intTypePromotion=1

Công văn 3311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
212
lượt xem
55
download

Công văn 3311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3311/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 3311/TC H Q­G S Q L   B T ­ T q n g µ y 11  th¸ng 07 n¨ m  2003 v Ò  viÖc  víng m ¾ c   thñ tôc X u Êt N h Ë p  K h È u  t¹i  chç KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan  tØnh  §ång  Nai ­Côc    H¶i  quan  tØnh  Long  An Tæng  côc nhËn  îc C«ng  sè  ®   v¨n  0693/HQ§N   ngµy 25/6/2003 cña Côc  H¶i quan    §ång  Nai,C«ng    576/HQLA­NV     v¨n sè  ngµy  07/7/2003  cña Côc  H¶i  quan Long An  ph¶n ¸nh mét sè víng m ¾c  khi  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   153/2002/Q§­BTC  ngµy 17/12/2002  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, vÒ  Bé      vÊn   ®Ò nµy,Tæng    côc  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ   lýtêkhaiXNK       xö        t¹ chç      ngµy: i qu¸ h¹n 30  QuyÕt  ®Þnh  153/2002/Q§­ BTC   quy ®Þnh hiÖu      lùc tê khaixuÊt khÈu,       nhËp khÈu  ichç    ngµy            t¹  lµ 30  lµ ®ñ dµi ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  giao,nhËn    hµng hãa, chøng    lµm  tôc h¶i quan    tõ vµ  thñ      (hµng hãa, chøng      tõ chØ  lu©n  chuyÓn trong níc).    Doanh  nghiÖp    tù s¾p xÕp    ®Ó thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  ®ã.    H¶i quan kh«ng  chÊp nhËn      giah¹n thªm. NÕu       nµy,Chi côc    qu¸ thêih¹n      H¶i quan lµm      thñ tôc xuÊt khÈu  i   t¹  chç    tõ chèi®¨ng  lµm        ký  thñ tôc cho  doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu, ®ång    v¨n b¶n      thêicã    th«ng  cho    b¸o  Chi côc    H¶i quan lµm      thñ tôcnhËp  khÈu    t¹ chç  i biÕt®Ó     hñy    tê khai®∙    lµm      thñ tôccho  doanh  nghiÖp nhËp khÈu. 2.VÒ     hãa  ®¬n  GTGT   kh«ng        phïhîp víingµy  ®¨ng  têkhai: ký    Theo quy ®Þnh  i     t¹  1, Môc  I bíc II Quy ®Þnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh 153  th× têkhaih¶iquan  hãa          vµ  ®¬n  GTGT  ph¶ilËp cho      tõng lÇn    giao hµng.   VËy, viÖc    doanh nghiÖp giao,nhËn    nhiÒu    l« hµng    míi ®¨ng  tê khai ký      xuÊtnhËp    khÈu    t¹ chç    i lµkh«ng ®óng quy  ®Þnh. 3.VÒ           thñ tôch¶iquan: 3.1.VÒ     kiÓm    trathùc tÕ    hµng  hãa: Theo  quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  153 th× doanh  nghiÖp    chøc  tù tæ  vµ  chÞu  tr¸ch nhiÖm     viÖc giao nhËn hµng, c¬    quan    h¶i quan kh«ng  kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  hãa. Tuy    nhiªn,®iÓm   Môc      3  I QuyÕt ®Þnh  153 còng      x¸c lËp quyÒn  kiÓm    tracña    quan    c¸cc¬  H¶iquan trongtr   êng    hîp cÇn thiÕt 3.2.VÒ   êng    tr hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu  ichç    ixuÊt      t¹  xin t¸  (tr¶l¹i hµng  cho doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu):   §©y    lµ giao nhËn    hµng trong nícvµ        c¸c doanh  nghiÖp    chøc  tù tæ  giao,  nhËn  hµng    víinhau  nªn kh«ng  Æt   ® vÊn      ®Ò gi¶iquyÕt  êng  tr hîp nµy. C¸c    doanh  nghiÖp ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  c¸cnghÜa  theo  ®ñ    vô  quy  ®Þnh  cña Ph¸p  luËt.
  2. 2 3.3.VÒ       ®Ò nghÞ xem  xÐt  i chÕ   l¹ c¬    chÝnh s¸ch,thñ      tôc XNK   i t¹ chç  theo híng  nh quan    hÖ mua  b¸n    néi ®Þa: VÊn     ®Ò nµy  kh«ng  thuéc thÈm  quyÒn  cña  Tæng côc    H¶i quan. Tæng  côc  híng dÉn        ®Ó H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  biÕt,  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2