Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm đối với hàng SXXK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè  3060/TC H Q­G S Q L   n g µy  7 th¸ng 5 n¨ m   1999 v Ò  viÖc  ¬ n  v Þ  h ¶i  u a n   ® q lµ m  thñ  tôc  h Ë p  kh È u  n g u yªn liÖu,  u Êt kh È u   n x s¶ n p h È m   èi víi µ n g  S X X K ®  h KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Sau    Tµi chÝnh  v¨n   khiBé    cã   b¶n  1596  sè  TC/TCT  ngµy 9/4/1999,mét    sè doanh  nghiÖp  göic«ng    ®∙    v¨n ®Õn   Tæng  côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ  îclµm  ®   thñ tôc nhËp      khÈu  nguyªn liÖu,thñ tôc xuÊt khÈu            s¶n phÈm       i ®èi víi   lo¹ h×nh  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊthµng    xuÊt khÈu  i     t¹ c¸c®¬n  H¶i quan    vÞ    kh¸c nhau. Mét  Côc      sè  H¶i  quan ®Þa   ph¬ng  còng   ®Ò nghÞ  híng dÉn  vÊn  ®Ò  nµy.§Ó       t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lîcho  i doanh  nghiÖp,nhng    vÉn ®¶m  b¶o  ­ ® îcsù    qu¶n   lýcña    H¶i quan,Tæng    côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  §èi víilo¹      i h×nh  nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu ®Ó     s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu,     doanh  nghiÖp  lµm  tôc nhËp  thñ    khÈu  nguyªn liÖu t¹    i mét ®¬n  H¶i quan, vÞ      ® îc lµm  tôc xuÊt khÈu    thñ      s¶n  phÈm   i t¹ ®¬n  H¶i quan  vÞ    kh¸c.Trong  êng    tr hîp nµy, doanh    nghiÖp  ph¶i th«ng    b¸o  íc cho  tr   H¶i quan    lµm  n¬i ®∙  thñ    tôc nhËp  khÈu  nguyªn  phô  liÖu biÕt ®¬n  H¶i quan        vÞ    sÏ lµm  tôc xuÊt khÈu  thñ      s¶n  phÈm.   Hai ®¬n  H¶i quan  vÞ    nµy  ph¶icïng phèihîp ®Ó           theo    dâi,qu¶n   lý. H¶i  quan   n¬i lµm thñ  tôc nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu chÞu tr¸ch nhiÖm     thanh  kho¶n,lµm        thñ tôc hoµn  thuÕ  cho doanh  nghiÖp.C¸c    vÊn    ®Ò kh¸c vÉn    thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh      i ®èi víi   lo¹ h×nh  nµy. NhËn  îcc«ng    ®   v¨n nµy    yªu cÇu Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  iÓn tr   khaithùc hiÖn. Trong        qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  ph¸thiÖn    nh÷ng vÊn    ®Ò g×  cÇn    bæ sung, söa  æi    ® th× b¸o  kÞp    c¸o  thêikÌm  kiÕn    ý  ®Ò xuÊt gi¶iquyÕt       göiTæng    côc    H¶i quan    chØ  ®Ó cã  ®¹o.
Đồng bộ tài khoản