intTypePromotion=1

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 3167/TC H Q­G S Q L   B T ­ T q n g µ y 04 th¸ng 7 n¨ m  2003 v Ò  viÖc g hi n h∙n  n p h È m s¶  thuèc l¸ ®i Õ u  x u Êt k h È u   KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè VÒ  viÖc    ghinh∙n néidung      xuÊtxø        ®èi víi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,tiÕp theo        C«ng  sè  v¨n  1932/TCHQ­GSQL   ngµy 2/5/2003  cña Tæng   côc    H¶i quan, c¨n     cø C«ng    3399/CV­ v¨n sè  CNCL  ngµy 1/9/2000;C«ng    2181/CV­   v¨n sè  CNCL   ngµy 26/5/2003  C«ng  vµ  v¨n 2753/CV­ CNCL   ngµy 25/6/2003  cña Bé C«ng  nghiÖp,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn    viÖc kiÓm       traghinh∙n néidung      "xuÊt  xø hµng  xuÊtkhÈu” ®èi víi Æt           m hµng thuèc l¸ sau:    nh    1.      §èi víinhãm   s¶n phÈm  thuèc    l¸truyÒn thèng  îc gi÷ nguyªn  ®     nh∙n  (bao, tót,thïng carton)nh hiÖn          nay  hoÆc     gi÷ nguyªn theo  x¨ng    li­ ®Ó xuÊt  khÈu, kh«ng    nhÊt thiÕtph¶ighinéidung              nícxuÊt xø. Trêng            hîp ghinícxuÊt  xø    th× ph¶ighi®óng          tªnnícxuÊtxø    cña  s¶n phÈm. Thuèc    l¸mang    c¸c nh∙n hiÖu  îcxem       ®   lµthuéc nhãm     s¶n phÈm  thuèc l¸    truyÒn thèng  bao gåm: (i)  Thuèc l¸Vinataba;    (i   i Thuèc    ) l¸mang  nh∙n hiÖu    thuèc    l¸cña    níc ngoµi (nh 555; Marllboro;         Dunhil   l Mild Seven...  îc s¶n  ;   )   ® xuÊt theo  x¨ng  li­ cña chñ  h÷u  së  nh∙n hiÖu  thuèc l¸    ®ã. Tæng  côc    H¶iquan    göikÌm  Danh môc    c¸cnh∙n thuèc l¸      ®iÕu hiÖn ®ang  ® îcxuÊt khÈu        ra thÞ  êng    tr nícngoµi(cã danh      môc  ®Ýnh kÌm) ® îcthùc hiÖn        viÖc    ghinh∙n nh    híng  dÉn  ®èi    víinhãm  s¶n phÈm  thuèc    l¸truyÒn thèng,do    Bé  C«ng  nghiÖp cung  cÊp    ®Ó Côc   H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè    ®èi chiÕu  thùc hiÖn..   . 2. §èi  s¶n   víi phÈm  thuèc l¸ kh«ng thuéc nhãm  s¶n phÈm  thuèc   l¸ truyÒn thèng,viÖc      ghi nh∙n    néi dung xuÊt xø    hµng  ho¸  îc thùc  ®   hiÖn theo  quy ®Þnh  i t¹ C«ng  1932/TCHQ­GSQL   v¨n  ngµy  2/5/2003 cña Tæng  côc    H¶i quan. §Ò   nghÞ  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  híng dÉn      c¸c®¬n  trùcthuéc vÞ      thùc hiÖn.  
  2. 2 D a n h  m ô c   C¸c N H∙ N  M ¸ C  T H U è C  L¸ §IÕ U  N¦íC N G O µ I  § A N G  X U Ê T  K H È U (KÌm  theo  C«ng  sè  v¨n  2753/CV­CNCL   ngµy  25/6/2003) 1.GOLD     SEAL  S  20­ RED 2.GOLD     SEAL  S  20­ BLUE 3.GOLD     SEAL  S  20­ MENTH OL 4.GOLD     SEAL.10­ S  5.CAPITAL    KING  SIZE 6.CAPITAL    MENTHOL 7.CAPITAL    INTERNATIONAL 8.RIYADI   9.FISHER     PULL  FLAVOR 10.FISHER     LIGHTS 11.EMPIRE    FULL  FLAVOR 12.EMPIRE    LIGHTS 13.D&J   14.M&J  S   20­ 15.M&J    MENTH OL 16.M&J  S   10­ 17.STARS   18.ASKA     REGULAR   19.ASKA     LIGHTS 20.ASKA     MENTH OL   LIGHTS 21.BUSINESS     ROYAL.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2