Công văn 2810/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
20
lượt xem
1
download

Công văn 2810/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2810/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Vân Đồn và Khu công nghiệp Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2810/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2810/VPCP-KTTH V/v thành lập KKT Vân Đồn Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007 và KCN Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân đân tỉnh Quảng Ninh; - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2861/BKH-KCN&KCX ngày 27 tháng 4 năm 2007, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2030/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2007 về việc thành lập Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 786/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006. 2. Căn cứ quy định hiện hành, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định: a) Phê duyệt Đề án phát triển Khu Công nghiệp Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; b) Bổ sung Dự án Khu Công nghiệp Hải Hà vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh và Quy hoạch phát triển các Khu Công nghiệp ở Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn Phạm Viết Muôn, Vụ CN, Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản