thùc hiÖn.   4. Giao  Th¬ng      Bé  m¹i bµn    Ngo¹igiao ®Ó   víiBé      xóc tiÕn viÖc th¨m    dß, t×m kiÕm  thªm  thÞ  êng  tr xuÊt khÈu  sang    g¹o  Ch©u     Phi,Trung  §«ng  Nam   vµ  Mü;  êng      tr tr hîp c¸cthÞ  êng  nµy  khã  cã  kh¨n vÒ    vÊn   ®Ò thanh      to¸nth× bµn    víi Ng©n  hµng  Nhµ   nícViÖt Nam   ®Ó   c¸c h×nh      cã    thøc  trî hç    tÝn dông b¸n g¹o  tr¶chËm,    nh»m     më réng,duy    æn     tr×vµ  ®Þnh  tr thÞ  êng  ViÖtNam. g¹o    ViÖc    më réng  thÞ  êng  c¬  tr vµ  chÕ   ªnquan  li   cÇn  îc chuÈn  kü  ®   bÞ  vµ  b¸o c¸o Thñ   íng  t ChÝnh  phñ xem  xÐt, quyÕt    ®Þnh   íc khi tæ  tr     chøc  thùc  hiÖn.Trícm ¾t,  Th¬ng        Bé  m¹icÇn chuÈn  cö  bÞ  ®oµn ®i kh¶o        s¸tthÞ  êng  tr Ch©u  Phi. II. Ò  c « n g  t¸c  V  thu m u a  lóa g¹o v ô   § « n g  x u © n  1 9 98­1 99 9 1. §Ó     b¶o  ®¶m       tiªuthô hÕt  kÞp      hµng    §«ng  vµ  thêilóa,g¹o  ho¸ vô  xu©n  1998­ 1999  trong    thêigian thÞ  êng  tr xuÊt khÈu  khã  cã  kh¨n,cho    phÐp    ¸p dông    c¸cbiÖn  ph¸p sau    ®©y: ­ §èi víichØ     tr         tiªu1  iÖu tÊn quy    lóa mua  t¹m    tr÷theo QuyÕt ®Þnh  sè  250/1998­ Q§­TTg  ngµy  24/12/1998,Chñ    tÞch  UBND    c¸ctØnh  tr¸chnhiÖm   cã    chØ  ®¹o c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn hÕt chØ  tiªu îc giao tr  ® íc ngµy  31/3/1999;Riªng thêih¹n  tr÷1  iÖutÊn        t¹m    tr   quy    lóa nµy  îckÐo    ®   dµithªm    hai th¸ng,tÝnh    ®Õn   ngµy  31/5/1999. ­    Bæ sung chØ     tiªumua     lóa,g¹o t¹m      tr÷ lµ 500.000  tÊn. ChØ         tiªubæ sung nµy ph¶ithùc hiÖn      xong  íc ngµy  tr   15/4/1999.Thêi h¹n      t¹m    tr÷(®Ó  îc ®   bï l∙ xuÊt vay ng©n  hµng  theo nguyªn t¾c nªu t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i i 250/1998/Q§­TTg ngµy  24/12/1998  cña  Thñ t    íng ChÝnh  phñ) ® îctÝnh          lµhai th¸ng,kÓ      tõngµy  doanh  nghiÖp mua      lóa,g¹o nhËp  kho.  
  3. 3 Trªn c¬  kÕt    së  qu¶  thùc hiÖn    chØ    tr   tiªu1  iÖu tÊn    ®ît ®Çu, t×nh h×nh  lóa g¹o      tån kho  t×nh  vµ  h×nh  së  c¬  kho  tµng  tr÷cña  t¹m    doanh nghiÖp,giao     Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n ph©n    bæ tiÕp chØ      tiªumua   tr÷ t¹m    500.000  quy        tÊn  lóanãitrªncho    c¸cdoanh nghiÖp. 2. Ng©n   hµng  nhµ    níc chØ  ®¹o ng©n  hµng  Th¬ng    ªnquan  m¹i li   b¶o  ®¶m  vèn  vay cho    c¸c doanh  nghiÖp    ®Ó thùc hiÖn    hÕt    c¸c chØ    tiªumua     lóa, g¹o t¹m      tr÷nãi trªn;cã  ho¹ch        kÕ  gi∙nnî vay vèn s¶n  xuÊt cho    n«ng  d©n    ®Ó gióp cho    s¶n  c¸c hé  xuÊt tr¸nhbÞ  ph¶ib¸n        Ðp    lóa g¹o      víigi¸thÊp  cã  vµ  vèn  bæ   sung  cho s¶n xuÊtvô    tiÕp theo.   3. Uû    ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, c¸c Tæng       c«ng   ¬ng  ty l thùc miÒn    Nam   vµ miÒn  B¾c   tr¸ch nhiÖm   cã    chØ  ®¹o    c¸c doanh nghiÖp kinh  doanh ¬ng  l thùc chuÈn  ®ñ     bÞ  kho  c¬  b¶o  vµ  së  qu¶n îng    l lóa,g¹o  mua  t¹m    tr÷nªu trªn,   tr¸nh® îcm a, lôtcã          thÓ  xÈy    ra,kh«ng      bÞ  ®Ó lóa,g¹o  gi¶m  phÈm  cÊp    trong  thêigian t¹m      tr÷. 4.Bé    N«ng  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n,Ban        vËt gi¸ChÝnh  phñ phèi   hîp víi     UBND     c¸c tØnh  kiÓm    trachÆt    chÏviÖc thùc hiÖn    mua    tr÷cña  lóa t¹m    c¸c doanh    nghiÖp, ®¶m     b¶o    c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn  nghiªm    cã  tóc vµ  hiÖu qu¶ biÖn  ph¸p nµy    cña nhµ níc. III.V Ò  b ¶ o  ® ¶ m   p h © n  b ã n  N P K  c h o  s ¶ n x u Êt   Giao  C«ng  Bé  nghiÖp chñ    tr×cïng Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ  Bé  vµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  tiÕn hµnh    viÖc kiÓm    tra,xem     xÐt t×nh h×nh  s¶n xuÊtvµ    cung  øng  ph©n bãn  NPK  cña    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊttrong nícvµ        cña  c¸c Liªn doanh  vèn      cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ    b¸o  c¸o Thñ  t ChÝnh   íng  phñ  íc tr   ngµy  30/4/1999    biÖn  ®Ó cã  ph¸p  lýkÞp    ý  xö    thêinh  kiÕn  chØ ®¹o  cña Thñ  t   íng ChÝnh  phñ    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  250/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  24/12/1998. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T Bé  Th¬ng    ban  m¹i vµ  chØ  ®¹o  tr¸ch nhiÖm   cã    phèi hîp      víiUBND     c¸c tØnh trong viÖc  iÓn khaithùc hiÖn      tr       c¸c chñ  ¬ng  biÖn  tr vµ  ph¸p nªu    trªncña  Thñ t    íng ChÝnh  phñ;th   êng xuyªn trao®æi          víi doanh  c¸c nghiÖp    ®Ó kÞp    thêi xö      lý c¸c vÊn    ®Ò ph¸tsinh,®iÒu      chØnh    c¸c biÖn ph¸p ®iÒu  hµnh  cho    s¸t t×nh  h×nh  thùc tiÔn.   Giao  Th¬ng    chøc  Bé  m¹i tæ  häp  b¸o    ®Ó th«ng b¸o,gi¶ithÝch  t×nh      râ  h×nh   c¸c  vµ  c«ng viÖc  ® îc Thñ   íng  ®∙    t ChÝnh  phñ  chØ  ®¹o  c¸c    vµ  Bé, ngµnh  UBND   vµ  c¸c tØnh  ®ang  chøc  tæ  thùc hiÖn ®èi    víis¶n xuÊt,kinh     doanh  tiªuthô lóag¹o t¹ §ång  vµ            i b»ng  s«ng Cöu  Long.                         
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2