Công văn 304/DTPT-CP của Tổng cục đầu tư phát triển

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 304/DTPT-CP của Tổng cục đầu tư phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 304/DTPT-CP của Tổng cục đầu tư phát triển về việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 304/DTPT-CP của Tổng cục đầu tư phát triển

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc ®Çu t ph¸t triÓn Sè 304 §TPT/CP ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 1999 vÒ viÖc CÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB cho c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu, dù ¸n n¨m 1999 KÝnh göi: Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn V¨n b¶n sè 771TC/NSNN ngµy 12/2/1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¬ng thøc cÊp ph¸t vèn, kinh phÝ cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n n¨m 1999; Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn híng dÉn viÖc cÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB cña c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu dù ¸n n¨m 1999 nh sau: 1. Nguyªn t¾c chung: C¸c Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t, thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB cña c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng trùc tiÕp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i V¨n b¶n sè 771 TC/NSNN ngµy 12/2/1999 cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph ¬ng thøc cÊp ph¸t vèn, kinh phÝ cho c¸c ch ¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n n¨m 1999. 2. Th«ng b¸o kÕ ho¹ch cÊp ph¸t vèn ®Çu t XDCB. - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do c¸c c¬ quan Trung ¬ng trùc tiÕp thùc hiÖn: C¨n cø b¶n ph©n khai kÕ ho¹ch chi tiÕt cña c¸c c¬ quan Trung ¬ng, Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn th«ng b¸o kÕ ho¹ch cÊp ph¸t vèn theo tõng ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n vÒ c¸c Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Th«ng b¸o kÕ ho¹ch ghi râ tªn ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n, sè vèn. - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do c¸c ®Þa ph ¬ng trùc tiÕp thùc hiÖn: Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo ph©n khai kÕ ho¹ch chi tiÕt vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cho tõng ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n ®Ó qu¶n lý cÊp ph¸t vèn ®Çu t. 3. Nguån vèn: - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do c¸c c¬ quan Trung ¬ng trùc tiÕp thùc hiÖn: C¨n cø nguån do Bé Tµi chÝnh chuyÓn sang, Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn chuyÓn vèn vÒ c¸c Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó cÊp ph¸t thanh to¸n cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n. - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do ®Þa ph¬ng trùc tiÕp thùc hiÖn: C¨n cø nguån vèn do Bé Tµi chÝnh cÊp ph¸t b»ng h×nh thøc kinh phÝ uû quyÒn hoÆc b»ng h×nh thøc bæ sung cã môc tiªu cho ng©n s¸ch tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chuyÓn phÇn vèn ®Çu t XDCB sang Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó cÊp ph¸t thanh to¸n cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n.
  2. 2 4. CÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB. - ViÖc cÊp ph¸t thanh to¸n vèn ®Çu t XDCB cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng §iÒu lÖ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 42/CP, 92/CP cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn. - Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn cÊp ph¸t thanh to¸n vèn cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n trong ph¹m vi kÕ ho¹ch n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ trong ph¹m vi nguån vèn cña ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n do Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn hoÆc Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ chuyÓn sang. Kh«ng ® îc dïng nguån vèn ng©n s¸ch ®Çu t tËp trung ®Ó cÊp ph¸t thanh to¸n cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n nµy hoÆc cÊp ph¸t sai nguån vèn gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n. 5. ChÕ ®é b¸o c¸o, quyÕt to¸n: §Þnh kú th¸ng, quý, n¨m Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo mÉu b¸o c¸o hiÖn hµnh ®îc quy ®Þnh trong V¨n b¶n sè 815 §TPT/KT ngµy 18/6/1997 cña Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn (trong ®ã ghi thµnh môc riªng: C¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu, dù ¸n) vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n cÊp ph¸t vèn ®Çu t n¨m cña Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn göi Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã vÊn ®Ò g× víng m¾c, ®Ò nghÞ Côc, Chi côc §Çu t ph¸t triÓn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph¶n ¸nh vÒ Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản