intTypePromotion=1

Công văn 2993/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
154
lượt xem
12
download

Công văn 2993/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2993/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2993/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè  T 2993/tchq­g s ql  n g µy  01 th¸ng 07 n¨ m  2002  Ò  viÖc h íng d É n   v thñ tôc  h¶i q u a n  ® èi   h µ n g  h o¸, µ n h  lý X N K, p h ¬ n g   víi  h tiÖn  v Ë n    xu Êt n h Ë p  c¶n h  q u a  c öa kh È u  ® ên g  bé t¶i KÝnh    göi:Côc    h¶iquan    c¸cTØnh, thµnh    phè. C¨n  LuËt  cø  H¶i quan ngµy  29/06/2001,NghÞ     ®Þnh  101/2001/N§­ sè  CP  ngµy 31/12/2001 cña    ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôc h¶iquan, chÕ  kiÓm         vÒ          ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan,   Tæng  Côc  ëng  tr Tæng  Côc    H¶i quan  híng dÉn          thñ tôc h¶iquan      ®èi víihµng  ho¸,hµnh      lýxuÊt nhËp    khÈu ph¬ng tiÖn vËn    «t«,xe    t¶i xe    g¾n  : m¸y  íi (d  ®©y   gäit¾tlµxe)xuÊtc¶nh,nhËp              c¶nh,qu¸ c¶nh      qua  cöa  khÈu  êng  nh  ® bé  sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n  hµng      cã  ho¸,hµnh      lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, xe    xuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh  qua  cöa khÈu  êng  ®Òu   ® bé  ph¶ilµm          thñ tôc h¶iquan  vµ  chÞu  gi¸m      sù  s¸th¶iquan. 2. Ngay      khi®Õn   cöa  khÈu, ngêil¸ xe        ph¶idõng  ®óng    i   xe  n¬iquy  ®Þnh  ®Ó  lµm        thñ tôc h¶iquan  theo quy ®Þnh  i t¹ môc      IIc«ng    v¨n nµy.Riªng ®èi víi         xe g¾n  m¸y xuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh ngêi ®iÒu    khiÓn  khaivµo  xe    môc  thø 14  cña  khainhËp    Tê    ­ xuÊt c¶nh    ViÖt Nam     CHY­2000.Néi dung      khai:       xe,sè  tªn khung,sè    m¸y,biÓn    kiÓm  so¸t. 3. Thêi ®iÓm         x¸c ®Þnh  vµ  xe  hµng  ho¸  nhËp  khÈu  ®Õn  cöa khÈu    lµ thêi®iÓm       Chi côc    H¶i quan cöa khÈu chÊp nhËn  khaib¸o      h¶iquan  ®¨ng  vµ  ký vµo    Sæ theo      m¸y  dâi «t«,xe  t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt (ký hiÖu      HQ/2002/03A­ PTVT)  Sæ   vµ  theo      m¸y  xuÊt ­ t¸ nhËp    dâi«t«,xe  t¹m      i (kýhiÖu  HQ/2002/03B­ PTVT) ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 1473/2002/Q§­ TCHQ  ngµy  24/05/2002 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan. 4. Hµng  ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu thuéc  ih×nh  lo¹  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  nµo      th× ¸p dông quy tr×nh thñ tôc h¶iquan  chÝnh          vµ  s¸ch qu¶n      lýxuÊt  nhËp khÈu,chÝnh    s¸ch thuÕ      i   ®èi víi   lo¹ h×nh xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ®ã. 5. C¸c      Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  tr¸chnhiÖm   cã    ph©n  c«ng  c«ng chøc  H¶i quan  thùc hiÖn viÖc gi¸m      s¸th¶i quan  ®èi    víihµng ho¸, hµnh      lý xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,xe    xuÊt c¶nh,nhËp      c¶nh,qu¸ c¶nh      trong ®Þa    bµn khu  vùc  cöa khÈu; Phèi hîp cung        cÊp  th«ng    tingi÷a c¸c ®¬n  H¶i quan        vÞ    víinhau  vµ  gi÷a ®¬n  H¶i quan       îng    vÞ    víic¸c lùc l chøc  n¨ng    trªn®Þa  bµn trong c«ng      t¸c ®Êu  tranhchèng    bu«n    gian lËn th lËu vµ      ¬ng  m¹i. II. h ñ  tôc h ¶i q u a n  T 1.T¹i®iÓm       kiÓm   so¸tgi¸p biªn giíi       : 1.1.§èivíi nhËp        xe  c¶nh:
  2. 2 a.Tr¸chnhiÖm      cña    l¸xe: i ­ Dõng  ®óng      xe  n¬iquy  ®Þnh  i t¹ cöa    khÈu,xuÊt tr×nh giÊy têvµ  ®Ó             xe  H¶i quan    kiÓm    tra,vµo    Sæ theo dâi.   ­Ký      x¸cnhËn  vµo    Sæ theo dâicña        H¶iquan. b.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan: ­KiÓm     vµ    traxe  giÊy têvÒ  do    xuÊttr×nh vµ      xe  l¸xe  i     vµo    Sæ theo dâi.   ­Gi¸m    nhËp    s¸txe  c¶nh. 1.2.§èivíi xuÊtc¶nh:       xe    a.Tr¸chnhiÖm      cña    l¸xe: i XuÊt tr×nh    tê khai xe    «t«  xuÊt c¶nh, tê khai hµng          xuÊt khÈu    (nÕu xe  chë  hµng  xuÊtkhÈu) ®∙      lµm        thñ tôch¶iquan. b.Tr¸chnhiÖm      cña    H¶iquan: ­ TiÕp    nhËn, kiÓm     vµ      traxe  c¸c giÊy    l¸ xe  tê do    xuÊt tr×nh vµ  i     vµo    Sæ theo dâi.   ­ Th«ng qua  c«ng    t¸cgi¸m    s¸t,c«ng    t¸cthu  thËp, tiÕp    nhËn th«ng    tin kh¸c li     ªnquan  ®Õn     l« hµng  xuÊt khÈu, nÕu   c¨n  kh¼ng    cã  cø  ®Þnh     lµ cã  hµng  lËu hoÆc     trèn thuÕ  b¸o  L∙nh  th×  c¸o  ®¹o    Chi côc chØ  ®¹o kiÓm     i tral¹  ®Ó     ph¸thiÖn    viph¹m  xö    vµ  lýtheo quy    ®Þnh cña Ph¸p  luËt. ­ Thùc    hiÖn viÖc gi¸m    vµ  s¸txe  hµng ho¸ cho ®Õn     khithùc hiÖn    xuÊt  qua    i biªngií . 2.T¹itrô së        lµm  thñ  h¶i quan  tôc    cöa  khÈu: T¹iTrô  lµm          së  thñ tôch¶iquan  cöa  khÈu,H¶i quan      thùc hiÖn      c¸cnhiÖm   vô  sau ®©y: 2.1.Thñ        tôch¶iquan  cho  xuÊtc¶nh,nhËp  xe      c¶nh,qu¸ c¶nh  sau:     nh  2.1.1.L¸ixe  tr¸ch nhiÖm       cã    khai vµ    nép cho H¶i quan nh÷ng giÊy    tê sau: a.§èivíi «t« xuÊtc¶nh,nhËp        xe        c¶nh,qu¸ c¶nh:     ­  khai xe  Tê    «t«  xuÊt nhËp c¶nh  qua cöa khÈu biªn gií  êng  (ký   i ® bé    hiÖu HQ/2002/01/PTVT ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  1473/2002/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 24/5/2002 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i  quan): 02    b¶n  chÝnh ­  khai hµnh    Tê    lý xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña  i (nÕu  t« l hµnh  l¸ xe    «   u  ngoµikhu    vùc  cöa  khÈu):01    b¶n  chÝnh ­Danh    s¸ch hµnh    kh¸ch (nÕu  chuyªn chë    cã    hµnh  kh¸ch): b¶n   01  chÝnh b.§èivíi «          xe  t«cña    nícngoµivµo    khu vùc cöa khÈu ViÖtNam       ®Ó giao  hµng  nhËp khÈu  hoÆc  nhËn  hµng xuÊtkhÈu    sau  quay  nícngay  xe  ®ã  vÒ    vµ  «    t« ViÖt Nam   qua    ®i  biªn gií      i ®Ó giao hµng xuÊt  khÈu, nhËn    hµng  nhËp  khÈu  ngay  i t¹ khu    vùc  cöa  khÈu  sau  quay      ®ã  trël¹ ViÖtNam   i   ngay    th× kh«ng  yªu cÇu    khaivµ    nép   c¸cgiÊy têtheo quy        ®Þnh trªn. c.§èivíi «    lÞch,xe        xe  t«du    chë  hµnh  kh¸ch t¹m    nhËp   i ­t¸ xuÊt,t¹m      xuÊt  ­t¸ nhËp  thêih¹n:     i cã   
  3. 3 NgoµiviÖc    nép    c¸cgiÊy têquy      ®Þnh    t¹ ®iÓm       cßn  i a,l¸ xe  i ph¶inép    cho  H¶i quan    mét trongnh÷ng    giÊy têsau:     ­ GiÊy phÐp  c¬  do  quan C«ng  cÊp  an  (®èi víixe      t¹m nhËp): 01    b¶n  chÝnh ­ GiÊy    phÐp cña Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  cÊp  (®èivíi t¹m      xe  xuÊt  ­t¸ nhËp      i kh«ng  cïng cöa    khÈu):01    b¶n chÝnh ­ GiÊy    ®¨ng  t¹m u  ký  l hµnh (®èivíixe      t¹m nhËp)  c¬  do  quan C«ng an  cÊp:01    b¶n  chÝnh 2.1.2.     quan  tr¸chnhiÖm: H¶i cã    a.TiÕp    nhËn  kiÓm    s¬    vµ  trahå  h¶iquan  l¸xe  do    nép. i b.§èichiÕu  khaivíi     Tê      thùc tÕ    xe. c. L∙nh    ®¹o Chi côc    H¶i quan cöa khÈu quyÕt ®Þnh  cho phÐp  ® îc xe    nhËp  c¶nh, xuÊt c¶nh, qu¸ c¶nh vµo Tê  khai xe «  t« xuÊt nhËp  c¶nh  HQ/2002/01­ PTVT d.Tr¶    01    l¸ xe  b¶n  i chÝnh  khaixe  t«xuÊtnhËp  Tê    «      c¶nh HQ/2002/01­   PTVT    ®Ó lµm chøng    ® êng. tõ®i  e.Vµo      sæ theo dâi,u  s¬        hå  h¶iquan  l theo quy    ®Þnh  2.1.3.ViÖc    cÊp giÊy phÐp cho  ViÖt Nam   xe    t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp  thêi cã    h¹n thùc hiÖn  sau:     nh  a. Trêng  xe    hîp  t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp qua  cïng mét cöa  khÈu  Chi côc  th×    tr ëng    H¶i quan cöa khÈu cho phÐp  b»ng  c¸ch ghi trùc tiÕp            lªntê khainhËp    xuÊtc¶nh    ViÖtNam      ­CHY    ­2000  cña    l¸xe. i b. Trêng    t¹m    hîp xe  xuÊt ­ t¸ nhËp     i   kh«ng cïng mét    cöa khÈu  chñ  th×  xe  hoÆc     ph¶icã    l¸ xe  i   v¨n b¶n    ®Ò nghÞ    (néidung gåm:   tªnchñ          i xe,tªnl¸ xe,lo¹  i xe,nh∙n hiÖu    khung,sè      xe,sè    m¸y, biÓn    kiÓm  so¸t, cöa khÈu  t¹m xuÊt,cöa    khÈu  i t¸  nhËp, thêigian      t¹m xuÊt,thêigian  i     t¸ nhËp)   göi Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    cöa  n¬icã  khÈu  t¹m  xe  xuÊt®Ó   îccÊp    ®   giÊy phÐp.   GiÊy phÐp    (ký hiÖu GP/2002/02­ PTVT  ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1473/2002/Q§­ TCHQ   ngµy  24/05/2002 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan)gåm   b¶n:Giao    03    chñ  hoÆc     02  xe  l¸ xe  b¶n    i ®Ó nép cho    H¶i quan cöa  khÈu  xuÊt,cöa  t¹m    khÈu  i t¸ nhËp    mçi    b¶n;l H¶i quan  n¬i01   u    cÊp giÊy phÐp    01 b¶n. GiÊy    phÐp  nµy  gi¸trÞ thùc hiÖn  ë  cã        c¶  cöa  khÈu t¹m  xuÊt vµ    cöa  khÈu    t¸ nhËp. i 2.2.Thñ        tôch¶iquan  cho  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: 2.2.1.       víi §èi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  lµm        thñ tôct¹ cöa  i khÈu: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  thñ      vÒ  tôc h¶iquan ®èi    l« víi01    hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2.2.2.       víi §èi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa  khÈu: a.Thùc    hiÖn theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh  thñ tôch¶iquan      vÒ        ®èi víihµng  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu  chuyÓn cöa  khÈu. b.X¸c    nhËn  thùc xuÊt®èi víi         hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.  
  4. 4 2.3.Thñ        tôc h¶i quan ®èi    víihµng ho¸ mua  b¸n qua    i   tæ  biªn gií n¬i cã    chøc    H¶i quan (hiÖn nay  n¬igäilµ xuÊt nhËp  cã          khÈu    icã        biªngií   n¬igäilµ , xuÊtnhËp    khÈu tiÓu ng¹ch):   2.3.1.       víi §èi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu    i   biªngií : ­ Thñ        tôch¶iquan  îcthùc hiÖn  quy  ®     nh  ®Þnh        ®èi víi hµng  l« xuÊtkhÈu    chÝnh ng¹ch,nhng    kh«ng    yªu cÇu chñ hµng  ph¶icã      hîp ®ång  mua  b¸n. ­ Tê    khaih¶iquan  îc sö      ®   dông  cho  i lo¹ h×nh xuÊt khÈu    nµy    khai lµ Tê    hµng ho¸ xuÊt khÈu biªn gií    i(ký  hiÖu  HQ/2002­ XKBG   ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   1473/2002/Q§­ sè  TCHQ   ngµy 24/5/2002  cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan). Tê    khai nµy    chØ   gi¸ trÞ    cã    ®Ó thèng  th kª  ¬ng   m¹i, kh«ng  gi¸trÞ ®Ó   cã      hoµn thuÕ  ®Çu   vµo        (Gi¸trÞgia t¨ng,Tiªuthô ® Æc         biÖt,  thuÕ  nhËp  khÈu) vµ      gi¶iquyÕt c¸cchÝnh      s¸ch kh¸c.   2.3.2.       víi §èi hµng    ho¸ nhËp  khÈu    i biªngií : ­ Thñ      tôc h¶i quan  îc thùc  ®   hiÖn nh quy ®Þnh  ®èi      víil« hµng nhËp  khÈu  chÝnh ng¹ch,nhng    kh«ng    yªu cÇu  chñ hµng ph¶icã      hîp ®ång  mua    b¸n, ho¸ ®¬n  ¬ng      th m¹i,vËn    t¶i®¬n. ­ Tê    khaih¶iquan  îcsö      ®   dông  cho  i lo¹ h×nh nhËp khÈu nµy    khai lµTê    hµng    ho¸ nhËp khÈu    (ký hiÖu HQ/2002­   NK ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  1257/2001/Q§­ TCHQ  ngµy 04/12/2001 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan). 2.4.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµnh    lýcña  ngêixuÊtc¶nh,nhËp        c¶nh: ­ Hµnh      lýcña  ngêi xuÊt c¶nh, nhËp        c¶nh      vîttiªuchuÈn ®Þnh îng  îc l ®   miÔn thuÕ      th× H¶i quan  thùc hiÖn    viÖc    thu thuÕ theo    luËt®Þnh. ViÖc tÝnh  thuÕ  thùc hiÖn      trùctiÕp trªnTê      khainhËp    xuÊtc¶nh    ViÖtNam      ­CHY  2000. ­ Trêng      hîp kh¸ch cã    nhiÒu  ilo¹ hµng      ho¸ ph¶inép    thuÕ nhng  kh«ng khai   ® îc hÕt    khainhËp    trªnTê    xuÊt c¶nh    th×    H¶i quan híng dÉn  kh¸ch khaivµo    Tê  khai hµng    ho¸ xuÊt khÈu  nhËp  khÈu    phi mËu  dÞch    (ký hiÖu HQ/2002­ PMD  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  1473/2002/Q§­ TCHQ  ngµy  24/5/2002 cña    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan).Thñ      tôckhaivµ    kiÓm    tra h¶iquan    thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 2.5.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµng      æi,mua  cña  d©n  ho¸ trao®   b¸n  c  khu  vùc    i biªngií : Hµng  ho¸ trao ®æi, mua       b¸n cña  d©n  c  khu vùc biªn gií    i nÕu     vîtmøc  quy ®Þnh      th× H¶i quan  thùc hiÖn    viÖc    thu thuÕ theo LuËt ®Þnh, nhng        kh«ng  yªu cÇu ph¶ikhaitrªntê khaih¶i quan. ViÖc                tÝnh thuÕ  thùc hiÖn      trùc tiÕp  trªnbiªnlai       thuÕ. 3.    T¹i Tr¹m kiÓm  so¸t phÝa     sau Trô  lµm   së  thñ tôc h¶i quan     vÒ phÝa    néi ®Þa: 3.1.H¶i quan  tr¸chnhiÖm:     cã    a. §èi víihµng        ho¸ xuÊt khÈu, xe      xuÊt c¶nh: H¶i quan        kh«ng ph¶i lµm    thñ tôc.   b. §èi víihµng        ho¸ nhËp khÈu, xe    nhËp c¶nh  tõ cöa  ®i    khÈu vµo    néi ®Þa:
  5. 5 ­ TiÕp    nhËn  kiÓm     s¬  lµm  tôc h¶iquan  l¸ xe  vµ  trahå  ®∙  thñ      do    hoÆc   i chñ  hµng  xuÊttr×nh.   ­ Th«ng qua  c«ng    t¸cgi¸m    s¸t,c«ng    t¸cthu thËp, tiÕp    nhËn  th«ng    tin kh¸c li     ªnquan  ®Õn     l« hµng nhËp  khÈu, nÕu   c¨n  kh¼ng    cã  cø  ®Þnh     lµ cã  hµng  lËu hoÆc     trèn thuÕ  b¸o  L∙nh  th×  c¸o  ®¹o    Chi côc chØ  ®¹o kiÓm     i tral¹  ®Ó     ph¸thiÖn    viph¹m  xö    vµ  lýtheo quy    ®Þnh cña Ph¸p  luËt. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   C¨n  néidung    cø    c¸cc«ng  viÖc ph¶ilµm      trªn®©y  ® Æc   vµ  ®iÓm  thùc tÕ    t¹  icöa khÈu, Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  TØnh,  thµnh  phè chÞu tr¸chnhiÖm     tæ  chøc, ph©n    c«ng nhiÖm   cô  vô  thÓ  cña  tõng  phËn  bé  c«ng chøc  H¶i quan  thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh trong c«ng    v¨n híng dÉn  nµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc  hiÖn nÕu  víng m ¾c     cã    th× kÞp        thêib¸o c¸o Tæng côc    îchíng dÉn. ®Ó ®         
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2