intTypePromotion=1

Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ ngập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3093/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 3093/TC H Q­K T T T   T n g µy  08 th¸ng 6 n¨ m  1999 V Ò   viÖc xö  lý thu Õ  n h Ë p   h È u   k ® èi víi s¶n p h È m  gç  x u Êt  h È u   k cã n g u å n  g èc  tõ gç  n h Ë p  k h È u KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Tæng  côc  nhËn  îcb¸o    ®   c¸o cña mét  Côc    sè  H¶i quan tØnh,thµnh    phè  vµ    c¸cdoanh  nghiÖp  viÖc  vÒ  thùc hiÖn    qu¶n    lý,tÝnh thuÕ      ®èi víis¶n phÈm   gç  xuÊt khÈu  nguån    cã  gèc    nhËp  tõ gç  khÈu. VÒ     vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc ®∙  cã c¸c C«ng  v¨n  652/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  2/3/1998  1715/TCHQ­KTTT   vµ  ngµy 22/5/1998  híng dÉn  lý.C¨n  theo  xö    cø  thùc tÕ    iÓn cña  i   ph¸ttr   lo¹ h×nh  nµy, ®Ó     ®¶m   b¶o qu¶n    îc nguån  lý®   gèc  nhËp  gç  khÈu  thùc hiÖn  vµ    ®óng   chÝnh  s¸ch thuÕ    nhËp  khÈu, Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn      bæ sung  mét sè  ®iÓm   sau: nh  1. Trêng      hîp doanh nghiÖp    trùctiÕp nhËp    khÈu  theo  i gç  lo¹ h×nh nhËp  nguyªn  liÖu ®Ó     s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu  Côc      th×  H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  doanh  vµ  nghiÖp  ph¶imë       sæ theo dâi®Ó       qu¶n    lýchÆt    gç  chÏsè  nguyªn   liÖu nhËp    khÈu  a  ® vµo  s¶n  xuÊts¶n    phÈm  xuÊtkhÈu  ¸p dông    vµ    chÝnh s¸ch  thuÕ  XNK  theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 2. Trêng      hîp doanh  nghiÖp    trùctiÕp nhËp    khÈu  nguyªn liÖu theo  i gç      lo¹  h×nh  kinh doanh    sau    a  nguyªn  ®ã ® sè  liÖu nµy    vµo  s¶n xuÊt s¶n    phÈm   gç  xuÊt khÈu,khitiÕn hµnh              thñ tôc xuÊt khÈu, doanh      nghiÖp  ph¶ixuÊt tr×nh tê         h¶iquan    hµng  nhËp  khÈu    quan    ®Ó c¬  h¶iquan  theo dâitrõlï®ång            i thêiph¶i   x©y  dùng  ®Þnh  møc   tiªuhao  nguyªn vËt liÖu göicho  quan            c¬  h¶iquan,gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ®Þnh    vÒ  møc  nµy.Doanh    nghiÖp  cã tr¸chnhiÖm    cung  cÊp        tµiliÖu ®Ó chøng  minh  s¶n phÈm   xuÊtkhÈu  îc gç    ®   s¶n  xuÊt tõ gç      nguyªn  liÖu  nhËp  ®∙  khÈu    quan    ®Ó c¬  h¶i quan  tiÕn hµnh  thanh  kho¶n  ¸p dông  vµ    chÝnh  s¸ch thuÕ    ®óng  quy ®Þnh. 3. Tæng    côc    H¶i quan giao cho    Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè híng  dÉn doanh  nghiÖp  nép  hå  xÐt  bé  s¬  hoµn  thuÕ  theo ®óng  quy ®Þnh   i t¹  ®iÓm     1g, môc     I phÇn    E Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC   cña  Tµi chÝnh. Bé      ThuÕ   nhËp  khÈu  îc® îcx¸c®Þnh    ®       trªnmøc   tiªuhao thùc tÕ    nhng  kh«ng    qu¸ ®Þnh møc    tiªuhao  ®¨ng    ®∙  ký.Trêng    nghivÊn  ®Þnh  hîp cã    vÒ  møc    tiªuhao  hoÆc  khã kh¨n  trong viÖc    x¸c ®Þnh  s¶n  phÈm   xuÊt  gç  khÈu th× Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  thÓ  ng  cã  tr cÇu  gi¸m ®Þnh  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh.   Yªu  cÇu  Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè qu¶n    lý chÆt    chÏ ®èi  îng t   hµng    ho¸ trªn,  nÕu    ph¸thiÖn  sù  cã  gian lËn,sö      dông  nguån  trong nícth× gç        ph¶i¸p dông      ngay    c¸cbiÖn ph¸p xö      lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2