intTypePromotion=1

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất xứ hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2767/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  2767/TC H Q­G S Q L   n g µy  15 th¸ng 06 n¨ m  2000  Ò  viÖc X u Êt x ø   µ n g  h o¸ v h KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy 17/4/2000  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹i vµ  côc    H¶i quan ban hµnh  Th«ng  tli     ªntÞch  09/2000/TTLT­ sè  BTM­TCHQ   híng dÉn  viÖc      vÒ  x¸c®Þnh  kiÓm   vµ  traxuÊt xø      hµng      ho¸,®Ó viÖc  thùc hiÖn    Th«ng   nãitrªn® îcthèng  t 09        nhÊt  trªntoµn    quèc,sau      æi  kiÕn    Th¬ng      khitrao® ý  víi Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn  thÓ      cô  H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  mét  ®iÓm   sè  trong viÖc    thùc  hiÖn  Th«ng   09/2000/TTLT­ tsè  BTM­TCHQ   sau: nh  1.§èivíi       hµng  xuÊtkhÈu:   ­  Hµng  xuÊt khÈu yªu cÇu  ph¶i cã    C/O   quy ®Þnh   i®iÓm   .2cña  t¹  II   Th«ng   t09/2000/TTLT­ BTM­TCHQ     lµ nh÷ng  Æt   m hµng  îchëng  ®∙i® Æc   ®   u    biÖtcña        c¸c nícnhËp  khÈu (C/O mÉu         D ®èi víihµng CEPT,  C/O mÉu   ®èi A    víihµng  îc Céng    ®   ®ång  Ch©u   vµ      ¢u  c¸c níc kh¸c cho    hëng  h¹n ng¹ch thuÕ  quan  Æc   ® biÖt). ­      §èi víinh÷ng   l« hµng  xuÊt  khÈu  yªu cÇu  ph¶i cã    C/O   nãi trªn,nÕu    doanh  nghiÖp  kh«ng  xuÊt tr×nh    C/O  theo quy  ®Þnh, H¶i  quan lµm thñ    tôc b×nh  êng  th ®ång      thêix¸c nhËn  viÖc  nµy vµo  hå  h¶iquan u. Mäi  bé  s¬    l   tranh  chÊp  ph¸tsinh      vÒ sau  thuéc  tr¸ch nhiÖm     cña doanh  nghiÖp. C¬     quan    H¶i quan  chØ kiÓm     traxuÊt xø    hµng    ho¸ thuéc lo¹    i nµy    c¬  ch¾c  khicã  së  ch¾n  vÒ viÖc  hµng  ho¸    níc ngoµilî dông      i xuÊt xø    ViÖt Nam       ®Ó hëng  ®∙i® Æc   u    biÖtnãitrªn.     2.§èivíi       hµng  nhËp  khÈu: ­ §iÓm   .2dcña    (II   Th«ng   îchiÓu  sau:hiÖn  t®   nh    trong b¶ng        gi¸tèithiÓu  quy  ®Þnh,  vÉn  cßn mét  m Æt   sè  hµng  îc ¸p    ®   gi¸tÝnh  thuÕ  kh¸c nhau      tuú thuéc hµng    xuÊt xø    ho¸ cã    cña   nícnµo. Do    vËy      êng    ®èi víitr hîp thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng kh«ng      ®ñ ®iÒu  kiÖn tÝnh theo    gi¸ hîp ®ång,  nÕu  doanh nghiÖp  muèn   ¸p møc          gi¸phïhîp víixuÊtxø    cña  hµng      ho¸ th× ph¶icã    C/O ¬ng  t øng. ­ §iÓm   I     II .4acña  Th«ng , Tæng   t  côc  H¶i quan  cã  ®∙  Fax  367/GQ4  sè  ngµy  16/5/2000  híng dÉn    thùc hiÖn    ®èi    víiC/O  kh«ng  ®ñ       cã  c¸c tiªuchÝ  nh  quy  ®Þnh,  nay  vÊn    ®Ò nµy  îc cô  ®   thÓ  i t¹ c«ng  v¨n nµy  sau: Trªn c¬  nh      së  vËn  dông  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   I     "II .5acña  Th«ng  t09".C¬    quan    H¶i quan  nÕu  thÊy  nh÷ng    sailÖch    ®ã kh«ng  lµm ¶nh  hëng  ®Õn   môc  ®Ých  cña  viÖc    x¸c ®Þnh  xuÊt xø    hµng  ho¸ th× chÊp  nhËn  C/O    ®Ó lµm  thñ    tôc,nÕu   H¶i quan  c¸ctØnh,thµnh      phè    x¸c ®Þnh  nh÷ng  êng    tr hîp doanh  nghiÖp  nhËp  hµng  vµo  ViÖt Nam   C/O    cã  chøa  ®ùng  nh÷ng    néidung  cÇn  thiÕtchøng    minh  îcxuÊt ®     xø  cña  hµng    chÊp  ho¸ th×  nhËn  C/O ®ã.  Nh÷ng   tiªuchÝ  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   II .4a,vÒ   I   nguyªn  t¾c  ph¶icã      trªnC/O  nhng  quy  do  ®Þnh  riªng cña    mçi    níc c¸ctiªuchÝ  sè        nh  ph¸thµnh;tªndoanh      nghiÖp    ®Ò nghÞ    xincÊp  C/O; träng l    ­ îng cã    thÓ  îcthay b»ng  l   ®     sè îng (chiÕc,c¸i    , bé... hoÆc     ) ngîcl¹     ith«ng    ; tinvÒ 
  2. 2 vËn    t¶ihµng ho¸;nh∙n,m¸c, sè  lo¹        vµ  i bao    gãi kh«ng ph¶ilµ nh÷ng        tiªuchÝ  quyÕt ®Þnh  cã    nªn  thÓ  chÊp nhËn    tiªuchÝ    sailÖch  hoÆc   kh«ng  ®Çy  ®ñ. ­ Hµng    nhËp khÈu  îcmua   ®   b¸n th«ng qua    níctrung gian,® îcníctrung           gian cÊp    C/O, nhng    thùc tÕ    hµng    tõ níckh¸c ®Õn   ho¸ ®i        ViÖt Nam.  quan    C¬  H¶i quan    chØ  chÊp nhËn C/O  níc trung giam  do      cÊp nÕu  kiÓm     trathùc tÕ    hµng      ho¸ x¸c ®Þnh  îcxuÊt xø  ®     hoÆc   c¬  x¸c ®Þnh  îcxuÊt xø    cã  së    ®     c¨n cø  c¸cchøng    trong bé  s¬      tõcã    hå  h¶iquan. ­ C/O      lµ nh÷ng  mÉu       in tõ m¸y tÝnh,b¶n    copy  con  cã  dÊu (kh«ng ph¶i  dÊu photocoy) vµ    ch÷  cña  quan  thÈm   ký  c¬  cã  quyÒn  cÊp  C/O, nÕu     H¶i quan xÐt  thÊy    íc ®Õn   tõ tr   nay  viÖc lµm thñ      tôc h¶i quan ®èi    víinh÷ng    níc cÊp  C/O  ilo¹ nµy      lµ®óng  thùc tÕ    hiÖn  hµnh cña    th× chÊp  níc®ã    nhËn nh÷ng  C/O theo h×nh    thøc nµy.   ­      §èi víinh÷ng  danh  s¸ch      chøc, mÉu   tªn c¸c tæ    ch÷  cña  ký  nhµ  chøc  tr¸chcÊp    C/O  cña      îcTæng  c¸cníc®   côc    H¶i quan th«ng  cho    b¸o  H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè    së  trªnc¬  C«ng  hµm     ®Ò nghÞ  cña    qu¸n        c¸c Sø  c¸c nícgöi ®Õn  Tæng   côc, Tæng     côc  H¶i  quan    ®Ò nghÞ  H¶i quan    c¸c TØnh,  Thµnh  phè kh«ng  kiÓm     tra®èi  chiÕu.ViÖc    kiÓm     tra®èi chiÕu  chØ  îc tiÕn  ®   hµnh  khicã    dÊu  hiÖu gian lËn xuÊtxø,lµm          C/O      gi¶®Ó hëng  ®∙icña  u    ViÖtNam.   Tæng  côc    H¶i quan    yªu cÇu    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè nhanh  chãng  tr   iÓn khaithùc hiÖn        c¸c chØ ®¹o trªnvµ      ®ång    thêiniªm  yÕt c«ng khait¹      i c¸c n¬ilµm          thñ tôch¶iquan  c«ng    v¨n nµy      ®Ó c¸cdoanh nghiÖp biÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2