intTypePromotion=1

Công văn 32/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
136
lượt xem
3
download

Công văn 32/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 32/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 32/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- -------------------- Số: 32/BXD-KHTC Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009 V/v: báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp Kính gửi: - Các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Xây dựng - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam Để chuẩn bị báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình hoạt động và kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đối với các tổng công ty, công ty độc lập thuộc Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những công việc sau: 1. Trên cơ sở Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009 đã gửi Bộ: - Chuẩn xác lại các số liệu, chỉ tiêu đạt được về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2008, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 - Cập nhật, bổ sung các nội dung mới có liên quan và ước kết quả đạt được trong 03 tháng đầu năm 2009 (trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện các giải pháp đã nêu tại Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng). 2. Báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2008 của Công ty mẹ và các công ty con gồm: - Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu - Tổng nợ phải thu/tổng tài sản; nợ phải thu từ các công trình, dự án do đơn vị nhận thầu/nợ phải thu - Tổng vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn - Tổng nợ phải trả, nợ vay ngân hàng ngắn hạn, dài hạn - Cổ tức của cổ đông Nhà nước thu từ các công ty cổ phần. 3. Báo cáo về kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của doanh nghiệp cho đến thời điểm hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Căn cứ kết quả đạt được về sản xuất kinh doanh và đầu tư và thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, các đơn vị có nhận xét, đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của đơn vị mình trong năm 2008; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc đồng thời kiến nghị các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2009. Đề nghị Hội đồng quản trị và Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước 10h sáng thứ hai ngày 16/3/2009 để tổng hợp./.
  2. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - Vụ TCCB - Lưu VP, Vụ KHTC Bùi Đức Hưng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2