intTypePromotion=1

Công văn 3155/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
5
download

Công văn 3155/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3155/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3155/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  3155/L§T B X H­C V   g µ y  19  n th¸ng 8 n¨ m  1995 v Ò   Ö c h í ng d É n  thi µ n h  k û  lu Ët  vi  h lao ® é n g  v µ  tr¸ch   n hi Ö m  v Ë t c h Ê t K Ý nh   öi:§ång  Ý   g  ch Gi¸m  c  ë  ®è S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  vµ    éi tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  X∙ h     ph tr   Trung  ng ¬ § Ó     µnh  èng  Êt  é   Ët  thih th nh B Lu Lao  ng  µ  ®é v NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/CP   ngµy  6/7/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   û  Ëtlao ®éng  µ  c Ch ph v k lu     v tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt,   v    Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiyªu  Çu    ë     X∙    c c¸c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héitiÕn hµnh  X∙      ngay  ét  è  Öc  m s vi sau  y:®© 1.Th«ng  vµ    b¸o  phæ   Õn  bi qu¸n tr ÖtNghÞ   nh   i  ®Þ 41/CP  µy  ng 06/7/1995   cña  Ýnh  ñ  Ch ph "Quy  nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  é  ®Þ chiti   h   thi h m s® cB luËtlao ®éng  Ò   û  Ëtlao ®éng  µ     v k lu     v tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt"cho    n  Þ    v    c¸c ®¬ v thuéc  i îng  ®è t ph¶i thihµnh     NghÞ   nh  µy  ang  ¹t®éng    a   µn  ®Þ n® ho   trªn®Þ b ®Þa  ¬ng  ×nh. ph m 2. ChØ   o    n   Þ   ã  ö  ông  õ  lao  ng  ë lªn x©y  ùng  ®¹ c¸c ®¬ v c s d t 10  ®é tr     d hoÆc   öa  s dæi, bæ     sung  éi quy  n  lao  ng    ¨ng  ý  ®é ®Ó ® k theo  êih¹n    th   quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ãitrªn.H Õt  êih¹n    Õu  n  Þ  µo  a  ti §i 18  ®Þ n    th   ®ã n ®¬ v n ch cã  éiquy    ng  îc Së   n  lao ®é ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héithõa  Ën    v X∙    nh coi nh    ¹m  viph ph¸p  Ëtlao ®éng  µ  lu     v trong thêigian cha  ã  éiquy    ng  îp      cn  lao ®é h  ph¸p kh«ng  îcxö  ýviph¹m  û  Ëtlao®éng  µ    ®   l    k lu     v tr¸chnhiÖ m  ËtchÊt.   v  3. Theo  âiviÖc  ùc hiÖn  Õ     û  Ëtlao ®éng  µ    d  th   ch ®é k lu     v tr¸chnhiÖm   Ët   v  chÊt,tiÕn hµnh  Óm        ki tra,thanh    ö  ýkÞp  êinh÷ng  êng  îp viph¹m  µ  tra, l   x th   tr h    v tæng  îp t×nh  ×nh      Ò   é  h  h b¸o c¸o v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c     Þ  qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh ph¶n  kÞp  êi ¸nh  th   vÒ   é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éinghiªncøu    Õt.   X∙ h     gi¶iquy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2