intTypePromotion=1

Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 311/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 311/ BXD-KHCN -------------------- V/v: Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 Trung Quốc cho Dự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh. Kính gửi: Công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh. Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 611/2009/TT-GTHT ngày 01/7/2009 c ủa Công ty C ổ phần gang thép Hà Tĩnh về việc xin áp dụng tiêu chuẩn thiết k ế xây d ựng c ủa Trung Qu ốc cho D ự án Nhà máy liên hợp gang thép Hà Tĩnh, kèm theo bản sao các tiêu chu ẩn Trung Qu ốc đ ược s ử d ụng cho dự án trên. Căn cứ các quy định tại "Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây d ựng nước ngoài trong ho ạt đ ộng xây dựng ở Việt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy ết đ ịnh s ố 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn Trung Quốc (Tiêu chuẩn GBJ 10-89, GBJ17-88, GB50052-95, GB50309-92) trong Danh mục do chủ đầu t ư áp d ụng cho D ự án Nhà máy liên h ợp gang thép Hà Tĩnh. Khi áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án phải đ ảm b ảo đáp ứng các yêu c ầu k ỹ thuật của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Việc áp dụng các tiêu chuẩn nêu trên ph ải đ ảm b ảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình, các s ố li ệu về đi ều ki ện t ự nhiên ph ục vụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của Vi ệt Nam. Bộ Xây dựng thông báo để Công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh nghiên c ứu th ực hi ện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KHCN&MT. VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Đã ký Nguyễn Trung Hoà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2